Прогнозування економічних процесів

Спеціальність: Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності)
Код дисципліни: 7.073.01.E.038
Кількість кредитів: 4.00
Кафедра: Менеджмент організацій
Лектор: доц. Войцеховська Юлія Вікторівна, доц. Кулініч Тетяна Володимирівна
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: 1) здатність продемонструвати знання та розуміння сучасних проблем розвитку суспільства; 2) здатність розкривати соціально-економічну сутність явищ та процесів господарської діяльності організацій, оцінювати вплив на економічні процеси зовнішніх факторів, тенденції розвитку світової економіки, мати цілісне уявлення про систему розвитку організації, аналізувати і використовувати історичний досвід у вирішенні актуальних проблем вітчизняної економіки; 3) розробляти стратегічні, тактичні та оперативні плани поточної діяльності, плани забезпечення ресурсами усіх видів, бізнес-плани та контролювати їх виконання; 4) ухвалювати обґрунтовані стратегічні маркетингові рішення, поєднувати різноманітні економіко-математичні методи та моделі планування, організування та оцінювання результативності господарської діяльності підприємств і організацій.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Пререквізити: Стратегічне управління підприємством Кореквізити: Маркетинговий менеджмент у малому та середньому бізнесі
Короткий зміст навчальної програми: Методологічні основи прогнозування економічних процесів. Послідовність розробки економічних прогнозів. Методи технічного аналізу. Екстраполяційні методи. Парна і множинна регресія в прогнозуванні економічних процесів. Експертні методи прогнозування. Оцінка прогнозів. Система економічного прогнозування. Моделювання економічного розвитку організації.
Методи та критерії оцінювання: • письмові звіти з лабораторних робіт, усне опитування, контрольна робота (40%) • підсумковий контроль (60%, контрольний захід, екзамен): письмово-усна форма (60%)
Рекомендована література: 1.Сайт Державного комітету статистики України. – Режим доступу : www.ukrstat.gov.ua. 2.Сайт Національного банку України. – Режим доступу : www.bank. gov.ua. 3. Войцеховська Ю.В.,Новаківський І. І.Основи статистичного прогнозування економічних процесів: навч.посібник. Львів, «Новий світ -2000», 2020.- 200с. 4. Т.С.Клебанова, В.А.Курзенев, Наумов В.М. та ін. Прогнозування соціально-економічних процесів: навч.посібник.-Харків.: ХНЕУ ім..С.Кузнеця, 2015 - 656с. 5. Геєць В. М. Моделі і методи соціально-економічного прогнозування : підручник / В. М. Геєць, Т. С. Клебанова, О. І. Черняк та ін. – Х. : ВД "ІНЖЕК", 2005. – 396 с. 6. Клебанова Т. С. Методы и модели прогнозирования социально-экономических процессов : учебн. пособ. / Т. С. Клебанова, В. А. Курзенев, В. Н. Наумов и др. – СПб. : Издательство СЗИУ РАНХ и ГС, 2012. – 566 с. 7. Клебанова Т. С. Методы прогнозирования : учебн. пособ. / Т. С. Клебанова, В. В. Иванов, Н. А. Дубровина. – Х. : Изд. ХГЭУ, 2002. – 372 с. 8. Brigham, E. F. Financial Management: Theory and Practice: 13th Edition / Eugene F. Brigham, Michael C. Ehrhardt. – USA : South-Western Cengage Learning, 2011. - 1152 р. 9. Damodaran A. Applied Corporate Finance : 3rd ed. / Aswath Damodaran. – USA : John Wiley &Sons, Inc., 2011. – 738 p. 10. Choudhary N. Optimal Balance of Financial Instruments: Long-Term Management, Market Volatility & Proposed Changes / Nishant Choudhary. - USA : George Washington University Law School, LL.M, 2011. – 520 p. 11. Антилл Н. Оценка компаний: анализ и прогнозирование с использованием отчетности по МСФО : пер. с англ. / Ник Антилл, Кеннет Ли. - Москва : Альпина Паблишер, 2013. - 437 с. [Пер. изд. : Company valuation under IFRS interpreting and forecasting accounts using international financial reporting standards / Nick Antill, Kenneth Lee].