Банкрутство

Спеціальність: Фінанси, банківська справа та страхування
Код дисципліни: 7.072.01.M.009
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Фінанси
Лектор: професор Бондарчук Марія Костянтинівна, доцент Желізняк Роман Йосифович
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: 1. Знати на рівні новітніх досягнень основні концепції і методології наукового пізнання у сфері фінансів, банківської справи та страхування. 2. Обґрунтувати вибір варіантів управлінських рішень у сфері фінансів, банківської справи і страхування та оцінювати їх ефективність з урахуванням цілей, наявних обмежень, законодавчих та етичних аспектів. 3. Обирати і застосовувати теоретико-прикладні методи і моделі антикризового управління у сфері фінансів, банківництва і страхування. 4. Концептуальні знання, набуті у процесі навчання та професійної діяльності, включаючи певні знання сучасних досягнень. 5. Розв'язання складних непередбачуваних задач і проблем у спеціалізованих сферах професійної діяльності та/або навчання, що передбачає збирання та інтерпретацію інформації (даних), вибір методів та інструментальних засобів, застосування інноваційних підходів. 6. Управління комплексними діями або проектами, відповідальність за прийняття рішень у непередбачуваних умовах. 7. Здатність використання різноманітних методів, зокрема сучасних інформаційних технологій щодо прогнозування ймовірності банкрутства підприємств. 8. Знання щодо санації як етапу провадження у справі про банкрутство суб’єктів господарювання 9. Здатність відповідально ставитись до виконуваної роботи, самостійно приймати рішення, досягати поставленої мети з дотриманням вимог професійної етики.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: немає
Короткий зміст навчальної програми: Законодавчо-нормативне регулювання банкрутства суб’єктів господарювання. Банкрутство суб’єктів господарювання, його види. Досудове і судове врегулювання господарських спорів при банкрутстві суб’єктів господарювання. Мета, завдання і типи процедур при провадженні справи про банкрутство суб’єктів господарювання. Етапи провадження у справах про банкрутство. Санація як етап провадження у справі про банкрутство суб’єктів господарювання. Санація комерційних банків. Моделі прогнозування банкрутства комерційних банків. Санація страхових компаній. Моделі прогнозування банкрутства страхових компаній.
Методи та критерії оцінювання: поточний контроль: (45%); підсумкове тестування (55%)
Рекомендована література: .1. Господарський кодекс України від 16 січня 2003 року, №436-IV 2. Кодекс України з процедур банкрутства від 18 жовтня 2018 року N 2597-VIII 3. Кизим Н.А., Благун И.С. Зинченко В.А., Чанг Хонг Венг . Моделирование банкротства комерческих банков. – Х.: ИД «ИНЖЕК», 2003. – 220с. Русск. яз. 4. Терещенко О.О. Фінансова санація та банкрутство підприємств: Навчальний посібник. – К.: КНЕУ, 2004. – 412 с. 5. Financial sanitation and enterprise’s crisis management / Мariia Bondarchuk, Ihor Alieksieyev: Tutorial – Lviv:,2017. – 268 p. Фінансова санація і антикризове управління підприємством: навч. посібник / М. К. Бондарчук, І. В. Алєксєєв. . – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2017. – 268 с. 6. Bondarchuk M. Management of sanation innovations as a part of economic security industrial and financial group: [Security of the xxi century: national and geopolitical aspects: [collective monograph] /[ Bondarchuk M., Bublyk M., Vivchar O.] in edition I. Markina. – Prague. - Nemoros s.r.o. – 2019.- Czech Republic.- 500 p. 7. Бондарчук М.К. Потреба системи раннього попередження і реагування в антикризовому управліннні бізнес-структур. Scientific research of the XXI century. Volume 1 : collective monograph / Compiled by V. Shpak; Chairman of the Editorial Board S. Tabachnikov. Sherman Oaks, Los Angeles : GS publishing service, 2021. 430 р. Available at: DOI : 10.51587/9781-7364-13302-2021-001