Фінансовий контролінг

Спеціальність: Фінанси, банківська справа та страхування
Код дисципліни: 7.072.01.E.023
Кількість кредитів: 6.00
Кафедра: Фінанси
Лектор: кандидат економічних наук, професор Партин Г.О.
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: У результаті вивчення модуля студент повинен: Відшуковувати, обробляти, систематизувати та аналізувати інформацію, необхідну для вирішення професійних та наукових завдань в сфері організації, методології і методики фінансового контролінгу. Здійснювати діагностику і моделювання фінансової діяльності суб’єктів господарювання для формування інформаційного забезпечення прийняття управлінських рішень в системі фінансового контролінгу. Використовувати інструментарій і технології фінансового контролінгу в управлінні фінансовими та нефінансовими установами для оптимізації фінансових результатів.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: пререквізит: фінансовий менеджмент кореквізит:
Короткий зміст навчальної програми: Основи фінансового контролінгу. Об’єкти фінансового контролінгу. Основи стратегічного фінансового контролінгу. Обліково-аналітичне забезпечення системи фінансового контролінгу. Модель взаємозв’язку витрат, обсягу діяльності і прибутку в системі фінансового контролінгу. Бюджетування як метод оперативного фінансового контролінгу. Організація контролінгу за центрами фінансової відповідальності та трансферне ціноутворення. Контролінг в системі прийняття операційних та інвестиційних управлінських рішень. Оцінювання ефективності фінансово-економічної діяльності та системи мотивації.
Методи та критерії оцінювання: - поточний контроль (40 балів) - екзамен (60 балів)
Рекомендована література: 1.Партин Г. О. Фінансовий контролінг: навч.посібн./ Партин Г.О., Задерецька Р.І. — Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2013. — 232 с. 2. Партин Г.О. Управлінський облік: Підручник / Г.О. Партин, А.Г. Загородній, А.І. Ясінська, Т.І. Воскресенська. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2017. – 340 с. 3.Терещенко О. О. Фінансовий контролінг: навч. посіб. / О. О. Терещенко, Н. Д. Бабяк ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Київський нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". - К. : КНЕУ, 2013. - 407с.