Маркетинговий менеджмент у малому і середньому бізнесі

Спеціальність: Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності)
Код дисципліни: 7.073.01.E.037
Кількість кредитів: 5.00
Кафедра: Менеджмент організацій
Лектор: к.е.н., доц. Кулиняк І.Я.
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: 1. Мати навички прийняття, обґрунтування та забезпечення реалізації управлінських рішень в непередбачуваних умовах, враховуючи вимоги чинного законодавства, етичні міркування та соціальну відповідальність; 2. Вміти спілкуватись в професійних і наукових колах державною та іноземною мовами; 3. Демонструвати лідерські навички та вміння працювати у команді, взаємодіяти з людьми, впливати на їх поведінку для вирішення професійних задач; 4. Вміти делегувати повноваження та керівництво організацією (підрозділом); 5. Продемонструвати поглиблені знання та розуміння класичних і сучасних підходів до менеджменту організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності), принципів, законів, технології, методів менеджменту організацій, процесу прийняття управлінських рішень, стилів лідерства та керівництва, особливостей розв'язання конфліктів в процесі вирішення завдань професійної діяльності; 6. Ухвалювати обґрунтовані стратегічні маркетингові рішення, поєднувати різноманітні економіко-математичні методи та моделі планування, організування та оцінювання результативності господарської діяльності підприємств і організацій; 7. Ухвалювати обґрунтовані стратегічні маркетингові рішення, поєднувати різноманітні економіко-математичні методи та моделі планування, організування та оцінювання результативності господарської діяльності підприємств і організацій; 8. Здатність ефективно формувати комунікаційну стратегію.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: прореквізити: Стратегічний менеджмент, Економіка бізнесу кореквізити: Електронна комерція
Короткий зміст навчальної програми: Сутність і особливості маркетингового менеджменту підприємств малого і середнього бізнесу. Методологія маркетингового менеджменту підприємств малого і середнього бізнесу. Аналітична функція маркетингового менеджменту. Сегментація ринку і позиціонування товарів. Маркетингове планування підприємств малого і середнього бізнесу. Організування маркетингового менеджменту підприємств малого і середнього бізнесу. Маркетинговий контроль підприємств малого і середнього бізнесу. Управління товарним асортиментом у системі маркетингового менеджменту. Ціноутворення в системі маркетингового менеджменту. Управління збутом підприємств малого і середнього бізнесу. Управління маркетинговими комунікаціями підприємств малого і середнього бізнесу
Методи та критерії оцінювання: • письмові звіти з лабораторних робіт, усне опитування (40%) • підсумковий контроль (60 %, контрольний захід, іспит): письмова форма (60%)
Рекомендована література: 1. Белявцева М.І., Воробйова В.Н. Маркетинговий менеджмент: Навчальний посібник. К.: ЦНЛ, 2016. 407с. 2. Бондаренко В.М., Поліщук І.І., Шарко В.В. Маркетинговий менеджмент: Навчальний посібник. Вінниця: Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2016. 224 с. 3. Карий О.І., Лісовська Л.С., Кулиняк І.Я., Галаз Л.В., Бондаренко Ю.Г. Менеджмент та інновації: теорія і практикум: Навчальний посібник. Львів: Видавництво «Растр-7», 2020. 298 с. 4. Крикавський Є.В., Дейнега І.О., Дейнега О.В., Лорві І.Ф. Маркетинговий менеджмент: Навчальний посібник. Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2014. 380 с. 5. Мошек Г.Є., Ковальчук М.М., Поканєвич Ю.В. та ін. Менеджмент: Навчальний посібник / [за заг. редакція Г.Є. Мошека. К. : Ліра-К, 2015. 550 с. 6. Осовська Г.В., Осовський О.А. Менеджмент : підручник. К.: Кондор-Видавництво, 2015. 563 с.

Маркетинговий менеджмент у малому і середньому бізнесі (курсовий проект)

Спеціальність: Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності)
Код дисципліни: 7.073.01.E.040
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Менеджмент організацій
Лектор: к.е.н., доц. Кулиняк І.Я.
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: 1. Мати навички прийняття, обґрунтування та забезпечення реалізації управлінських рішень в непередбачуваних умовах, враховуючи вимоги чинного законодавства, етичні міркування та соціальну відповідальність. 2. Застосовувати спеціалізоване програмне забезпечення та інформаційні системи для вирішення задач управління організацією. 3. Забезпечувати особистий професійний розвиток та планування власного часу. 4. Продемонструвати поглиблені знання та розуміння класичних і сучасних підходів до менеджменту організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності), принципів, законів, технології, методів менеджменту організацій, процесу прийняття управлінських рішень, стилів лідерства та керівництва, особливостей розв'язання конфліктів в процесі вирішення завдань професійної діяльності. 5. Розробляти стратегічні, тактичні та оперативні плани поточної діяльності, плани забезпечення ресурсами усіх видів, бізнес-плани та контролювати їх виконання. 6. Працювати в середовищі електронної комерції та формувати ланцюги поставок електронної комерції.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: прореквізити: Стратегічний менеджмент, Економіка бізнесу кореквізити: Електронна комерція
Короткий зміст навчальної програми: Сутність і особливості маркетингового менеджменту підприємств малого і середнього бізнесу Методологія маркетингового менеджменту підприємств малого і середнього бізнесу Аналітична функція маркетингового менеджменту Сегментація ринку і позиціонування товарів Маркетингове планування підприємств малого і середнього бізнесу Організування маркетингового менеджменту підприємств малого і середнього бізнесу Маркетинговий контроль підприємств малого і середнього бізнесу Управління товарним асортиментом у системі маркетингового менеджменту Ціноутворення в системі маркетингового менеджменту Управління збутом підприємств малого і середнього бізнесу Управління маркетинговими комунікаціями підприємств малого і середнього бізнесу
Методи та критерії оцінювання: Курсовий проект (100 б.)
Рекомендована література: 1. Chukhray N., Bespaliuk K. (2019), Studing the Values of Professions for the Millennials as Subject of the Labor Market [w:] Zarzadzanie kapitalem ludzkim w uczelniach, Spoleczna Akademia Nauk, Lodz, ss. 163-179. 2. Барнет Білл, Еванз Дейв Дизайн-мислення: Спроектуй своє життя / пер. з англ. Валерія Глінка. 2-ге вид. К.: Наш формат, 2019. 224 с. 3. Карий О.І., Лісовська Л.С., Кулиняк І.Я., Галаз Л.В., Бондаренко Ю.Г. Менеджмент та інновації: теорія і практикум: Навчальний посібник. Львів: Видавництво «Растр-7», 2020. 298 с. 4. Крикавський Є.В., Дейнега І.О., Дейнега О.В., Лорві І.Ф. Маркетинговий менеджмент: Навчальний посібник. Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2014. 380 с. 5. Марк М., Пирсон К. Герой и бунтарь. Создание бренда с помощью архетипов / Пер. с англ. под ред. В. Домнина, А. Сухенко. СПб.: Питер, 2005. 336 с. 6. Якимова Н.С. Економічні індикатори трансформації поведінкових моделей суб’єктів ринку праці. Науковий журнал «Підприємництво та інновації», 2019. Випуск 10. С. 148-153.