Дослідження процесу управління бюджетними ресурсами (курсовий проект)

Спеціальність: Фінанси, банківська справа та страхування
Код дисципліни: 7.072.01.M.030
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Фінанси
Лектор: Піхоцька Ольга
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: Результати навчання: проводити дослідження на відповідному рівні, формулювати нові гіпотези та наукові задачі в області публічних фінансів; використовувати фундаментальні закономірності розвитку фінансів у поєднанні з дослідницькими і управлінськими інструментами для здійснення професійної та наукової діяльності; застосовувати поглиблені знання в сфері бюджетного менеджменту для прийняття рішень.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: - фінанси – бюджетна система – податкова система
Короткий зміст навчальної програми: 1. Мета і зміст роботи. 2. Структура курсової роботи. 3. Порядок оцінювання курсового проекту. 4. Перелік тем курсової роботи. 5. Вимоги до складових частин курсової роботи. 6. Вимоги до оформлення. 7. Список рекомендованих джерел Змістом роботи є дослідження взаємопов'язаних управлінських дій (функцій), прийомів, методів, що направлені на управління бюджетними ресурсами і відносинами, які виникають в процесі руху бюджетних потоків. У першому розділі висвітлюються основні поняття, загальна характеристика об’єкта дослідження, визначеного темою курсової роботи, обґрунтовуються теоретичні та нормативно-правові засади щодо об’єкта дослідження, теоретична база вибраної проблеми, дається огляд літературних джерел, іншої інформації, пов'язаної з темою. У другому розділі, згідно отриманого завдання, необхідно провести комплексний аналіз процесу управління бюджетними коштами відповідного бюджету, зокрема: - формування доходів бюджету, аналіз їх складу та структури, у т.ч. власних доходів та міжбюджетних трансфертів; дослідити тенденції розвитку сфери оподаткування в Україні, із застосуванням статистичних даних навести конкретні приклади негативного впливу рішень в сфері податкової політики на соціально-економічний розвиток регіону; - напрями використання коштів бюджету за галузями економіки. Особливу увагу слід акцентувати на особливості управління та ефективне використання бюджетних ресурсів за галузями економіки, здійснити оцінку сучасного стану виконання бюджетних програм, як об'єкта управління бюджетними видатками. За результатами дослідження виокремити проблемні питання, які мають місце в процесі формування доходів та використанні фінансових ресурсів місцевих бюджетів; надати пропозиції щодо пошуку альтернативних джерел надходжень та шляхів підвищення ефективності управління фінансовими ресурсами місцевих бюджетів.
Методи та критерії оцінювання: Форми та методи навчання: форми – денна методи – самостійна робота Методи і критерії оцінювання: поточний контроль (100 %): опитування залік диференційований
Рекомендована література: 1. Білик О. І., Хім М. К. Бюджетний менеджмент. Навчальний посібник. Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2021. 340 с. 2. Бюджетна система: підручник / І. В. Алєксєєв, Н. Б. Ярошевич, І. Ю. Кондрат, М. В. Ливдар. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2019.-400 с. 3. Бюджетна система: навчальний посібник / Піхоцька О. М., Фурдичко Л. Є., Синютка Н. Г. – Львів: ТНЕУ, 2019. – 328 с. 4. Бюджетний менеджмент: Підруч. / за ред. В. Г. Дем’янишина, Г. Б. Погріщук. – Тернопіль: ТНЕУ, 2017. – 532 с. 5. Юшко С. В. Ю. Бюджетний менеджмент: формування компетентностей на основі тренінгу: навчальний посібник:[Електронне видання] / С. В. Юшко. – Харків: ХНЕУ ім. С.Кузнеця, 2017. –255с. 6. Сокровольська Н.Я., Корбутяк А.Г., Юрій Е.О., Гаватюк Л.С. Фінанси територіальних громад: навч. посіб. Чернівці: Рута, 2019. – 200 с. 7. Управління фінансовими ресурсами та бюджетом територіальних громад: практ. посіб. / О. Ю. Бобровська, Т. А. Крушельницька, О. Ю. Матвеєва, М. М. Трещов, Л. Г. Шевченко; за заг. ред. С. М. Серьогіна. – Дніпро: ГРАНІ, 2018. – 128 с.