Виконання магістерської кваліфікаційної роботи

Спеціальність: Фінанси, банківська справа та страхування
Код дисципліни: 7.072.01.O.020
Кількість кредитів: 15.00
Кафедра: Фінанси
Лектор: Керівники магістерської кваліфікаційної роботи
Семестр: 3 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: ПР01. Використовувати фундаментальні закономірності розвитку фінансів, банківської справи та страхування у поєднанні з дослідницькими і управлінськими інструментами для здійснення професійної та наукової діяльності. ПР06. Доступно і аргументовано представляти результати досліджень усно і письмово, брати участь у фахових дискусіях. ПР08. Вміти застосовувати інноваційні підходи у сфері фінансів, банківської справи та страхування та управляти ними. ПР10. Здійснювати діагностику і моделювання фінансової діяльності суб’єктів господарювання. ПР11. Застосовувати поглиблені знання в сфері фінансового, банківського та страхового менеджменту для прийняття рішень. ПР12. Обґрунтувати вибір варіантів управлінських рішень у сфері фінансів, банківської справи та страхування та оцінювати їх ефективність з урахуванням цілей, наявних обмежень, законодавчих та етичних аспектів. ПР13. Оцінювати ступінь складності завдань при плануванні діяльності та опрацюванні її результатів. ПР15. Обґрунтовувати напрями удосконалення фінансової та податкової політики держави, фінансових та нефінансових корпорацій. ПР16. Обирати методи адаптації та напрями використання міжнародних стандартів та нормативів упрактичній діяльності професіонала у сфері фінансів. ПР17. Використовувати інструментарій і технології сучасного менеджменту в управлінні фінансовими та нефінансовими установами (фінансового контролінгу,бюджетування, податкового моніторингу, санації, оптимізації бізнес-процесів). ПР18. Здійснювати загальний, фінансовий, податковий, операційний дью-ділідженс у рамках діяльності фінансових та нефінансових корпорацій. ПР19. Використовувати інформаційні системи державних фінансових органів та корпоративних інформаційних систем, електронних систем передавання банківської інформації, міжбанківських та інших платіжних систем. ПР20. Обирати та застосовувати економіко-математичні методи та моделі та визначати переваги їх прикладного застосування у діяльності фінансових та нефінансових корпорацій.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: - пререквізити: фінансовий менеджмент, страховий менеджмент, податковий менеджмент, ринок фінансових послуг, фінансові інновації. - кореквізити: практика за темою магістерської кваліфікаційної роботи.
Короткий зміст навчальної програми: Обґрунтування актуальності та теоретичної бази обраної проблеми. Аналіз і узагальнення результатів теоретичних та емпіричних досліджень: аналіз фінансового стану об’єкта дослідження; аналіз предмета дослідження за темою роботи; SWOT-аналіз; прогнозування показників фінансово-господарської діяльності. Обґрунтування застосування економіко-математичних методів та моделей відповідно до теми роботи для розв’язку прикладних фінансово-господарських задач, визначення і вибір оптимальних варіантів економічного розвитку об’єкта дослідження. Розробка рекомендованих заходів, обґрунтування цільового рівня критеріальних підсумкових фінансово-економічних показників; формування системи заходів та вибір інструментів розв’язання проблем; оцінювання впливу запропонованих заходів (проектів) на підсумкові фінансово-економічні результати.
Методи та критерії оцінювання: Відгук керівника та рецензента роботи.
Рекомендована література: 1. Бондарчук М.К. В. Сучасні підходи до соціально-економічного, інформаційного та науково-технічного розвитку суб?єктів національного господарства: колективна монографія / М. К. Бондарчук, С. В. Паранчук, О. С. Червінська, В. М. Кащишин, О. Й. Вівчар, Х. Б. Джурик. – Дніпро: Пороги, 2020. – 520 c. 2. Загородній А.Г. Фінансово-економічний словник. / А.Г. Загородній, Г.Л. Вознюк – 3-тє вид., доп. і перероб. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2011. – 844 с. 3. Кириченко О.А. Ринок фінансових послуг: Підручник / О.А. Кириченко, М.П. Денисенко, А.В. Чупіс // 2-ге видання перероб. і допов. – К.: Дорадо-Друк, 2017. – 352 с. 4. Клапків Ю.М. Ринок страхових послуг: концептуальні засади, технічні інновації та перспективи розвитку: монографія. Тернопіль: ТНЕУ, 2020. 568 с. 5. Конкурентоспроможність страхового ринку України в умовах активізації глобалізаційних процесів: колективна монографія [текст] / за матеріалами праць наукової групи і науковою редакцією д-ра екон. наук, проф. Л. В. Шірінян. – К.: Видавництво Ліра-К, 2020. – 404 с. 6. Купчак М. Я., Саміло А. В. Податковий менеджмент. Навчальний посібник. – Львів, 2020. – 185 с. 7. Методологія досліджень у фінансах: навч. посібник для студентів та аспірантів спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» / Алєксєєв І.В., Мазур А.В., Мороз А.С. – Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2020. – 62 с. 5,16 п.л. 8. Методологія наукових досліджень : навч. посіб. / В. І. Зацерковний, І. В. Тішаєв, В. К. Демидов. – Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2017. – 236 с. ISBN 978-647-527-156-8 9. Міщенко І.А., Чорний Г.М., Фіщук Н.Ю. (2017). Методологія дослідження в контексті дисертаційних і дипломних робіт з економіки. Економіка АПК (1), http://nbuv.gov.ua/UJRN/E_apk_2017_1_14. 10. Науменкова С.В. Ринок фінансових послуг: Навч. посібник / С.В. Науменкова, В.І. Міщенко. – К.: Знання, 2018. – 532 с. 11. Науменкова С.В. Система регулювання ринків фінансових послуг зарубіжних країн: Навч. посібник / С.В. Науменкова, В.І. Міщенко. – К.: ЦНД НБУ, УБС НБУ. - 2018. -170 с. 12. Омельченко Л. С. Фінансовий менеджмент : навч. посіб. / Л. С. Омельченко. – Маріуполь : ПДТУ, 2016. – 235 с. 13. Паранчук С. В. Мороз А.С., Червінська О.С, Синютка Н.Г. Податковий менеджмент. Навчальний посібник / Львів. Вид-во Львівської політехніки, 2017. – 294с. 14. Партин Г.О. – Фінансовий менеджмент: підручник. / Г.О. Партин, Н.Є. Селюченко. - Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2018. – 388 с. 15. Фінансові інструменти: оцінка і відображення у звітності банків: монографія / кл. авт. [Р. А. Слав’юк, О. О. Глущенко, Ю.М. Козловський, М. Л.Лапішко, Л. О. Шкварчук та ін. ]за аг. ред. д-ра екон. наук, проф. Слав’юка Р. А. – К.: УБС, 2015. – 412. 16. Хома І.Б. Ринок фінансових послуг: Навч. посібник / І.Б. Хома, І.В. Алєксєєв, Л.С. Тревого, Н.І. Андрушко // 2-ге видання. – Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2012. – 248 с. 17. Шкварчук Л. О.Фінансовий ринок: [навч. посібник] / Л. О. Шкварчук. – К.: Знання, 2013. – 382 с.