Ділове адміністрування

Спеціальність: Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності)
Код дисципліни: 7.073.01.O.001
Кількість кредитів: 5.00
Кафедра: Менеджмент організацій
Лектор: к.е.н.. доцент Галаз Л. В.
Семестр: 1 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: • здатність продемонструвати поглиблені знання нормативно-правового забезпечення діяльності організацій різних видів економічної діяльності, його законодавчого регулювання і відповідальності; • здатність розкривати соціально-економічну сутність явищ та процесів господарської діяльності організацій, оцінювати вплив на економічні процеси зовнішніх факторів, тенденції розвитку світової економіки, мати цілісне уявлення про систему розвитку організації, аналізувати і використовувати історичний досвід у вирішенні актуальних проблем вітчизняної економіки; • знання механізму виявлення цінностей і ціннісних орієнтацій особи, управління ними із застосуванням інноваційних персонал-технологій; • знання методів, техніки, залученої технології, передових шкіл управління в галузі підготовки керівників кадрових служб і управління поведінкою персоналу; • використовувати навики групового потенціалу, володіння знаннями про інноваційні технології управління людськими ресурсами організації; • використовувати методи формування стабільного висококваліфікованого персоналу, оцінювання стану плинності кадрів, розробки та впровадження заходів щодо підвищення стабільності кадрів та керування мобільністю персоналу організацій; • здатність застосовувати сучасні інформаційно-комунікаційні технології для ефективного спілкування на професійному та суспільному рівнях.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: кореквізити: Інфраструктура малого та середнього бізнесу; Прогнозування економічних процесів.
Короткий зміст навчальної програми: Системна модель менеджменту організації. Еволюція організації. Організаційний механізм менеджменту організації. Організаційний інжиніринг. Управлінські моделі. Організаційний дизайн. Керівництво в організації. Ризикозахищеність організації. Управління результативністю менеджменту організації. Теоретичні основи корпоративного управління. Стандарти і моделі корпоративного управління. Зовнішнє середовище корпоративного управління
Методи та критерії оцінювання: • письмові звіти з лабораторних робіт, усне опитування (45%) • підсумковий контроль (55 %, контрольний захід,іспит): письмова форма 55%)
Рекомендована література: 1. Основи адміністративного менеджменту : навч. посіб. / В. Д. Бакуменко, Л. М. Усаченко, В. І. Тимцуник, О. В. Червякова; за заг. ред. Л. М. Усаченко. – К.: ТОВ «НВП «Інтерсервіс», 2013. – 148 с. 2. Осовська Г.В. Менеджмент організацій: навчальний посібник. / Г. В. Осовська, О. А. Осовський – К.: Кондор, 2009. – 860 с. 3. Бондар-Підгурська О. В. Ділове адміністрування (Корпоративне управління): навч. посіб./ О. В. Бондар-Підгурська, А. О. Глєбова. – К.: Вид-во Ліра-К, 2015. – 487 с. 4. Мальська М. П. Корпоративне управління: теорія та практика: підручник/ Мальська М. П., Мандюк Н. Л., Занько Ю. С. – К.: Центр учбової літератури, 2012. – 360 с. 5. Кузьмін, О.Є. Корпоративне управління: навч. посіб. / О.Є. Кузьмін, Л.І. Чернобай, А.О. Босак, О.С. Скибінський, М.В. Колісник, З.П. Гаталяк, О.В. Мукан. – Л.: Вид-во Нац. ун-ту «Львівська політехніка», 2004. – 172 с.

Ділове адміністрування (курсова робота)

Спеціальність: Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності)
Код дисципліни: 7.073.01.O.006
Кількість кредитів: 2.00
Кафедра: Менеджмент організацій
Лектор: к.е.н., доц. Галаз Л. В.
Семестр: 1 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: • Продемонструвати поглиблені знання та розуміння класичних і сучасних підходів до менеджменту організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності), принципів, законів, технології, методів менеджменту організацій, процесу прийняття управлінських рішень, стилів лідерства та керівництва, особливостей розв'язання конфліктів в процесі вирішення завдань професійної діяльності; • виявити здатність використовувати професійно-профільовані знання й практичні навички з менеджменту, маркетингу, фінансів, логістики, економіки для ефективного управління суб’єктами господарювання в умовах ринкової економіки; • ухвалювати обґрунтовані стратегічні маркетингові рішення, поєднувати різноманітні економіко-математичні методи та моделі планування, організування та оцінювання результативності господарської діяльності підприємств і організацій; • розробляти стратегічні, тактичні та оперативні плани поточної діяльності, плани забезпечення ресурсами усіх видів, бізнес-плани та контролювати їх виконання.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: пререквізити: • Управління бізнесом, • Основи менеджменту кореквізити: • Економіка бізнесу, • Інфраструктура малого та середнього бізнесу.
Короткий зміст навчальної програми: Аналіз та оцінювання ефективності діючої системи управління в організації. Удосконалення діючої системи менеджменту організації. Удосконалення виконання основних (загальних) управлінських функцій в організації. Поліпшення використання методів управління в організації. Удосконалення менеджерського складу та функціонування інших системи управління.
Методи та критерії оцінювання: • звіт за результатами виконання курсової роботи, підсумковий контроль (рівень виконання завдання – 70%, оформлення- 10%, захист -20%)
Рекомендована література: 1. Карий О. І. Менеджмент та інновації: теорія і практикум: навчальний посібник / О. І. Карий, Л. С. Лісовська, І. Я. Кулиняк, Л. В. Галаз, Ю. Г. Бондаренко. – Львів: Растр-7, 2020. – 298 c. 2. Косач І. А. Ділове адміністрування: менеджмент організацій та управління змінами: навч. посібник/ І. А. Косач, Л. С. Ладонько, І. В. Калінько - К.: Кондор-Видавництво, 2015. – 217 с. 3. Віноградська О. М. Тексти лекцій з курсу «Ділове адміністрування» / О. М. Віноградська, Харк. нац. акад. міськ. госп-ва. - Х.:ХНАМГ, 2013. – 150 с. 4. Лепейко Т. І. Реінжиніринг бізнес-процесів: навч.-практ. посібник у схемах і таблицях / Т. І. Лепейко, А. В. Котлик. – Х., 2009. – 79 с. 5. Галаз Л. В. Ділове адміністрування: менеджмент організацій. Конспект лекцій для магістрів 8.03060601 «Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності)» / Л. В. Галаз, К. В. Процак , №6477 від 03.07.2015, 100 с.