Соціоніка

Спеціальність: Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності)
Код дисципліни: 7.073.01.E.042
Кількість кредитів: 5.00
Кафедра: Менеджмент організацій
Лектор: д.е.н., проф. Гальків Любов Іванівна
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: • здатність продемонструвати поглиблені знання нормативно-правового забезпечення діяльності організацій різних видів економічної діяльності, його законодавчого регулювання і відповідальності; • здатність розкривати соціально-економічну сутність явищ та процесів господарської діяльності організацій, оцінювати вплив на економічні процеси зовнішніх факторів, тенденції розвитку світової економіки, мати цілісне уявлення про систему розвитку організації, аналізувати і використовувати історичний досвід у вирішенні актуальних проблем вітчизняної економіки; • знання механізму виявлення цінностей і ціннісних орієнтацій особи, управління ними із застосуванням інноваційних персонал-технологій; • знання методів, техніки, залученої технології, передових шкіл управління в галузі підготовки керівників кадрових служб і управління поведінкою персоналу; • використовувати навики групового потенціалу, володіння знаннями про інноваційні технології управління людськими ресурсами організації; • використовувати методи формування стабільного висококваліфікованого персоналу, оцінювання стану плинності кадрів, розробки та впровадження заходів щодо підвищення стабільності кадрів та керування мобільністю персоналу організацій; • здатність застосовувати сучасні інформаційно-комунікаційні технології для ефективного спілкування на професійному та суспільному рівнях.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: прореквізити: Менеджмент кореквізити: Управління персоналом в електронному бізнесі
Короткий зміст навчальної програми: Сутність соціоніки, її основні категорії. Функції соціоніки. Передумови розвитку соціонічного методу. Соціонічна модель особистості. Типологічні ознаки і система позначень соціоніки. Канонічні назви і псевдоніми соціотипів. Методики визначення соціотипу. Ділові характеристики соціотипів. Сфери застосування соціоніки. Інтертипні відносини, їх використання в кадровій політиці. Психоінформатика у менеджменті
Методи та критерії оцінювання: • письмові звіти з лабораторних робіт, усне опитування (30%) • підсумковий контроль (70 %, контрольний захід,іспит): письмова форма (70%)
Рекомендована література: 1.Гальків Л.І. Соціоніка : конспект лекцій / Л. І. Гальків. – Львів : 2016. - 43 с. 2. Соціоніка : навч.-метод. посібник / Г. В. Чуйко, М. І. Комісарик ; Чернівецький національний ун-т ім. Юрія Федьковича. – Чернівці : Рута, 2003. - 103 с. 3. Романенко Ю. В. Механізми символічної інтеракції в комунікаціях, політиці, мистецтві: візуально-аналітичний та соціосимволічний аспекти: монографія. / Ю. В.Романенко, Л. О. Скідін– К.: ДУІКТ, 2011. – 300 с. 4. Богоявленська, Ю. В. Психологія управління з основами соціоінтеграції (у парадигмі праксеології та синергетики) : монографія / Ю. В. Богоявленська, Т. П. Грабар, Є. І. Ходаківський ; Житомир. держ. технол. ун-т. — Житомир : ЖДТУ, 2007. — 700 с. . 5. Моделювання соціально-психологічних систем: теоретико-прикладний аспект : моногр. / В. Й. Бочелюк (ред.) ; Класич. приват. ун-т. — Запоріжжя : КПУ, 2008. — 310 с.