Управління фінансовою санацією підприємств

Спеціальність: Фінанси, банківська справа та страхування
Код дисципліни: 7.072.01.E.022
Кількість кредитів: 6.00
Кафедра: Фінанси
Лектор: професор Бондарчук Марія Костянтинівна
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: Обґрунтувати вибір варіантів управлінських рішень у сфері фінансів, банківської справи і страхування та оцінювати їх ефективність з урахуванням цілей, наявних обмежень, законодавчих та етичних аспектів. Обґрунтовувати актуальність досліджень, можливість досягнення поставлених цілей з урахуванням наявних ресурсів, висувати гіпотези, аргументувати висновки за результатами досліджень. Використовувати інструментарій і технології сучасного менеджменту в управлінні фінансовими та нефінансовими установами (фінансового контролінгу,бюджетування, податкового моніторингу, санації, оптимізації бізнес-процесів).
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Фінансовий менеджмент, страховий менеджмент, ринок фінансових послуг, фінансові інновації
Короткий зміст навчальної програми: Сутність фінансової санації підприємств та порядок її проведення. Антикризове управління у сфері фінансів, банківництва і страхування. Контролінг та його роль у фінансовій санації підприємств. Санаційний аудит. Форми, правила та умови санації підприємств. Фінансові джерела санації підприємства. Економіко-правові аспекти санації та банкрутства підприємства. Механізм санації, банкрутства та ліквідації банківських установ. Особливості санації, банкрутства та ліквідації страхових компаній
Методи та критерії оцінювання: поточний контроль: лабораторні і практичні заняття, робота у ВНС (40%); підсумковий контроль (60% - екзаменаційний контроль)
Рекомендована література: 1.Кизим Н.А., Благун И.С. Зинченко В.А., Чанг Хонг Венг . Моделирование банкротства комерческих банков. – Х.: ИД «ИНЖЕК», 2003. – 220с. Русск. яз. 2. Терещенко О.О. Фінансова санація та банкрутство підприємств: Навчальний посібник. – К.: КНЕУ, 2004. – 412 с. 3.Financial sanitation and enterprise’s crisis management / Мariia Bondarchuk, Ihor Alieksieyev: Tutorial – Lviv:,2017. – 268 p. Фінансова санація і антикризове управління підприємством: навч. посібник / М. К. Бондарчук, І. В. Алєксєєв. . – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2017. – 268 с. 4. Bondarchuk M. Management of sanation innovations as a part of economic security industrial and financial group: [Security of the xxi century: national and geopolitical aspects: [collective monograph] /[ Bondarchuk M., Bublyk M., Vivchar O.] in edition I. Markina. – Prague. - Nemoros s.r.o. – 2019.- Czech Republic.- 500 p. 5. Бондарчук М.К. Потреба системи раннього попередження і реагування в антикризовому управліннні бізнес-структур. Scientific research of the XXI century. Volume 1 : collective monograph / Compiled by V. Shpak; Chairman of the Editorial Board S. Tabachnikov. Sherman Oaks, Los Angeles : GS publishing service, 2021. 430 р. Available at: DOI : 10.51587/9781-7364-13302-2021-001