Електронна комерція

Спеціальність: Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності)
Код дисципліни: 7.073.01.O.009
Кількість кредитів: 4.00
Кафедра: Менеджмент організацій
Лектор: к.е.н., доц. Дзюбіна А.В.
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: • здатність використовувати професійно-профільовані знання й практичні навички з менеджменту, маркетингу, фінансів, логістики, економіки для ефективного управління суб’єктами господарювання у сфері електронної комерції; • вміння ухвалювати обґрунтовані стратегічні маркетингові рішення, поєднувати різноманітні економіко-математичні методи та моделі планування, організування та оцінювання результативності операцій у сфері електронної комерції; • здатність працювати в середовищі електронної комерції та формувати ланцюги поставок електронної комерції.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: пререквізити • Менеджмент, • Економіка підприємства, • Маркетинг, кореквізити • Економіка електронного бізнесу.
Короткий зміст навчальної програми: Основні поняття електронної комерції. Маркетинг в електронній комерції. Електронні платіжні системи та фінансові інструменти. Організація і технологія роботи Internet-магазину. Ефективність електронної комерції. Організаційно-правове забезпечення електронної комерції.
Методи та критерії оцінювання: • письмові звіти з лабораторних робіт, усне опитування (30%) • підсумковий контроль (70 %, контрольний захід, диференційований залік): письмова форма 70%)
Рекомендована література: 1. Бутенко Н.В., Бердар М.М. (2020). Мережеві ознаки підприємництва в умовах глобалізації. Бізнес Інформ. № 2. C. 218-224. doi: https://doi.org/10.32983/ 2222-4459-2020-2-218-224 2. Вишневський О.С. (2020). Вплив цифровізації на промисловість: проблеми визначення в країнах ЄС. Економіка промисловості. № 1 (89). С. 31-44. doi: http://doi.org/10.15407/econindustry2020. 01.031 3. Тардаскіна Т.М., Стрельчук Є.М., Терешко Ю.В. (2011) Електронна комерція: Навчальний посібник / – Одеса: ОНАЗ ім. О.С. Попова. – 244 с. 4. Тертичний Я. С. (2018) Аналіз світових тенденцій розвитку електронної комерції в контексті інформаційної глобалізації. Економіка і організація управління. № 3 (31). С. 137–148 5. Філіппова Л. Л. (2013) Електронна комерція: за і проти / Л. Л. Філіппова // Вісник Нац. техн. ун-туХПІ. – Харків : НТУ "ХПІ". – № 44 (1017). – С. 58-65. 6. Ховрак І. В. (2013) Електронна комерція в Україні: переваги та недоліки. Економіка. Фінанси. Право. - 2013. - № 4. - С. 16-20. 7. Dudko P. (2019) E-commerce as a factor of innovative development of enterprises. MANAGEMENT. JOURNAL 2 (30). Р. 103-114. DOI: https://doi.org/10.30857/2415-3206.2019.2.8 8. Orekhova T., Tertychnyi Ya (2019) Current trends of electronic commercial development in the world markets. Business Management. Vol. 4. P. 39–51