Управління поставками в електронному бізнесі

Спеціальність: Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності)
Код дисципліни: 7.073.01.E.043
Кількість кредитів: 4.00
Кафедра: Менеджмент організацій
Лектор: к.е.н., доц. Новаківський І.І.
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: • здатність продемонструвати поглиблені знання фундаментальних засад та сучасних тенденцій розвитку стратегічного, проектного, фінансового менеджменту; • здатність продемонструвати базові знання методології та інструментарію наукових досліджень; • здатність використовувати професійно-профільовані знання й практичні навички з менеджменту, маркетингу, фінансів, логістики, економіки для ефективного управління суб’єктами господарювання в умовах ринкової економіки; • здатність розкривати соціально-економічну сутність явищ та процесів господарської діяльності організацій, оцінювати вплив на економічні процеси зовнішніх факторів, тенденції розвитку світової економіки, мати цілісне уявлення про систему розвитку організації, аналізувати і використовувати історичний досвід у вирішенні актуальних проблем вітчизняної економіки; • інтегрувати та застосовувати одержані теоретичні знання на практиці для розв’язання управлінських завдань у сфері менеджменту організацій різних видів економічної діяльності ; • розробляти стратегічні, тактичні та оперативні плани поточної діяльності, плани забезпечення ресурсами усіх видів, бізнес-плани та контролювати їх виконання; • застосувати методи менеджменту для формування ділових відносин суб’єктів бізнесу з державними, приватними та громадськими інститутами, що його обслуговують; оптимального використання ресурсів суб’єктів господарювання і організацій, що забезпечують організаційно-технічне, інформаційно-аналітичне, фінансово-кредитне обслуговування бізнесу ; • ухвалювати обґрунтовані стратегічні маркетингові рішення, поєднувати різноманітні економіко-математичні методи та моделі планування, організування та оцінювання результативності господарської діяльності підприємств і організацій; • працювати в середовищі електронної комерції та формувати ланцюги поставок електронної комерції; • здатність застосовувати сучасні інформаційно-комунікаційні технології для ефективного спілкування на професійному та суспільному рівнях. • здатність адаптуватись до нових непередбачуваних ситуацій та приймати оперативні конструктивні рішення; • здатність продукувати креативні ідеї, розробляти та управляти інноваційними проектами, самостійно та колективно виконувати професійні завдання.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Пререквізити : Інформаційні системи і технології в управлінні організацією Розроблення системи електронного забезпечення діяльності організації
Короткий зміст навчальної програми: Теоретико-методологічні основи управління поставками у сфері електронного бізнесу. Управління поставками як важлива сфера економіки електронного бізнесу. Організування процесу постачання в електронному бізнесі. Управління поставками в електронному бізнесі. Управління запасами в електронному бізнесі. Політика ресурсоощадності при здійснення УПЕБ. Ефективність управління поставками в електронному бізнесі. Проблемні питання управління поставками та успіх в електронному бізнесі. Розрахунки, страхування та поверненні товарів в електронному бізнесі. Ризики при здійсненні управління поставками в електронному бізнесі. Економічний потенціал УПЕБ. Синергія в електронному бізнесі.
Методи та критерії оцінювання: • письмові звіти з лабораторних робіт, усне опитування (40%) • підсумковий контроль (60 %, контрольний захід, іспит): письмово-усна форма 70%)
Рекомендована література: 1. Новаківський І.І., Карий О.І., Леськів М.Р. Інформаційно-комунікаційний менеджмент в організаціях: навч. посібник – Львів: Львів: Вид-во «Національний університет «Львівська політехніка»», 2018. – 210 с. 2. Новаківський І.І., Грибик І.І., Смолінська Н.В. Інформаційні системи в менеджменті: адаптивний підхід. Підручник / -К: Вид-вничий дім «Кондор» 2019. – 440 с. 3. Новаківський І.І., Грибик І.І., Федак Т.В. Інформаційні системи в менеджменті: системний підхід. Навчальний посібник / І.І. Новаківський, – Львів: Вид-во «Національний університет «Львівська політехніка»», 2010. – 202 с. 4. Петрович Й.М., Новаківський І.І. Управління проектами: підручник. – Львів: Вид-во «Національний університет «Львівська політехніка»», 2018. – 396 с. 5. Петрович Й.М., Новаківський І.І. Управління інноваційними проектами: навч.посібник. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2016. – 316с. 6. Новаківський І.І. Система управління підприємством в умовах становлення інформаційного суспільства : монографія. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2016. -316 с. 7. Гавран В. Я., Грибик І.І., Дзюбіна А.В., Новаківський І.І. Методи і моделі вирішення управлінських завдань у фінансово-господарській діяльності організацій: навчальний посібник / – Львів: Растр-7, 2020. – 198 с. 8. Крикавський Є.В., Похильченко О.А. , Чорнописька Н.В. , Костюк О.С. та ін. Економіка логістики: навч.посіб. – Львів: Видавництво «Львівської політехніки», 2014. – 640с. 9. Шалева О. І. Електронна комерція. Навч. посіб. – К.: Центр учбової літератури, 2011. – 216 с.

