Податковий менеджмент

Спеціальність: Фінанси, банківська справа та страхування
Код дисципліни: 7.072.01.O.001
Кількість кредитів: 6.00
Кафедра: Фінанси
Лектор: к.е.н., професор Паранчук С.В.
Семестр: 1 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: 1.ПР 15. Обґрунтовувати напрями удосконалення фінансової та податкової політики держави, фінансових та нефінансових корпорацій. 2.ПР 17. Використовувати інструментарій і технології сучасного менеджменту в управлінні фінансовими та нефінансовими установами (фінансового контролінгу,бюджетування, податкового моніторингу, санації, оптимізації бізнес-процесів). 3.ПР 18.Здійснювати загальний, фінансовий, податковий, операційний дью-ділідженс у рамках діяльності фінансових та нефінансових корпорацій.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Фінансовий менеджмент
Короткий зміст навчальної програми: Дисципліна «Податковий менеджмент» вивчає: Тема №1 Порядок адміністрування податків, зборів, платежів. Тема № 2 Основи організації податкової роботи платниками податків та контролюючими органами. Тема №3 Методика обчислення податків та форми розрахунків із бюджетом . Подання податкової звітності платниками податків до контролюючих органів. Тема №4 Облік платників податків, зборів, платежів контролюючими органами . Облік надходження до бюджету податків, зборів, платежів. Тема №5 Автоматизація процесів оподаткування. Тема №6 Організація контролю податкової роботи. Тема №7 Система дью - ділідженс при погашенні податкового боргу платників податків Тема №8 Організація роботи контролюючих органів з платниками податків.
Методи та критерії оцінювання: Екзамен На екзамені здобувач може отримати максимум 60 балів. Екзамен складається з письмової та усної компонент. Письмова компонента - екзаменаційний білет, який складається із завдань трьох рівнів, що оцінюються за окремою шкалою: Рівень1 – тести 2 тестів*3 бал = 6 балів; Рівень 2 – тести 7 тестів*4бали =28 балів; Рівень 3 – Розв’язати задачу – 11 балів Під час усного спілкування з викладачем здобувач може отримати від 0 до 15 балів за відповідь на запитання екзаменатора
Рекомендована література: 1. Закон України «Податковий Кодекс України» від 02.12.2010 р. № 2755-VI ( із змінами та доповненнями внесеними згідно із Законами України.). 2. Закон України «Митний Кодекс України» від 13.03. 2012 р., № 4495 -VI). (Із змінами, внесеними згідно із Законами України.) 3. Паранчук С. В. Податковий менеджмент. Навчальний посібник / С. В. Паранчук, А. С. Мороз, О. С. Червінська., Н.Г.Синютка. Львів. Вид-во Львівської політехніки, 2017. – 294с. 4. Бондарчук М. К. Scientific research of the XXI century. Volume 1: колективна монографія / М. К. Бондарчук, С. В. Паранчук, О. С. Червінська, Н. В. Вишницький. – Sherman Oaks, California: GS publishing service, 2021. – 430 c. 5.Alieksieiev I., Paranchuk S., Chervinska O. Monitoring of tax and non-tax flows // Economics, Entrepreneurship, Management. – 2020. – Vol. 7, No. 1. – P. 1–9. 6.Червінська О.С., Папірник С. Є. Аналіз податку на прибуток підприємств в Україні та перспектив його трансформації // Наука , технології , інновації: тенденції розвитку в Україні та світі : матеріали міжнародної студентської наукової конференції, 17 квітня, 2020 р., Харків, Україна. – Т. 1. – 2020. – C. 8–12. 7.Алєксєєв І. В., Паранчук С. В., Червінська О. С. Податкові і неподаткові потоки об'єднаних територіальних громад // Проблеми економіки. – 2019. – № 3 (41). – С. 186–193 8.Алєксєєв І. В., Паранчук С. В., Червінська О. С. Суб'єкти та ефективність податкового контролю // Регіональна економіка. – 2019. – № 3. – С. 98–105. 9. Алєксєєв І. В., Паранчук С. В., Червінська О. С. Податкові і неподаткові потоки у забезпеченні конкурентоспроможності виробничого комплексу ОТГ // Конкурентоспроможність та інновації: проблеми науки та практики: Матеріали міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (Харків, 14 листопада 2019 р.). – 2019. – C. 113–116.