Закупівлі і контракти в проектах

Спеціальність: Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності)
Код дисципліни: 7.073.01.M.023
Кількість кредитів: 5.00
Кафедра: Технологій управління
Лектор: К.е.н., асистент Скворцов Денис Ігорович.
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: – знати методи здійснення та проведення закупівель; – вміти розробити план закупівель для реалізації проекту і здійснити управління закупівлями та забезпечити укладання відповідних угод; – розуміти особливості проведення конкурсних торгів щодо закупівель товарів, робіт (послуг) й відповідно проводити моніторинг стану реалізації проекту; – використовувати методи і засоби процедур закупівель та вміло обирати форми розрахунків за ними.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: пререквізити: – організація взаємодії із стейкхолдерами, – планування проектів та програм; кореквізити: – прийняття проектних рішень, – проектне бюджетування та фінансове планування.
Короткий зміст навчальної програми: розглядається сучасний досвід до процесів закупівлі або придбання тих необхідних продуктів, послуг чи результатів, які виробляються поза командою проекту, а також документарний супровід такої діяльності.
Методи та критерії оцінювання: – письмові звіти з контрольних робіт, усне опитування на практичних (60%); – підсумковий контроль: залік (письмово-усна форма 40%).
Рекомендована література: 1. Закон України вiд 25.12.2015 N 922-VIII «Про публічні закупівлі» [Електронний ресурс]. - режим доступу - http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/922-19 . 2. Морозов В. В. Основи закупівель товарів, робіт та послуг в проектах: (Тендерні процедури та контракти): навч. посіб. / В.В. Морозов ; Інститут економіки та права "КРОК". - К. : Таксон, 2003. - 741 с. 3. Бушуєв С. Д. Керівництво з питань Проектного Менеджменту : Пер. з англ. / ред.: С. Д. Бушуєв; Ін-т проект. менедж. - 2-е вид., переробл. - К. : Вид. дім "Ділова Україна", 2000. - 198 c.