Фінансові інновації

Спеціальність: Фінанси, банківська справа та страхування
Код дисципліни: 7.072.01.O.007
Кількість кредитів: 7.00
Кафедра: Фінанси
Лектор: професор Алєксєєв Ігор Валентинович, д.е.н. доцент Мазур Андріана Володимирівна, к.е.н.
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: • Знати основні концепції і методології наукового пізнання у сфері формування інноваційних процесів на фінансовому ринку; • відшуковувати, обробляти, систематизувати та аналізувати інформацію, необхідну для вирішення професійних та наукових завдань в сфері дослідження фінансових інновацій; • вміти застосовувати інноваційні підходи у сфері фінансів, банківської справи і страхування та управляти ними; • обґрунтувати вибір варіантів управлінських рішень у сфері фінансових інновацій та оцінювати їх ефективність з урахуванням цілей, наявних обмежень, законодавчих та етичних аспектів; • обґрунтовувати актуальність досліджень, можливість досягнення поставлених цілей з урахуванням наявних ресурсів, висувати гіпотези, аргументувати висновки за результатами досліджень.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: • Бюджетний менеджмент, • Податковий менеджмент, • Страховий менеджмент, • Фінансовий менеджмент, • Моделювання діяльності на страховому ринку, • Ринок фінансових послуг, • Методологія досліджень у фінансах.
Короткий зміст навчальної програми: Наукові засади інноваційної діяльності. Економічний розвиток та інноваційна діяльність. Теорії інновацій. Історія та передумови фінансових інновацій в суспільстві. Моделі фінансових систем та їх вплив на інноваційний розвиток. Інноваційні підприємства і кластеризація економіки. Венчурні підприємства, фонди та венчурне фінансування. Технологічна реструктуризація як форма інноваційного розвитку підприємств. Інноваційні зміни у фінансовій системі України. Недержавні пенсійні фонди і проблема захисту їхніх активів. Інноваційність розширення застосування медичного страхування. Формування доходів бюджетів територіальних громад як фінансова інновація. Інноваційні структури в активізації розвитку підприємства. Інноваційні аспекти розвитку підприємств регіону. Регіональне регулювання інноваційного розвитку підприємств.
Методи та критерії оцінювання: • практичні заняття, робота у малих групах (45%); • підсумковий контроль (55% - екзаменаційний контроль): письмова компонента (30%), усна компонента (25%).
Рекомендована література: 1. Електронний навчально-методичний комплекс «Фінансові інновації». Укладачі: Алєксєєв Ігор Валентинович, Мазур Андріана Володимирівна Адреса розміщення: https://vns.lpnu.ua/course/view.php?id=110 Номер та дата реєстрації: Е41-231-813/2020 від 04.05.2020 р. Сертифікат № 03214. 2. Електронний навчально-методичний комплекс «Financial innovations». Укладачі: Алєксєєв Ігор Валентинович, Мазур Андріана Володимирівна Адреса розміщення: https://vns.lpnu.ua/course/view.php?id=112 Номер та дата реєстрації: Е41-231-710/2018 від 13.09.2018 р. Сертифікат № 02434. 3. Socio-economic and management concepts : Collective monograph [I. Alieksieiev, A. Mazur (2021) Providing sustainable finance: the role of financial institutions (7.1). – p.323–331]. – Boston: International Science Group. – Boston : Primedia eLaunch, 2021. DOI - 10.46299/ISG.2021.MONO.ECON.I. Retrieved from https://isg-konf.com/socio-economic-and-management-concepts/ 4. Алєксєєв, І., & Мазур, А. (2021). Підготовка виробництва до інноваційного співробітництва суб’єктів соціально-економічних процесів як основа моделі циркулярної економіки. Адаптивне управління: теорія і практика. Серія Економіка, 10(20). Retrieved із https://amtp.org.ua/index.php/journal2/article/view/360. DOI: https://doi.org/10.33296/2707-0654-10(20)-01 5. I.Alieksieiev, A.Mazur, A.Moroz. (2020). Methodology of Prospective and Current Research in Finance. Economics, Entrepreneurship, Management, vol. 7, No. 2, p. 46-60. Retrieved from http://science.lpnu.ua/eem/all-volumes-and-issues/volume-7-number-2-2020/methodology-prospective-and-current-research (Index Copernicus)