Інфраструктура малого та середнього бізнесу

Спеціальність: Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності)
Код дисципліни: 7.073.01.E.036
Кількість кредитів: 4.00
Кафедра: Менеджмент організацій
Лектор: доц. Рачинська Галина Василівна
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: • здатність продемонструвати поглиблені знання та розуміння класичних і сучасних підходів до менеджменту організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності), принципів, законів, технології, методів менеджменту організацій, процесу прийняття управлінських рішень, стилів лідерства та керівництва, особливостей розв'язання конфліктів в процесі вирішення завдань професійної діяльності; • інтегрувати та застосовувати одержані теоретичні знання на практиці для розв’язання управлінських завдань у сфері менеджменту організацій різних видів економічної діяльності ; • застосувати методи менеджменту для формування ділових відносин суб’єктів бізнесу з державними, приватними та громадськими інститутами, що його обслуговують; оптимального використання ресурсів суб’єктів господарювання і організацій, що забезпечують організаційно-технічне, інформаційно-аналітичне, фінансово-кредитне обслуговування бізнесу ; • здатність застосовувати сучасні інформаційно-комунікаційні технології для ефективного спілкування на професійному та суспільному рівнях; • здатність адаптуватись до нових непередбачуваних ситуацій та приймати оперативні конструктивні рішення.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: кореквізити: • Податковий менеджмент • Маркетинговий менеджмент у малому і середньому бізнесі
Короткий зміст навчальної програми: Малі і середні підприємства як суб'єкти ринкової економіки. Утворення та функціонування підприємств малого і середнього бізнесу в Україні. Основні форми інтеграційної підтримки бізнесу, самоорганізація малого і середнього бізнесу. Система фінансового обслуговування бізнесу. Організаційно - технічне забезпечення функціонування малого і середнього бізнесу. Система франчайзингу як форма співпраці між ринковими суб'єктами в бізнесі. Інформаційно - консультативні установи підтримки розвитку малого і середнього бізнесу. Страховий ринок і його значення для функціонування бізнесу.
Методи та критерії оцінювання: • поточний контроль (30%) - виконання практичних завдань, усне опитування • підсумковий контроль (70 %, контрольний захід, екзамен): письмова форма
Рекомендована література: 1. Васильців Т. Г. Економіка малого підприємства: навч. посібник /Т. Г. Васильців, С.І. Іляш, Н.Г Міценко//за ред.д-ра екон. наук Т.Г Васильціва. – К.: Знання, 2013. – 446 с. 2. Мельников А.М., Коваленко О.А., Пундяк Н.Б. Основи організації бізнесу/ А. М. Мельников, О.А. Коваленко, Н.Б. Пундяк : навч. посібник//за ред.А.М. Мельникова – Київ: «Центр учбової літератури», 2013. – 200с. 3. Новіков С. Податковий кодекс: мале підприємництво/С.Новіков –Х.:Фактор, 2011 – 192с. 4. Проект БізПро «Малі та середні підприємства України: показники діяльності та стратегії розвитку»/Електронний ресурс . – Режим доступу: www.bizpro. оrg.ua. 5. Рачинська Г.В., Панас Я.В. «Інфраструктура малого (середнього) бізнесу»: конспект лекцій для студентів стаціонарної форми навчання для спеціальності 8. 03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування» (за видами економічної діяльності) спеціалізації 9900 «Менеджмент малого і середнього бізнесу»/Г.В. Рачинська, Я.В. Панас. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2014. – 126 с.

Інфраструктура малого та середнього бізнесу (курсова робота)

Спеціальність: Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності)
Код дисципліни: 7.073.01.E.039
Кількість кредитів: 2.00
Кафедра: Менеджмент організацій
Лектор: к.е.н., доц. Рачинська Галина Василівна
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: • здатність продемонструвати теоретико -методичні основи визначення ресурсного забезпечення бізнесу, що створюють основу достатнього та необхідного обсягу матеріальних та нематеріальних активів, інтелектуального капіталу, фінансових та інформаційних ресурсів; • здатність застосовувати відповідні техніко-економічні показники для обґрунтування результатів функціонування суб'єкта підприємницької діяльності; • розуміння механізмів і інструментів здійснення взаємовідносин у бізнесі, їх організаційного, юридичного, податкового, страхового супроводу.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: пререквізити: • Управління бізнесом, • Основи управління фінансами. кореквізити: • Економіка бізнесу • Податковий менеджмент
Короткий зміст навчальної програми: Загальна характеристика суб'єкта підприємницької діяльності(СПД). Розробка установчих документів СПД. Оцінка поточного стану СПД, обґрунтування пропонованих методів реорганізації підприємства або бізнесу з розрахунковим прогнозом економічної ефективності запропонованих в роботі рішень і прикладами взаємовідносин СПД з фінансово - кредитними установами, біржею праці, товарною біржею, страховою компанією, рекламним агентством, митницею, податковою інспекцією тощо .
Методи та критерії оцінювання: звіт за результатами виконання курсової роботи, підсумковий контроль (рівень виконання завдання – 60%, оформлення - 10%, захист -30%)
Рекомендована література: 1. Господарcький кодекс України від 16.01.2003р. № 436 - IV - ГК(із змінами і доповненнями) 2. Податковий кодекс України від 02.12. 2010р. №2755 -VI - ПК(із змінами і доповненнями) 3. Цивільний кодекс України від 16.01.2003р. №435 - IV -ЦК (із змінами і доповненнями) 4. Закон України «Про розвиток та державну підтримку малого і середнього підприємництва в Україні» від 22.03.2012р. №4618 5. Васильців Т. Г. Економіка малого підприємства: навч. посібник /Т. Г. Васильців, С.І. Іляш, Н.Г Міценко//за ред.д-ра екон. наук Т.Г Васильціва. – К.: Знання, 2013. – 446 с. 6. Мельников А.М., Коваленко О.А., Пундяк Н.Б. Основи організації бізнесу/ А. М. Мельников, О.А. Коваленко, Н.Б. Пундяк : навч. посібник//за ред.А.М. Мельникова – Київ: «Центр учбової літератури», 2013. – 200с.