Страховий менеджмент

Спеціальність: Фінанси, банківська справа та страхування
Код дисципліни: 7.072.01.O.003
Кількість кредитів: 6.00
Кафедра: Фінанси
Лектор: кандидат економічних наук, доцент Гориславець П.А. http://wiki.lp.edu.ua/wiki/Гориславець_Павло_Анатолійович
Семестр: 1 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: Знати на рівні новітніх досягнень основні концепції і методології наукового пізнання у сфері фінансів, банківської справи та страхування. Здійснювати адаптацію та модифікацію існуючих наукових підходів і методів до конкретних ситуацій професійної діяльності. Вирішувати етичні дилеми з опорою на норми закону, етичні принципи та загальнолюдські цінності Застосовувати управлінські навички у сфері фінансів, банківської справи та страхування. Здійснювати діагностику і моделювання фінансової діяльності суб’єктів господарювання. Застосовувати поглиблені знання в сфері фінансового, банківського та страхового менеджменту для прийняття рішень. Застосовувати концептуальні знання методології дослідження проблем фінансових відносин на підприємствах, в організаціях та установах. Обирати методи адаптації та напрями використання міжнародних стандартів та нормативів у практичній діяльності професіонала у сфері фінансів. Здійснювати загальний, фінансовий, податковий, операційний дью-ділідженс у рамках діяльності фінансових та нефінансових корпорацій.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: пререквізит: - кореквізити: фінансовий менеджмент; ринок фінансових послуг; моделювання діяльності на страховому ринку (у разі вибору блоку)
Короткий зміст навчальної програми: Страхування як особливий вид підприємницької діяльності і перспективи його розвитку в Україні та світі. Зміст і функції страхового менеджменту. Стратегічне управління страховою організацією. Інформаційні системи в управлінні страховою організацією. Сутність і завдання страхового маркетингу. Фінансові основи страхової діяльності. Страховий тариф як основа забезпечення беззбитковості страхових операцій. Формування страхових резервів з метою забезпечення виконання страхових зобов'язань. Інвестиційна діяльність страхової компанії: принципи організації, регулювання та оптимізація. Перестрахування та його роль у забезпеченні виконання страхових зобов’язань. Методи оцінки фінансової стійкості та платоспроможності страхової компанії. Аналізування, планування та прогнозування страхової діяльності.
Методи та критерії оцінювання: 1. Поточний контроль роботи здобувача (40 балів): тестування; усне опитування, оцінювання виконання і захисту лабораторних робіт та індивідуального науково-дослідного завдання (тестування за темами у ВНС– 4 бали; виконання та захист індивідуального науково-дослідного завдання – 12 балів; виконання та захист лабораторних робіт – 24 бали). 2. Екзаменаційний контроль (60 балів): оцінювання складання екзамену (письмової та усної компонент). Письмова компонента: завдання 1-го та 2-го рівня – тести (30 балів); завдання 3-го рівня –задачі (15) балів. Усна компонента - 15 балів. При дистанційній роботі (у тому числі за умов карантину) передбачається захист здобувачами лабораторних робіт та індивідуального науково-дослідного завдання під час проведення відеоконференцій. Індивідуальні звіти з лабораторних робіт та письмові роботи пересилаються до ВНС. Усна компонента екзамену проводиться на платформі MS Teams із повним відеозаписом.
Рекомендована література: 1. Клапків Ю.М. Ринок страхових послуг: концептуальні засади, технічні інновації та перспективи розвитку: монографія. Тернопіль: ТНЕУ, 2020. 568 с. 2. Конкурентоспроможність страхового ринку України в умовах активізації глобалізаційних процесів: колективна монографія [текст] / за матеріалами праць наукової групи і науковою редакцією д-ра екон. наук, проф. Л. В. Шірінян. – К.: Видавництво Ліра-К, 2020. – 404 с. 3. Внукова Н. М. Пруденційний нагляд у сфері страхування : монографія / Н. М. Внукова, О. В. Корват, Н. С. Опешко. – Х. : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2016. – 260 с. (Укр. мов.) 4. Сокиринська І. Г. Журавльова Т.О., Аберніхіна І.Г. Страховий менеджмент. Навчальний посібник./.І.Г.Сокиринська, Т.О.Журавльова, І.Г.Аберніхіна –Дніпропетровськ: Пороги, 2016. - с. 5. Страховий менеджмент: підручник / [Осадець С.С., Мурашко О.В., Фурман В.М., Баранов А.Л., Баранова О.В., Залєтов О.М., Нечипоренко В.І. ]; за ред. д-ра економ. наук, проф. С.С. Осадця. - К.: КНЕУ, 2011. – 333. 6. Супрун А.А., Супрун Н.В. Страховий менеджмент. Навч. посіб. / А.А. Супрун, Н.В. Супрун. – Львів: Магнолія, 2010. – 300 c. 7. Козьменко, О. В. Рейтингування страхових компаній і розрахунок страхових тарифів на базі використання економіко-математичних методів [Текст]: монографія / О. В. Козьменко. – Суми: ДВНЗ “УАБС НБУ”, 2008. – 95 с. 8. Стратегічне управління страховою компанією : [кол. моногр.] /В. М. Фурман, О. Ф. Філонюк, М. П. Ніколенко та ін. ; наук ред та кер. кол. авт. д-р екон. наук В. М. Фурман. – К. : КНЕУ, 2008. – 440 с.