Фінансовий менеджмент

Спеціальність: Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності)
Код дисципліни: 7.073.01.O.005
Кількість кредитів: 4.00
Кафедра: Маркетинг і логістика
Лектор: кандидат економічних наук, доцент Таранський І.П.
Семестр: 1 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: У результаті вивчення модуля студент повинен: Знати: 1. суть і принципи фінансового менеджменту та основні поняття, що використовуються в системі управління фінансами сучасного підприємства; 2. методичний інструментарій оцінювання фінансових ризикованих рішень; 3. особливості управління активами, інвестиціями, капіталом, грошовими потоками і фінансовими ризиками в різних ринкових ситуаціях. Вміти: 1. застосовувати отримані знання в практичній діяльності; 2. комплексно оцінювати ринкову ситуацію при розроблені фінансової стратегії; 3. аналізувати фінансовий стан підприємства і його фінансові потоки; 4. володіти сучасними методами оцінки вартості грошей в часі з урахуванням чинників інфляції, ризику та ліквідності при проведенні фінансово- економічних розрахунків; 5. визначити вартість капіталу, розрахувати потребу в капіталі, розробляти заходи з рефінансування капіталу тощо; 6. визначати шляхи і задачі антикризового управління підприємством; 7. оцінювати ризики фінансових рішень і ефективність вправадження інестиційних рішень.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: • Пререквізит: Фінанси, Менеджмент • Кореквізит: Зовнішньоекномічна діяльність підприємства, Логістика
Короткий зміст навчальної програми: Теоретичні та організаційні основи фінансового менеджменту. Системи забезпечення фінансового менеджменту та аналіз фінансової звітності. Методичні основи прийняття рішень у фінансовому менеджменті. Управління активами. Управління капіталом і вартістю підприємства. Управління прибутком підприємства. Управління інвестиціями. Управління грошовими потоками на підприємстві. Управління фінансовими ризиками. Антикризова політика підприємства.
Методи та критерії оцінювання: Поточний контроль (30%): робота на лабораторних роботах. Підсумковий контроль (70%, екзамен).
Рекомендована література: 1. Закон України “Про господарські товариства” від 19.09.1991 року №1576 2. Закон України “Про інвестційну діяльність” від 18.09.1991 року № 1560 3. Закон України “Про цінні папери та фондову біржу” від 18.06.1991 року № 1201 4. Закон України “ Про лізинг” від16.12.1997 року № 723/97 5. Бланк І.А. Основи фінансового менеджменту. В 2 -х т Ника – Центр 6. Бланк І.А. Упраління грошовими потоками.