Управління фінансовими ризиками

Спеціальність: Фінанси, банківська справа та страхування
Код дисципліни: 7.072.01.M.018
Кількість кредитів: 5.00
Кафедра: Фінанси
Лектор: д.е.н., професор Хома Ірина Борисівна
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: ПР10. Ідентифікувати джерела та розуміти методологію визначення і методи отримання економічних даних, збирати та аналізувати необхідну фінансову інформацію, розраховувати показники, що характеризують стан фінансових систем в умовах фінансового ризику ПР13. Володіти загальнонауковими та спеціальними методами дослідження фінансових процесів при оптимізації величини фінансового ризику. ПР14. Вміти абстрактно мислити, застосовувати аналіз та синтез для виявлення ключових характеристик фінансових систем, а також особливостей поведінки їх суб’єктів при виникненні ризикових ситуацій.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: пререквізити: Фінансовий менеджмент; Страховий менеджмент. кореквізити: Банкрутство, Методологія досліджень фінансових відносин, Дослідження трансформації фінансової системи.
Короткий зміст навчальної програми: Поняття фінансового ризику. Особливості фінансового ризику в сучасних умовах господарювання підприємства. Мінімізація фінансових ризиків. Економічні методи зниження фінансового ризику. Розробка заходів, які пом’якшують вплив ризикових ситуацій на діяльність підприємства. Методологія управління фінансовими ризиками. Розробка програми управління фінансовими ризиками. Прикладні аспекти уникнення фінансових ризиків у фінансово-господарській діяльності.
Методи та критерії оцінювання: • поточний контроль: тематичний контроль рівня знань протягом семестру за результатами захисту лабораторних робіт, усне опитування (70%) • підсумковий контроль (контрольний захід, диференційований залік): виконання та захист контрольних робіт, письмово-усна форма (30%)
Рекомендована література: Базова: 1. Лактіонова О.А. Управління фінансовими ризиками: навчальний посібник / Вінниця: ДонНУ імені Василя Стуса, - 2020. - 256 с. 2. Шклярук С. Г. Управління фінансовими ризиками: навч. посіб. / С. Г. Шклярук. - Київ : ДП «Вид. дім «Персонал», 2019. - 494 с. 3. Лук’янова В.В. Діагностика ризику діяльності підприємства: [монографія] / В.В. Лук’янова. – Хмельницький: ПП. Ковальський В.В., 2017. – 312 с. 4. Лук’янова В.В. Економічний ризик: навч. посібник / В.В. Лук’янова, Т.В. Головач. – К.: Академ. видавн., 2017. – 462 с. 5. Донець Л.І. Економічні ризики та методи їх вимірювання: Навч. посібник / Л.І. Донець. – К.: Центр навчальної літератури, 2016. – 312 с. Вітлінський В.В. Ризикологія в економіці та підприємництві: [монографія] / В.В. Вітлінський, Г.І. Великоіваненко. – К.: КНЕУ, 2014. – 480 с. 6. Ілляшенко С.М. Економічний ризик: навчальний посібник. - [2-ге вид. доп. і перероб.] / С.М. Ілляшенко. – К. : Центр навчальної літератури, 2014. – 220 с. 7. Кузьмін О.Є. Управління ризиками в інноваційній діяльності: навч.- метод. посібник / О.Є. Кузьмін, Н.Ю. Подольчак, Н.І. Подольчак. – Львів: Вид-во Національного університету «Львівська політехніка», 2009. –176 с. 8. Машина Н.І. Економічний ризик та методи його вимірювання: навч. посібн. / Н.І. Машина. – К.: Центр навчальної літератури, 2013. – 188 с. 9. Орел С.М. Ризик. Основні поняття: навч. посібн. / С.М. Орел, М.С. Мальований. – Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2008. – 88 с. 10. Вітлінський В.В. Ризик у менеджменті / В.В. Вітлінський, С.І. Наконечний. – К.: ТОВ «Борис-фен–М», 2015. – 336 с. 11. Вітлінський В. В. Економічний ризик: ігрові моделі: Навч. посібник / В.В. Вітлінський, П.І. Верченко, А.Б. Сігал, Я.С. Наконечний. - К.: КНЕУ, 2012. — 446 с. 12. Хома І.Б. Фінансовий аналіз: навч. посібник [2-ге вид.] / І.Б. Хома, Н.І. Андрушко, К.М. Слюсарчик. – Львів: Вид-во Національного університету «Львівська політехніка, 2012. – 335 с. 13. Хома І.Б. Формування та використання систем діагностики економічної захищеності промислового підприємства: [монографія] / І.Б. Хома. - Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2012. – 504 с. 14. Машина Н.І. Економічний ризик і методи його вимірювання: Навчальний посібник. – Київ: Центр навчальної літератури, 2003. – 188 с. 15. Донець Л.І. Економічні ризики та методи їх вимірювання: Навчальний посібник. – Київ: Центр навчальної літератури, 2006. – 312 с. Допоміжна 1. Khoma Iryna. Financial modelling of an impact of investment maintenance on the condition and diagnostics of economic protectability of enterprises / Management, finance, economics: modern problems and ways of their solutions: collective monograph / Zhydovska N., – etc. – Іnternational Science Group. – Boston : Primedia eLaunch, 2021. 615 р. - PP. 136-146. 2. Хома І.