Фінансова грамотність

Спеціальність: Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності)
Код дисципліни: 7.073.01.M.019
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Технологій управління
Лектор: д.е.н., проф. Ільчук П.Г.
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: - знати: сутність та види грошей, електронні гроші, криптоактиви та криптовалюти; методи управління особистими фінансами; сутність податків та особиста податкова культура; засади державної реєстрації та припинення діяльності фізичної особи-підприємця; приватне підприємництво; заощадження та особисте інвестування; фінансові технології та грошові перекази; види фінансового шахрайства і особиста фінансова безпека; - уміти: враховувати основні економічні закони, принципи та застосовувати елементи знань з дисципліни під час управління особистими фінансами; планувати особисті фінанси; оцінювати вплив інфляції на особистий добробут; вибирати систему оподаткування та реєструватись як фізична особа-підприємець; заощаджувати та ефективно інвестувати; використовувати кредитні продукти; використовувати фінансові технології та здійснювати грошові перекази; забезпечувати особисту фінансову безпеку
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: -
Короткий зміст навчальної програми: Фінансова грамотність та роль грошей у суспільстві Особисті фінанси Вплив інфляції на добробут населення Податки і податкова культура Заощадження та інвестиційна діяльність Кредитування Фінансові технології та грошові перекази Фінансове шахрайство і особиста фінансова безпека
Методи та критерії оцінювання: - поточний контроль (усне опитування, контрольні роботи (30 %) - підсумковий контроль (контрольний захід – залік): письмово-усна форма (70%)
Рекомендована література: 1. Фінансова грамотність. Фінанси. Що? Чому? Як?: навчальний посібник / авт. кол.; – К., 2019. – 272 с. 2. Фінансово-економічна грамотність: підручник [у 2-х частинах]. Ч. 1: Основи національної економіки, економіки регіонів та фінансової системи України / за ред. О.Б. Жихор, О.В. Димченко. Київ: Видавничий дім «Кондор». 2017. 1024 с. 3. Кізима Т.О. Методика викладання фінансової грамотності: навч. посіб. / Т.О. Кізима, В.В. Письменний, С.Л. Коваль, Н.І. Карпишин та ін.; за ред. д.е.н., професора Кізими Т.О. – Тернопіль: Осадца Ю.В., 2017. – 200 с.