Оптимізація мережі фінансових установ

Спеціальність: Фінанси, банківська справа та страхування
Код дисципліни: 7.072.01.M.017
Кількість кредитів: 5.00
Кафедра: Фінанси
Лектор: доцент Кондрат І.Ю.
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: Відшуковувати, обробляти, систематизувати та аналізувати інформацію, необхідну для вирішення професійних та наукових завдань під час оптимізації мережі фінансових установ. Здійснювати діагностику і моделювання діяльності мережі фінансових установ. Обґрунтувати вибір варіантів управлінських рішень під час оптимізації мережі фінансових установ та оцінювати їх ефективність з урахуванням цілей, наявних обмежень, законодавчих та етичних аспектів. Обґрунтовувати актуальність досліджень, можливість досягнення поставлених цілей з урахуванням наявних ресурсів, висувати гіпотези, аргументувати висновки за результатами досліджень.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Методологія дослідження у фінансах Ринок фінансових послуг
Короткий зміст навчальної програми: Математичні методи і моделі як засіб прийняття оптимальних рішень. Поняття критерію оптимальності: глобальний і локальний. Векторна оптимізація. Загальна задача лінійного програмування. Графічний метод розв’язку задач лінійного програмування. Симплексний метод розв’язку задач лінійного програмування. Нелінійне програмування: методи та їх особливості. Проблема двоїстості в лінійному програмуванні. Інформаційні технології вирішення задач математичного програмування. Застосування теорії масового обслуговування для оптимізації мереж фінансових установ.
Методи та критерії оцінювання: Поточний контроль (100%)
Рекомендована література: 1. Козак Ю., Мацкул В. Математичні методи та моделі для магістрів з економіки. Практичні застосування. - Центр навчальної літератури, 2019. – 254 с. 2. Павленко В., Тимошенко А., Бескровний О. Дослідження операцій і методи прийняття технічних рішень. –Університет «Україна», 2019. – 420 с. 3. Dunbar, S. (2019) Mathematical Modeling in Economics and Finance: Probability, Stochastic Processes, and Differential Equations. AMS/MAA Textbooks, 848 р. 4. Буртняк І.В., Благун І.С. Моделювання ефективності функціонування банків за допомогою фінансових потоків // Вісник Хмельницького національного університету. – 2020. - № 4, Том 1. -С. 51-57.