Ринок фінансових послуг

Спеціальність: Фінанси, банківська справа та страхування
Код дисципліни: 7.072.01.O.002
Кількість кредитів: 6.00
Кафедра: Фінанси
Лектор: д.е.н., професор Хома Ірина Борисівна
Семестр: 1 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: ПР03. Здійснювати адаптацію та модифікацію існуючих наукових підходів і методів до конкретних ситуацій професійної діяльності на ринку фінансових послуг. ПР10. Здійснювати діагностику і моделювання фінансової діяльності суб’єктів ринку фінансових послуг. ПР11. Застосовувати поглиблені знання у сфері фінансового, банківського та страхового менеджменту для прийняття рішень на ринку фінансових послуг.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: пререквізити: • - кореквізити: • Фінансовий менеджмент, Страховий менеджмент.
Короткий зміст навчальної програми: Поняття світового ринку фінансових послуг та його складових елементів. Класифікаційні ознаки поділу учасників світового ринку фінансових послуг та механізм сек’юритизації боргу. Тенденції розвитку світового ринку фінансових послуг. Ринки обміну валют. Форвардні контракти. Ф’ючерсні контракти. Організація ринку СВОПів. Організація і функціонування опціонного ринку. Поняття хеджування та техніка хеджування ф’ючерсними та опціонними контрактами. Інтернет-трейдинг цінними паперами на ринку банківських послуг.
Методи та критерії оцінювання: • поточний контроль: усне опитування, письмова перевірка рубіжних знань - контрольна робота (30%) • екзаменаційний контроль (контрольний захід, екзамен): письмово-усна форма (70%)
Рекомендована література: 1. Закон України №24 від 01.07.2021. Про приватизаційні папери. [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2173-12#Text. 2. Закон № 4452-VI «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» від 23.02.2012 р. (з останніми змінами № 1588-IX від 30.06.2021). 3. Закон України «Про банки і банківську діяльність» зі змінами № 532-V від 22.12.2007 р., № 661-VI 12.12.2008 та від 02.03.2015 р. № 218-VIII, зі змінами і доповненнями від 30 червня 2021 року N 1587-IX 4. Закон України «Про Національний банк України» від 20.05.1999 р. з останніми змінами № 1587-IX від 30.06.2021. 5. Інструкція «Про порядок регулювання діяльності банків в Україні» затвердженої постановою № 368 від 28.08.2001 із змінами № 57 від 22.06.2021. 6. Постанова про затвердження Змін до Інструкції про порядок регулювання діяльності банків в Україні (із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 157 від 24.12.2019) 7. Закон України №738 від 14.06.2013. Про похідні фінансові інструменти (деривативи). [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://ips.ligazakon.net/document/NT0531. 8. LIGA: ZAKON.Ф’ючерс. Кодекс податковий від 02.12.2010 № 2755-VI [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://ips.ligazakon.net/document/view/TM040661. 9. LIGA: ZAKON.Форвард. Постанова, Методичні вказівки від 15.03.2004 № 104 [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://ips.ligazakon.net/document/TM021360. 10.LIGA: ZAKON.Опціон. Стаття від 25.05.2015.[Електронний ресурс]. Режим доступу: https://ips.ligazakon.net/document/reader/BZ007864. 11. Ковальчук К.Ф., Архірейська Н.В., Валенюк Н.В. Ринок фінансових послуг: Навч. посібник. – Дніпро: НМетАУ, 2018. – 135 с. 12. Кириченко О.А. Ринок фінансових послуг: Підручник / О.А. Кириченко, М.П. Денисенко, А.В. Чупіс // 2-ге видання перероб. і допов. – К.: Дорадо-Друк, 2017. – 352 с. 13. Науменкова С.В. Ринок фінансових послуг: Навч. посібник / С.В. Науменкова, В.І. Міщенко. – К.: Знання, 2018. – 532 с. 14. Хома І.Б. Ринок фінансових послуг: Навч. посібник / І.Б. Хома, І.В. Алєксєєв, Л.С. Тревого, Н.І. Андрушко // 2-ге видання. – Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2012. – 248 с. 15. Науменкова С.В. Система регулювання ринків фінансових послуг зарубіжних країн: Навч. посібник / С.В. Науменкова, В.І. Міщенко. – К.: ЦНД НБУ, УБС НБУ. - 2018. -170 с. 16. Khoma Iryna. Financial modelling of an impact of investment maintenance on the condition and diagnostics of economic protectability of enterprises / Management, finance, economics: modern problems and ways of their solutions: collective monograph / Zhydovska N., – etc. – Іnternational Science Group. – Boston : Primedia eLaunch, 2021. 615 р. - PP. 136-146.