Практика за темою магістерської кваліфікаційної роботи

Спеціальність: Фінанси, банківська справа та страхування
Код дисципліни: 7.072.01.O.019
Кількість кредитів: 12.00
Кафедра: Фінанси
Лектор: к.е.н. Лащик І.І.
Семестр: 3 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: ПР 03. Здійснювати адаптацію та модифікацію існуючих наукових підходів і методів до конкретних ситуацій професійної діяльності. ПР 04. Відшуковувати, обробляти, систематизувати та аналізувати інформацію, необхідну для вирішення професійних та наукових завдань в сфері фінансів, банківської справи та страхування. ПР 06. Доступно і аргументовано представляти результати досліджень усно і письмово, брати участь у фахових дискусіях. ПР 07. Вирішувати етичні дилеми з опорою на норми закону, етичні принципи та загальнолюдські цінності
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Методологія досліджень у фінансах, Податковий менеджмент, Ринок фінансових послуг, Страховий менеджмент, Фінансовий менеджмент, Фінансові інновації
Короткий зміст навчальної програми: структура звіту з практики за темою магістерської дипломної роботи: титульна сторінка; зміст; вступ; розділ 1. SWOT-аналіз; розділ 2. Аналіз фінансового стану за темою роботи; розділ 3. Ідентифікація та окреслення напрямів вирішення проблем (за темою роботи); розділ 4. Прогнозування показників (за темою роботи); висновки і пропозиції; список використаних джерел (у разі необхідності).
Методи та критерії оцінювання: Контроль за ходом практики на базах практики. Методи оцінювання знань: контроль за виконанням програми практики та індивідуального завдання, захист звіту за результатами практики (100 балів).
Рекомендована література: законодавчо-нормативні акти України за напрямом діяльності об’єкта практики, монографічна, періодична і навчальна література за актуальними для об’єкта практики напрямами економічної діяльності.