Дослідження стратегій учасників фінансових ринків (курсовий проект)

Спеціальність: Фінанси, банківська справа та страхування
Код дисципліни: 7.072.01.M.040
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Фінанси
Лектор: Доц. к.е.н., Скоропад І.С., доц. Ливдар к.е.н.
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: -Використовувати фундаментальні закономірності розвитку фінансів, банківської справи та страхування у поєднанні з дослідницькими і управлінськими інструментами для здійснення професійної та наукової діяльності у сфері дослідження учасників фінансового ринку; -Знати на рівні новітніх досягнень основні концепції і методології наукового пізнання у сфері фінансового ринку; - Застосовувати перспективні наукові напрями управління фінансовими операціями в міжнародному русі капіталу та приймати стратегічні рішення учасників фінансових ринків у складних непередбачуваних умовах.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: 1. Методологія досліджень у фінансах 2. Ринок фінансових послуг 3. Фінансовий менеджмент
Короткий зміст навчальної програми: Дослідження фінансових ресурсів підприємства та резервів їх збільшення (на прикладі конкретного підприємства). Аналізування фінансових результатів зовнішньоекономічної діяльності підприємств (на прикладі конкретного підприємства). Дослідження процесу формування грошових коштів підприємства за видами діяльності: операційної, інвестиційної та фінансової (на прикладі конкретного підприємства). Оцінка ринкової позиції підприємства та її вплив на ділову активність (на прикладі конкретного підприємства). Дослідження іноземного капіталу у банківській системі України ( на прикладі конкретного банку).
Методи та критерії оцінювання: • написання курсового проекту (70%) • захист курсового проекту (30 %, контрольний захід, залік)
Рекомендована література: 1. Стратегії на фінансових ринках: методичні вказівки до виконання курсового проекту для студентів освітньо наукової програми другого (магістерського) рівня вищої освіти, денної форми навчання, спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування». / уклад.: Скоропад І. С., Ливдар М.В. – Л.: Видавництво Львівської політехніки, 2020. – 25 с. 2. Lobodina, Z. Inclusive budgeting: theoretical aspects, prerequisites and necessity for its implementation in Ukraine [Текст] / Lobodina Z., Lopushniak H., Kizuma T., Lyvdar M. // Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики. Збірник наукових праць. – 2020. – Вип. 2 (33). – С. 463–472. 3. Наливайко А.П., Гребешкова О.М., Решетняк Т.І. Стратегія підприємства у постіндустріальній економіці: монографія. К.: КНЕУ, 2017. 418 с 4. Ринок фінансових послуг : підручник / [Приказюк Н. В. та ін.] ; за ред. Н. В. Приказюк. – Київ : Ямчинський О. В. [вид.], 2019. – 756 с 5. Шкварчук Л. О., Слав’юк Р. А. Фінансове планування залучення емісійного капіталу. Теорія та методологія формування інвестиційно-фінансової стратегії розвитку суб‘єктів національного господарства: монографія/за ред. Л.М. Савчук, А.В. Череп. – Дніпро: Журфонд. 2019. – 420 с. – С. 43-54.