HR-технології в менеджменті

Спеціальність: Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності)
Код дисципліни: 7.073.01.M.021
Кількість кредитів: 5.00
Кафедра: Менеджмент персоналу та адміністрування
Лектор: к.е.н., доц. Винничук Роксолана Олександрівна
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: У результаті вивчення модуля студент повинен знати: - предмет і завдань дисципліни «HR-технології в менеджменті»; - класифікацію HR-технологій та їх використання для різних напрямів управління персоналом; - основні тенденції та тренди розвитку технологій управління персоналом в Україні та світі; - формування HR-технологій в умовах діджиталізації системи управління У результаті вивчення модуля студент повинен вміти: - використовувати HR-технології для ефективного рекрутингу, онбордингу та адаптації працівників, розроблення карти компетенцій та системи розвитку персоналу організації; - формувати кадровий резерв організації; - проводити асесмент персоналу; - аналізувати та вдосконалювати систему мотивації персоналу організації; - прогнозувати зміни в технологіях та випереджати їх.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Пререквізити: Управління персоналом, Мотивування персоналу організації, Розвиток персоналу організації, Технології лідерства в організації Корреквізити: Управління талантами, Управління знаннями, HR-стратегія підприємства
Короткий зміст навчальної програми: Вивчення дисципліни « HR-технології в менеджменті» має на меті формування компетенцій у сфері управління персоналом, зокрема отримання студентами чіткого інструментарію для впровадження технологій управління персоналом в організації. Дисципліна ґрунтується на сучасних тенденціях в розвитку персоналу та розглядає нові HR-технології в контексті VUCA-середовища, управління змінами та діджиталізації. Метою дисципліни є навчити студентів застосовувати HR-технології в практиці рекрутингу, адаптації, розвитку, мотивації та оцінювання персоналу тощо. Дисципліна розрахована на майбутніх фахівців менеджменту та управління людськими ресурсами в усіх сферах господарювання.
Методи та критерії оцінювання: Поточний контроль (40%): розв’язування аналітичних завдань, усне опитування, тести. Підсумковий контроль (60%, контрольні заходи, екзамен): тестування (15%), теоретичні питання (15%), проблемно-пошукові та діагностичні завдання (30%).
Рекомендована література: 2021 Deloitte Global Human Capital Trends: https://www2.deloitte.com/ua/uk/pages/about-deloitte/press-releases/2021-global-human-capital-trends-report.html Кравчук, О. И. (2020). Менеджмент персоналу 4.0: функціональна та технологічна трансформація. Василик, А. В., Кушнір, А. І. (2018). Компетенції HR-фахівця в епоху цифрових технологій. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Економічні науки», 2(28), 119-122. Походзей, В. В. ЗАСТОСУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В МЕНЕДЖМЕНТІ ПЕРСОНАЛУ ОРГАНІЗАЦІЇ. Менеджмент ХХІ століття: сучасні моделі, стратегії, технології.–Вінниця: Центр підготовки наукових та навчально-методичних видань ВТЕІ КНТЕУ, 2019. Ч. 2. 539 с., 511. Сочинська-Сибірцева, І. М. ТЕХНОЛОГІЇ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ В КОНТЕКСТІ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ. Укладачі–науковці кафедри економіки підприємства та організації підприємницької діяльності Одеського національного економічного університету: Янковий ОГ–доктор економічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки, 205. Писаревська, Г. І. (2021). Тенденції розвитку використання Digital технологій в управлінні персоналом. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Економічні науки», (41), 54-60. Степанова, Е. Р. (2021). Діджитал HR-менеджмент в системі розвитку людських ресурсів. Горобинська, М. В. (2019). Трансформаційні процеси HR-менеджменту в умовах цифрової економіки. Герасименко, О. О., Герасименко, О. А. (2020). Менеджмент персоналу покоління Z: потреба в нових hr-технологіях. Рудакевич, Ю. (2020). Впровадження сучасних hr-технологій на підприємстві. Гребець, О. Б. ВИКОРИСТАННЯ HR-ТЕХНОЛОГІЙ В АНТИКРИЗОВОМУ УПРАВЛІННІ ПЕРСОНАЛОМ. MОDЕRN PRОBLЕMS ОF MANAGЕMЕNT, 58.