Інформаційні системи і технології в управлінні організацією

Спеціальність: Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності)
Код дисципліни: 7.073.01.E.041
Кількість кредитів: 4.00
Кафедра: Менеджмент організацій
Лектор: д.е.н., доц. Новаківський І.І.
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: • здатність розкривати соціально-економічну сутність явищ та процесів господарської діяльності організацій, оцінювати вплив на економічні процеси зовнішніх факторів, тенденції розвитку світової економіки, мати цілісне уявлення про систему розвитку організації, аналізувати і використовувати історичний досвід у вирішенні актуальних проблем вітчизняної економіки; • знання методів, техніки, залученої технології, передових шкіл управління в галузі підготовки керівників кадрових служб і управління поведінкою персоналу • розробляти стратегічні, тактичні та оперативні плани поточної діяльності, плани забезпечення ресурсами усіх видів, бізнес-плани та контролювати їх виконання; • застосувати методи менеджменту для формування ділових відносин суб’єктів бізнесу з державними, приватними та громадськими інститутами, що його обслуговують; оптимального використання ресурсів суб’єктів господарювання і організацій, що забезпечують організаційно-технічне, інформаційно-аналітичне, фінансово-кредитне обслуговування бізнесу ; • застосовувати знання для обґрунтування та вибору методів та інструментів податкового менеджменту в сфері адміністрування податкових зобов’язань підприємства, які характерні в умовах податкової системи України; розраховувати основні загальнодержавні та місцеві податки та збори ; • використовувати навики групового потенціалу, володіння знаннями про інноваційні технології управління людськими ресурсами організації.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Кореквізити: Електронна комерція Управління поставками в електронному бізнесі Формування ланцюгів поставок в електронному бізнесі
Короткий зміст навчальної програми: Уведення до інформаційних систем в управлінні організацією. Етапи розвитку та сутність інформаційних систем в управлінні організацією. Типологія інформаційних систем у менеджменті організацій. Планування розвитку управлінських інформаційних систем. Управління інформаційними системами в організації. Системи підтримки прийняття управлінських рішень. Корпоративні інформаційні системи. Інформаційні ресурси глобальної мережі Інтернет. Безпека інформаційних систем.
Методи та критерії оцінювання: • письмові звіти з лабораторних робіт, усне опитування (40%) • підсумковий контроль (60%, контрольний захід,іспит): письмово-усна форма 70%)
Рекомендована література: 1. Новаківський І.І., Карий О.І., Леськів М.Р. Інформаційно-комунікаційний менеджмент в організаціях: навч. посібник – Львів: Львів: Вид-во «Національний університет «Львівська політехніка»», 2018. – 210 с. 2. Новаківський І.І., Грибик І.І., Смолінська Н.В. Інформаційні системи в менеджменті: адаптивний підхід. Підручник / -К: Вид-вничий дім «Кондор» 2019. – 440 с. 3. Новаківський І.І., Грибик І.І., Федак Т.В. Інформаційні системи в менеджменті: системний підхід. Навчальний посібник / І.І. Новаківський, – Львів: Вид-во «Національний університет «Львівська політехніка»», 2010. – 202 с. 4. Петрович Й.М., Новаківський І.І. Управління проектами: підручник. – Львів: Вид-во «Національний університет «Львівська політехніка»», 2018. – 396 с. 5. Петрович Й.М., Новаківський І.І. Управління інноваційними проектами: навч.посібник. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2016. – 316с. 6. Новаківський І.І. Система управління підприємством в умовах становлення інформаційного суспільства : монографія. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2016. -316 с. 7. Гавран В. Я., Грибик І.І., Дзюбіна А.В., Новаківський І.І. Методи і моделі вирішення управлінських завдань у фінансово-господарській діяльності організацій: навчальний посібник / – Львів: Растр-7, 2020. – 198 с.