Управління поставками в електронному бізнесі (курсова робота)

Спеціальність: Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності)
Код дисципліни: 7.073.01.E.044
Кількість кредитів: 2.00
Кафедра: Менеджмент організацій
Лектор: к.е.н., доц. Новаківський І.І.
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: • здатність продемонструвати поглиблені знання фундаментальних засад та сучасних тенденцій розвитку стратегічного, проектного, фінансового менеджменту; • здатність продемонструвати базові знання методології та інструментарію наукових досліджень; • здатність використовувати професійно-профільовані знання й практичні навички з менеджменту, маркетингу, фінансів, логістики, економіки для ефективного управління суб’єктами господарювання в умовах ринкової економіки; • здатність розкривати соціально-економічну сутність явищ та процесів господарської діяльності організацій, оцінювати вплив на економічні процеси зовнішніх факторів, тенденції розвитку світової економіки, мати цілісне уявлення про систему розвитку організації, аналізувати і використовувати історичний досвід у вирішенні актуальних проблем вітчизняної економіки; • інтегрувати та застосовувати одержані теоретичні знання на практиці для розв’язання управлінських завдань у сфері менеджменту організацій різних видів економічної діяльності ; • розробляти стратегічні, тактичні та оперативні плани поточної діяльності, плани забезпечення ресурсами усіх видів, бізнес-плани та контролювати їх виконання; • застосувати методи менеджменту для формування ділових відносин суб’єктів бізнесу з державними, приватними та громадськими інститутами, що його обслуговують; оптимального використання ресурсів суб’єктів господарювання і організацій, що забезпечують організаційно-технічне, інформаційно-аналітичне, фінансово-кредитне обслуговування бізнесу ; • ухвалювати обґрунтовані стратегічні маркетингові рішення, поєднувати різноманітні економіко-математичні методи та моделі планування, організування та оцінювання результативності господарської діяльності підприємств і організацій; • працювати в середовищі електронної комерції та формувати ланцюги поставок електронної комерції; • здатність застосовувати сучасні інформаційно-комунікаційні технології для ефективного спілкування на професійному та суспільному рівнях. • здатність адаптуватись до нових непередбачуваних ситуацій та приймати оперативні конструктивні рішення; • здатність продукувати креативні ідеї, розробляти та управляти інноваційними проектами, самостійно та колективно виконувати професійні завдання.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Пререквізити : Інформаційні системи і технології в управлінні організацією Розроблення системи електронного забезпечення діяльності організації
Короткий зміст навчальної програми: Управління формуванням і наступним використанням ланцюгів поставок електронної комерції має на меті ефективно організувати взаємодію задіяних учасників, щоб оптимізувати вирішення питань максимально повного задоволення потреб кінцевих споживачів з урахуванням процесів формування доданої вартості на прикладі певної організації. Суть ланцюгів поставок електронної комерції полягає в обґрунтованому виборі і обґрунтуванні заходів удосконалення інформаційно-комунікаційного забезпечення діяльності організації. Щоб ресурси організації використовувати оптимально, слід розставити пріоритети, відібрати саме ті вузли, які дадуть максимальний економічно-соціальний ефект і забезпечать надійність проведення операцій.
Методи та критерії оцінювання: Письмовий звіт з виконання курсової роботи(70%), усне опитування Підсумковий контроль (30%, захист КР): тестові запитання
Рекомендована література: 1. Новаківський І.І., Карий О.І., Леськів М.Р. Інформаційно-комунікаційний менеджмент в організаціях: навч. посібник – Львів: Львів: Вид-во «Національний університет «Львівська політехніка»», 2018. – 210 с. 2. Новаківський І.І., Грибик І.І., Смолінська Н.В. Інформаційні системи в менеджменті: адаптивний підхід. Підручник / -К: Вид-вничий дім «Кондор» 2019. – 440 с. 3. Новаківський І.І., Грибик І.І., Федак Т.В. Інформаційні системи в менеджменті: системний підхід. Навчальний посібник / І.І. Новаківський, – Львів: Вид-во «Національний університет «Львівська політехніка»», 2010. – 202 с. 4. Петрович Й.М., Новаківський І.І. Управління проектами: підручник. – Львів: Вид-во «Національний університет «Львівська політехніка»», 2018. – 396 с. 5. Петрович Й.М., Новаківський І.І. Управління інноваційними проектами: навч.посібник. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2016. – 316с. 6. Новаківський І.І. Система управління підприємством в умовах становлення інформаційного суспільства : монографія. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2016. -316 с. 7. Кузьмін О.Є., Новаківський І.І. Економіко-математичні методи і моделі у науково-дослідних роботах – Львів: Вид-во «Національний університет «Львівська політехніка»», 2021. – 284 с. 8. Гавран В. Я., Грибик І.І., Дзюбіна А.В., Новаківський І.І. Методи і моделі вирішення управлінських завдань у фінансово-господарській діяльності організацій: навчальний посібник / – Львів: Растр-7, 2020. – 198 с. 9. Крикавський Є.В., Похильченко О.А. , Чорнописька Н.В. , Костюк О.С. та ін. Економіка логістики: навч.посіб. – Львів: Видавництво «Львівської політехніки», 2014. – 640с. 10. Шалева О. І. Електронна комерція. Навч. посіб. – К.: Центр учбової літератури, 2011. – 216 с.