Дослідження трансформацій фінансової системи (курсовий проект)

Спеціальність: Фінанси, банківська справа та страхування
Код дисципліни: 7.072.01.O.005
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Фінанси
Лектор: Проф. Алєксєєв Ігор Валентинович, доц. Урікова Оксана Михайлівна, доц. Мазур Андріана Володимирівна
Семестр: 1 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: • використовувати фундаментальні закономірності розвитку фінансів, банківської справи та страхування у поєднанні з дослідницькими і управлінськими інструментами для здійснення професійної та наукової діяльності; • вміти застосовувати інноваційні підходи у сфері фінансів, банківської справи та страхування та управляти ними; • обґрунтовувати актуальність досліджень, можливість досягнення поставлених цілей з урахуванням наявних ресурсів, висувати гіпотези, аргументувати висновки за результатами досліджень.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: • Методологія досліджень у фінансах, Податковий менеджмент, Фінансовий менеджмент, Страховий менеджмент, Ринок Фінансових послуг
Короткий зміст навчальної програми: Поняття «трансформація» і «фінансова система». Дослідження трансформацій державного бюджету і фондів соціального страхування в Україні і в Республіці Польща. Дослідження змін в податковій системі України та Республіки Польща. Дослідження тенденцій взаємодії державного пенсійного фонду з недержавними пенсійними фондами України і Республіки Польща. Дослідження складу і фінансового стану страхових компаній України і Республіки Польща. Дослідження трансформацій інституційної структури банківської системи.
Методи та критерії оцінювання: Поточний та заліковий контроль. Методи оцінювання знань: перевірка розділів та змісту курсового проекту (50%), усне опитування, презентація і захист курсового проекту (50%).
Рекомендована література: 1. Методичні рекомендації до виконання курсового проекту “Дослідження трансформацій фінансової системи” для студентів денної та заочної форм навчання другого (магістерського) рівня вищої освіти (ОНП) спеціальності 072 “Фінанси, банківська справа та страхування” / Укладачі: д.е.н., професор Алєксєєв І.В., к.е.н. Горлач Н.Ю., к.е.н., доцент Мазур А.В., к.е.н., доцент Урікова О.М. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2020. – 19 с. 2. Фінанси в трансформаційній економіці України: Навч. посібник / Затверджено Міністерством освіти і науки України / За ред. д.е.н., проф. М.І. Крупки. – Львів: Видавничий центр Львівського університету імені Івана Франка, 2017. – 614 с. 3. Фінансове регулювання економіки. Навчальний посібник / Ю.Б. Іванов, Л.Й. Аведян, А.Г. Кабанець. – Харків: Вид. ХНЕУ, 2018. – 232 с. (Укр. мов.)