Б. Проблеми фінансових посередників та їх вплив на фінансово-економічні процеси в країні в умовах пандемії COVID-19 / І.Б. Хома, П.А. Гориславець // Проблеми правового, фінансового та економічного забезпечення розвитку національної економіки (галузевий та територіальний аспекти): монографія /за ред. Л.М. Савчук, Л.М. Бандоріної. – Дніпро: Пороги, 2021. – 468 с. – С.352-369. 3. Хома І.Б. Оптимізація кредитного ризику з позиції захисту банківської установи: теоретичні та прикладні засади / І.Б. Хома, Ю.В. Миргородець // Електронний науковий журнал «Приазовський економічний вісник». – Випуск 1(24), 2021. - C. 196-201. 4. Хома І.Б. (Khoma I.B.) Features of currency risk management / Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Управління ризиками у фінансовому секторі» (International scientific conference on risk management in financial sector), 6-7 грудня 2019 р. / Навчально-науковий Інститут економіки і менеджменту НУ «Львівська політехніка». – Львів: СПОЛОМ, 2020. – 68 с. – P. 14-16. 5. Хома І.Б. Інноваційні підходи до управління ризиками інвестиційного портфелю: фінансовий інструментарій та математичний апарат / І.Б. Хома // Інноваційні технології у розвитку сучасного суспільства: матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції, 8 жовтня 2020 р. – Навчально-науковий Інститут підприємництва і перспективних технологій Національного університету «Львівська політехніка». – Львів. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2020. – Режим доступу: http://ippt.lpnu.ua/documents/materialy_2_npk_2020.pdf вільний. - С. 103-107. – 150 с. 6. Хома І.Б. Уточнення допустимої похибки під час застосування методу інтерполяції для пошуку оптимальних шляхів нейтралізації ризиків інвестиційного портфеля / І.Б. Хома // Економічний простір: Збірник наукових праць. - № 156. – Дніпро: ПДАБА, 2020. - с. 226. – С. 221-225. 7. Хома І.Б. Формування поетапного механізму трансформації стратегічного фінансового управління підприємством у точці біфуркації / І.Б. Хома // Теорія та методологія формування інвестиційно-фінансової стратегії розвитку суб‘єктів національного господарства: монографія / за ред. Л.М. Савчук, А.В. Череп. – Дніпро: Журфонд, 2019. – 420 с. – С. 231-247. 8. Khoma І. Механізм контролю та управління фінансовими ризиками у підприємницькій діяльності / I. Khoma, O. Poburko // Information and innovation technologies in economics and administration: monograph. – (Series of monographs Faculty of Architecture, Civil Engineering and Applied Arts ; monograph 27) - Katowice School of Technology ; edited by O. Chukurna, M. Gawron-Lapuszek. - Wydawnictwo Wyzszej Szkoly Technicznej w Katowicach колективна монографія / P. Horyslavets, N. Dobosz, A. Kazarian, K. Beregovska, V. Teslyuk, Y. Pozdnyakov, M. Lapishko, R. Feshchur, M. Tymoshchuk, S. Shyshkovskyi, A. Manila, I. Khoma, O. Poburko, I. Bakushevych, Y. Bakushevych, O. Slyusarchuk, Y. Slyusarchuk. – Katowice: Wydawnictwo Wyzszej Szkoly Technicznej w Katowicach, 2019. – 267 р. – РР. 218-231. 9. Хома І.Б. Діагностика ризику втрати прибутків у підприємницькій діяльності внаслідок виникнення бізнес-конфліктів / І.Б. Хома // Вісник Волинського інституту економіки та менеджменту. – 2014. - № 10, т. 2. – С. 283 - 292. 10. Хома І.Б. Облік ознак виявлення бізнес-конфліктів у системі контролю економічної захищеності підприємства / І.Б. Хома // Вісник «Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку» Національного університету «Львівська політехніка», 2014. - № 794. – С. 103-108. 11. Хома І.Б. Оцінка та застосування методів інтерполяції в пошуку оптимальних шляхів нейтралізації ризиків інвестиційного портфелю / І.Б. Хома // Вісник ДУ «Львівська політехніка» «Проблеми економіки та управління». - ¬¬¬ Львів. Вид-во НУ ЛП, № 484. - 2003. - С. 389- 394. 12. Хома І.Б. Попередження бізнес-конфліктів у процесі розробки та запровадження в дію підсистем антикризового управління підприємством / І.Б. Хома // Вісник «Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку» Національного університету «Львівська політехніка», 2015. - № 819. – С.104-112. 13. Хома І.Б. Управління бізнес-конфліктами з використанням теорії нечітких множин / І.Б. Хома // Міжнародний науково-практичний журнал «Економіка та держава». – К. - № 7. – 2014. - С. 50-53. 14. Хома І.Б. Уточнення підходів щодо управління ризиками в системі безпечного функціонування підприємства / І.Б. Хома, М.І. Данилюк // Науковий Вісник національного лісотехнічного університету України: збірник науково-технічних праць. – Львів: РВВ НЛТУ України. – 2014. – Вип. 24.7. – С. 223-228. 15. Жихор О.Б. Сутність поняття «фінансовий ризик» та його класифікація / О.Б. Жихор, М.О. Штехан // Науковий вісник НЛТУ України, серія: економіка, планування та управляння в галузях. – 2013. – № 23.10. – С. 146–149.