Фінансовий менеджмент

Спеціальність: Фінанси, банківська справа та страхування
Код дисципліни: 7.072.01.O.004
Кількість кредитів: 6.00
Кафедра: Фінанси
Лектор: кандидат економічних наук, професор Партин Г.О.
Семестр: 1 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: У результаті вивчення модуля студент повинен: Використовувати фундаментальні закономірності розвитку фінансів у поєднанні з дослідницькими і управлінськими інструментами для здійснення професійної та наукової діяльності у сфері фінансового менеджменту Застосовувати поглиблені знання в сфері фінансового менеджменту для прийняття рішень щодо формування, розподілу і використання фінансових ресурсів та оптимізації руху грошових коштів. Розв'язувати складні непередбачувані задачі і проблеми у сфері управління фінансовими ресурсами, що передбачає збирання та інтерпретацію інформації (даних), вибір методів та інструментальних засобів, застосування інноваційних підходів.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: - пререквізит: - кореквізит: ринок фінансових послуг
Короткий зміст навчальної програми: Теоретичні та організаційні основи фінансового менеджменту. Система забезпечення фінансового менеджменту. Управління грошовими потоками підприємства. Визначення вартості грошей в часі та їх використання у фінансових розрахунках. Управління прибутком підприємства. Управління активами. Вартість і оптимізація структури капіталу. Управління інвестиціями. Аналіз фінансових звітів. Внутрішньофірмове прогнозування та планування на підприємстві. Управління фінансовими ризиками. Антикризове фінансове управління підприємством.
Методи та критерії оцінювання: - поточний контроль (30 балів) - розрахунково-графічна(контрольна) робота (10 балів) - екзамен (60 балів)
Рекомендована література: 1) Партин Г.О. Фінансовий менеджмент: підручник / Г.О.Партин, Н.Є.Селюченко. - Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2018. – 388 с. 2) Омельченко Л. С. Фінансовий менеджмент : навч. посіб. / Л. С. Омельченко. – Маріуполь : ПДТУ, 2016. – 235 с. 3) Фінансовий менеджмент: Підручник / В.М. Шелудько; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. 2-ге вид., стер. — К.: Знання, 2013. — 375 с. 4) Школьник І. О. Фінансовий менеджмент : навч. посіб. / І. О. Школьник. –К. : Ліра-К, 2015.–301 с.