Макрофінансове бюджетування

Спеціальність: Фінанси, банківська справа та страхування
Код дисципліни: 7.072.01.E.028
Кількість кредитів: 6.00
Кафедра: Фінанси
Лектор: Скоропад І.С.
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: Володіти методичним інструментарієм діагностики стану державних фінансів, у тому числі бюджетна та податкова системи, Розуміти принципи, методи та інструменти державного та ринкового регулювання діяльності в сфері фінансів Володіти методичним інструментарієм здійснення контрольних функцій у сфері державних фінансів
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: -Податковий менеджмент
Короткий зміст навчальної програми: -Бюджетна політика як складова макроекономічної політики держави; -Оцінка та регулювання рівня фінансової безпеки держави; -Бюджетне прогнозування; -Бюджетний механізм; -Бюджетний моніторинг; -Політика державних видатків
Методи та критерії оцінювання: поточний контроль (40): підготовка до практичних занять (20), ВНС(10), наукова робота (10); екзамен (50): письмова компонента (40), усна компонента (10).
Рекомендована література: Бабич Т. С., Жибер Т. В. Макрофінансове бюджетування : навч. посіб. за наук. ред. В. М. Федосова. К. : КНЕУ, 2011. 312 с. Ватаманюк-Зелінська У. З., Шевчук Н. В. Макрофінансове бюджетування : навчальний посібник. Львів : РВВ НЛТУ України. 2015. 140 с. Зубенко В.В. Планування місцевих бюджетів на основі програмно-цільового методу : навч. посіб. ІБСЕД, Проєкт «Зміцнення місцевої фінансової ініціативи (ЗМФІ-ІІ) впровадження». К., 2017. 144 c.