Інформаційні системи і технології в управлінні організацією (курсовий проект)

Спеціальність: Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності)
Код дисципліни: 7.073.01.E.045
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Менеджмент організацій
Лектор: д.е.н., доц. Новаківський Ігор Іванович
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: • здатність використовувати професійно-профільовані знання й практичні навички з менеджменту, маркетингу, фінансів, логістики, економіки для ефективного управління суб’єктами господарювання в умовах ринкової економіки; • знання механізму виявлення цінностей і ціннісних орієнтацій особи, управління ними із застосуванням інноваційних персонал-технологій; • знання методів, техніки, залученої технології, передових шкіл управління в галузі підготовки керівників кадрових служб і управління поведінкою персоналу • інтегрувати та застосовувати одержані теоретичні знання на практиці для розв’язання управлінських завдань у сфері менеджменту організацій різних видів економічної діяльності ; • працювати в середовищі електронної комерції та формувати ланцюги поставок електронної комерції; • здатність відповідально ставитись до виконуваної роботи, самостійно приймати рішення, досягати поставленої мети з дотриманням вимог професійної етики; • здатність продукувати креативні ідеї, розробляти та управляти інноваційними проектами, самостійно та колективно виконувати професійні завдання.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: прореквізити: кореквізити: Інвестиційний менеджмент, Управління проектами
Короткий зміст навчальної програми: Управління проектом впровадженням сучасних інформаційно-комунікаційних технологій має на меті оптимізувати інформаційні потоки, щоб ефективно вирішувати проблеми, що виникають в процесі діяльності організації. Суть управління проектом полягає в обгрунтованому виборі і обгрунтуванні заходів удосконалення інформаційно-комунікаційного забезпечення діяльності організації. Щоб ресурси організації використовувалися оптимально, слід розставити пріоритети, відібрати саме ті проекти, які дадуть максимальний економічно-соціальний ефект. Основні положення курсової роботи: • Сучасні інформаційно-комунікаційні технології в управлінні організацією. • Етапи розвитку та сутність інформаційних систем в управлінні організацією. • Типологія інформаційних систем у менеджменті організацій. • Планування розвитку управлінських інформаційних систем. • Управління інформаційними системами в організації. • Системи підтримки прийняття управлінських рішень. • Корпоративні інформаційні системи. • Інформаційні ресурси глобальної мережі Інтернет. • Безпека інформаційної системи в організації.
Методи та критерії оцінювання: Письмовий звіт з виконання курсової роботи(70%), усне опитування Підсумковий контроль (30%, захист КР): тестові запитання
Рекомендована література: 1. Новаківський І.І., Карий О.І., Леськів М.Р. Інформаційно-комунікаційний менеджмент в організаціях: навч. посібник – Львів: Львів: Вид-во «Національний університет «Львівська політехніка»», 2018. – 210 с. 2. Новаківський І.І., Грибик І.І., Смолінська Н.В. Інформаційні системи в менеджменті: адаптивний підхід. Підручник / -К: Вид-вничий дім «Кондор» 2019. – 440 с. 3. Новаківський І.І., Грибик І.І., Федак Т.В. Інформаційні системи в менеджменті: системний підхід. Навчальний посібник / І.І. Новаківський, – Львів: Вид-во «Національний університет «Львівська політехніка»», 2010. – 202 с. 4. Петрович Й.М., Новаківський І.І. Управління проектами: підручник. – Львів: Вид-во «Національний університет «Львівська політехніка»», 2018. – 396 с. 5. Петрович Й.М., Новаківський І.І. Управління інноваційними проектами: навч.посібник. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2016. – 316с. 6. Новаківський І.І. Система управління підприємством в умовах становлення інформаційного суспільства : монографія. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2016. -316 с. 7. Кузьмін О.Є., Новаківський І.І. Економіко-математичні методи і моделі у науково-дослідних роботах – Львів: Вид-во «Національний університет «Львівська політехніка»», 2021. – 284 с. 8. Гавран В. Я., Грибик І.І., Дзюбіна А.В., Новаківський І.І. Методи і моделі вирішення управлінських завдань у фінансово-господарській діяльності організацій: навчальний посібник / – Львів: Растр-7, 2020. – 198 с.