Дослідження фінансового потенціалу корпорацій (курсовий проект)

Спеціальність: Фінанси, банківська справа та страхування
Код дисципліни: 7.072.01.M.026
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Фінанси
Лектор: кандидат економічних наук, доцент Бондаренко Л.П.
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: - Доступно і аргументовано представляти результати досліджень усно і письмово, брати участь у фахових дискусіях. - Застосовувати поглиблені знання в сфері фінансового, банківського та страхового менеджменту для прийняття рішень. - Обґрунтовувати актуальність досліджень, можливість досягнення поставлених цілей з урахуванням наявних ресурсів, висувати гіпотези, аргументувати висновки за результатами досліджень.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: -пререквізит: методологія досліджень у фінансах, фінасовий менеджмент
Короткий зміст навчальної програми: Дослідження сутності фінансового потенціалу. Управління активами корпорації. Управління інвестиційним потенціалом корпорації. Управління поточними фінансовими інвестиціями. Формування капіталу корпорації. Визначення шляхів підвищення фінансового потенціалу корпорації.
Методи та критерії оцінювання: Підсумковий (екзаменаційний) контроль (100 балів)
Рекомендована література: 1. Ендовицький Д.А. Корпоративний аналіз. Навчальний посібник / Д.А. Ендовицький, Л.С. Коробейникова, І.В. Полухіна – М.: Юрайт, 2019. – 213 с. 2. Маринич І.А. Сучасні підходи до діагностики фінансового потенціалу підприємства / І.А. Маринич // Науковий вісник – К.: НЛТУ України, 2010. – № 20.1. – 105-108 с. 3. Маслак О.І. Особливості оцінювання економічного потенціалу підприємства в умовах циклічних коливань / О.І. Маслак // Вісник соціально-економічних досліджень. – К., 2013. – №1 – 121-127 с. 3. 4. Росс С. Корпоративні фінанси: підручник / C. Росс, Р. Уэстерфилд, Д. Джаффи, 2021. - C. 736.