HR-стратегія підприємства

Спеціальність: Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності)
Код дисципліни: 7.073.01.E.046
Кількість кредитів: 4.00
Кафедра: Менеджмент персоналу та адміністрування
Лектор: к.е.н., доцент Струтинська JI.P.
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: У результаті вивчення модуля студент повинен знати: - теоретичні та практичні підходи до здійснення стратегічного управління персоналом. У результаті вивчення модуля студент повинен вміти: - використовувати інструменти стратегічного менеджменту і маркетингу у сфері управління персоналом.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Пререквізити: Основи менеджменту; Стратегічний менеджмент; Управління персоналом.
Короткий зміст навчальної програми: Методологія стратегічного управління людськими ресурсами. Сутність і види стратегії управління людськими ресурсами. Стратегічна роль служби управління людськими ресурсами. Взаємозв’язок стратегії розвитку організації та стратегії управління людськими ресурсами. Стратегічний аналіз управління людськими ресурсами. Аналіз стратегічних можливостей лідерства, команди і організації. Процес стратегічного управління людськими ресурсами. Організаційні стратегії управління людськими ресурсами. Функціональні стратегії управління людськими ресурсами. Оцінювання ефективності стратегічного управління людськими ресурсами.
Методи та критерії оцінювання: Поточний контроль (30%): індивідуальні письмові практичні завдання, усне опитування. Підсумковий контроль (70%, іспит): тестування (теоретичні питання , усна компонента).
Рекомендована література: 1. Левицкий М. А. Интеграция процессов управления рисками и реализации стратегии // Das Management. — 2011. — № 1. — С. 29—31. 2. Хміль Ф. І. Управління персоналом : підруч. для студ. вищих навч. закл. / Ф. І. Хміль. — К.: Академвидав, 2006. — 488с.

HR-стратегія підприємства (курсовий проект)

Спеціальність: Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності)
Код дисципліни: 7.073.01.E.050
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Менеджмент персоналу та адміністрування
Лектор: к.е.н., доцент Струтинська Л.P.
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: У результаті вивчення модуля студент повинен знати: - знати інструменти стратегічного менеджменту і маркетингу; - фактори, що впливають на ефективність реалізації HR-стратегії; - види кадрової політики; - типи кадрових стратегій підприємства; - етапи розробки кадрової стратегії; У результаті вивчення модуля студент повинен вміти: - вміти використовувати інструменти стратегічного маркетингу у сфері управління персоналом; - аналізувати сильні та слабкі сторони кадрової складової системи менеджменту; - обирати кадрову стратегію; - оцінювати ефективність реалізованої кадрової стратегії.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Пререквізити: Захист бакалаврської кваліфікаційної роботи, Управління персоналом. Корреквізити: Кваліфікаційний екзамен, Захист магістерської кваліфікаційної роботи.
Короткий зміст навчальної програми: Стратегічний розвиток персоналу. Етапи розробки та реалізації кадрової стратегії.
Методи та критерії оцінювання: Семестровий контроль проводиться у формі захисту курсового проекту (100%).
Рекомендована література: 1. Виноградський М.Д., Виноградська А.М., Шканова О.М. Управління персонало. 2-ге вид.: навч. посібник. - К.: ЦУЛ, 2009. – 502с. 2. Хміль Ф.І. Практикум з менеджменту організацій: Навч. посібник. – Львів: “Магнолія плюс”, 2004. – 333с. 3. Хміль Ф.І. Управління персоналом: Підручник для студентів вищих навчальних закладів. – К.: Академвидав, 2006. – 488с. 4. Балабанова Л.В., Сардак О.В. Управління персоналом. Підручник.– К.: ЦУЛ, 2011. – 468 с.