Управління знаннями

Спеціальність: Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності)
Код дисципліни: 7.073.01.E.047
Кількість кредитів: 4.00
Кафедра: Менеджмент персоналу та адміністрування
Лектор: Захарчин Галина Миронівна
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: У результаті вивчення модуля студент повинен знати: - понятійно-категоріальний апарат предмету»; - технологію процесу управління знаннями; - класичні та сучасні науково-практичні роботи у сфері управління знаннями;; - основи побудови мотиваційного механізму створення організаційного знання та формування інтелектуальної організації; - основні методи та моделі управління знаннями. У результаті вивчення модуля студент повинен вміти: - вирізняти специфічні особливості економіки знань; - оцінювати інтелектуальний та інноваційний потенціали організації; - володіти основними поняттями управління знаннями; - вибирати оптимальні стратегії управління знаннями; - використовувати знання в процесі прийняття управлінських рішень.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Пререквізити: Економіка підприємства; Управління персоналом; Економіка праці та соціально-трудові відносини. Корреквізити: Управління талантами; Інноваційна економіка; Адаптація і розвиток персоналу; Поведінкова економіка.
Короткий зміст навчальної програми: Управління знаннями в системі менеджменту та економіці знань. Управління корпоративними знаннями. Концепція інтелектуальної організації. Інтелектуальний капітал організації: сутність, структура, оцінка. Класифікація знань. Управління знаннями й інновації. Життєвий цикл знання та його динаміка. Технологія управління знаннями. Прикладні аспекти використання знань в прийнятті управлінських рішень. Моделі управління знаннями. Стратегії ефективного формування й використання знань в організації. Взаємозв’язок управління знаннями, організаційної культури та управління персоналом. Інституційні аспекти управління знаннями.
Методи та критерії оцінювання: Поточний контроль (40%): практичні задачі, кейси, ситуаційні завдання, усне опитування, презентації студентських робіт. Підсумковий контроль (40%, іспит): тестові завдання.
Рекомендована література: 1. Наукова робота і управління знаннями : навчальний посібник / С.Ф. Клепко. – Полтава : ПОІППО, 2005. – 210с. 2. Федулова Л.І.Економіка знань:підручник/Л.І.Федулова.-К.:2009.-600с. 3.Захарчин Г.М. Управління знаннями : конспект лекцій / Г.М.Захарчин, Р.О.Винничук.-Львів: В-во Львівськох політехніки, 2013.-60с. 4. Ю.М. Мельник. Курс лекцій з дисципліни «Економіка та управління знаннями».-Суми:В-во Сум ДУ,2009.-147с.