Практика за темою магістерської кваліфікаційної роботи

Спеціальність: Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності)
Код дисципліни: 7.073.01.O.030
Кількість кредитів: 9.00
Кафедра: Менеджмент організацій
Лектор: к.е.н., доцент Матвій І.Є.
Семестр: 3 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: • здатність продемонструвати поглиблені знання фундаментальних засад та сучасних тенденцій розвитку стратегічного, проектного, фінансового менеджменту; • здатність продемонструвати знання та розуміння сучасних проблем розвитку суспільства; • здатність продемонструвати базові знання методології та інструментарію наукових досліджень; • здатність продемонструвати поглиблені знання та розуміння класичних і сучасних підходів до менеджменту організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності), принципів, законів, технології, методів менеджменту організацій, процесу прийняття управлінських рішень, стилів лідерства та керівництва, особливостей розв'язання конфліктів в процесі вирішення завдань професійної діяльності; • здійснювати раціональну організацію власної праці та праці підлеглих, розподіляти повноваження, використовувати ефективні системи мотивації та оплати праці, підтримувати організаційну культуру, забезпечувати реалізацію управлінських рішень; • здатність застосовувати сучасні інформаційно-комунікаційні технології для ефективного спілкування на професійному та суспільному рівнях. • здатність адаптуватись до нових непередбачуваних ситуацій та приймати оперативні конструктивні рішення.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: • пререквізити: Проектний менеджмент, Стратегічний менеджмент, Фінансовий менеджмент, Методологія наукових досліджень, Удосконалення діючої системи менеджменту організації, Фінансово-економічне обґрунтування доцільності проектного рішення • кореквізити: Виконання магістерської кваліфікаційної роботи, Захист магістерської кваліфікаційної роботи
Короткий зміст навчальної програми: Теоретичні аспекти досліджуваної проблеми відповідно до теми магістерської кваліфікаційної роботи. Аналізування підсумків операційно-господарської, інноваційної діяльності та оцінювання фінансового стану базової організації (підприємства) за останні три роки. Дослідження фактичного стану досліджуваної проблеми на матеріалах базової організації (підприємства) та середовища його функціонування. Рекомендації щодо удосконалення системи менеджменту організації (підприємства) відповідно до обраної проблеми дослідження.
Методи та критерії оцінювання: • письмовий звіт про проходження практики (30%) • підсумковий контроль (залік): усна форма (70%)
Рекомендована література: 1. Економіка підприємства [Текст] : підручник для вищої школи / за заг. ред. Л. Г. Мельника. - Суми: Університетська книга, 2012. - 864 с. 2. Економіка підприємства: навчальний посібник / Л.О.Болтянська, Л.О.Андрєєва, О.І. Лисак. – Херсон: ОЛДІ-ПЛЮС, 2015. – 668 с. 3. Мних Є. В. Економічний аналіз: підручник / Є.В. Мних. - К.: Знання, 2011. – 630 с. 4. Осовська Г.В. Менеджмент організацій: підручник / Г.В. Осовська, Л.Ц. Масловська, О.А. Осовський. – К.: Кондор-Видавництво, 2014. – 366 с. 5. Управління проектами: процеси планування проектних дій [Текст]: підручник / І.В. Чумаченко, В.В. Морозов, Н.В. Доценко, А.М. Чередниченко. – К.: Університет економіки та права «КРОК», 2014. – 673 с.

Практика за темою магістерської кваліфікаційної роботи

Спеціальність: Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності)
Код дисципліни: 7.073.01.O.031
Кількість кредитів: 9.00
Кафедра: Менеджмент персоналу та адміністрування
Лектор: доцент кафедри менеджменту персоналу та адміністрування Навчально-наукового інституту економіки та менеджменту, кандидат економічних наук - Бойківська Галина Миколаївна
Семестр: 3 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: У результаті вивчення модуля студент повинен знати: - наукові поняття, теорії і методи, необхідні для розуміння закономірностей функціонування та розвитку економічних систем; - види господарської діяльності, бізнес-процесів, економічного механізму функціонування підприємства; - умови виникнення та ефективного функціонування ринку праці та механізм його саморегулювання; - теоретичні засади економіки праці та управління персоналом, необхідні для освоєння професійно-орієнтованих дисциплін; - змістове наповнення процесу управління кадрами, нормування та стимулювання праці та методів підвищення її ефективності; - економічні, психологічні та управлінські методи розвитку персоналу організації, а також основні моделі визначення ефективності розвитку персоналу організації та шляхи її підвищення. У результаті вивчення модуля студент повинен вміти: - ідентифікувати проблеми особистісного розвитку і самореалізації людини на ринку праці та використовувати синергію людського потенціалу через мотивацію персоналу, корпоративну культуру, управління поведінкою персоналу та сучасні технології лідерства в організації; - розуміти та враховувати соціальні, екологічні, етичні, техніко-технологічні аспекти, що впливають на формування рішень у сфері економіки праці та управління персоналом; - продемонструвати знання способів мотивування працівників підприємств та організацій для ефективної діяльності та підвищення їхньої продуктивності праці; - оцінювати та аналізувати рівень задоволення працівників організацією праці та застосовувати основні методи нормування праці на підприємстві; - сегментувати ринок праці за різними ознаками (територіальний та професійний підхід) та аналізувати характеристики зайнятість та безробіття населення; - розробляти та впроваджувати в практику суб’єктів господарювання сучасні технології управління персоналом з дотриманням вимог законодавства України.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Пререквізити: Захист бакалаврської кваліфікаційної роботи. Кореквізити: Виконання магістерської кваліфікаційної роботи, Захист магістерської кваліфікаційної роботи.
Короткий зміст навчальної програми: Анотація. Вступ. Дослідницько-аналітичний розділ. Методологічний розділ. Рекомендаційний розділ. Висновки. Список використаних джерел. Додатки.
Методи та критерії оцінювання: Захист практики за темою магістерської кваліфікаційної роботи (100 %).
Рекомендована література: 1. Економіка праці: навч. посібник / Т.В. Склярук, Я.В. Панас. – Львів: Видавництво Львівської політехніки. – 2017. – 236 с. 2. Міщук Г.Ю. Економічний аналіз: навч. посібник / Г.Ю. Міщук, Т.М. Джигар, О.О. Шишкіна. – Рівне: НУВГП, 2017. – 156 с. 3. Захарчин Г.М. Корпоративна культура: навчальний посібник / Г.М. Захарчин, Н.П. Любомудрова, Р.О. Винничук, Н.В. Смолінська. – Львів: «Новий світ-2000», 2011. – 342 с. 4. Економіка підприємства: навчальний посібник / О.І. Лисак, Л.О. Андрєєва, Л.О.Болтянська. – Мелітополь: Люкс, 2020. – 272 с. 5. Захарчин Г.М. Управління конфліктами: навчальний посібник / Г.М. Захарчин, Р.О. Винничук. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2017. – 160 c. 6. Захарчин Г.М. Управління персоналом: Навчальний посібник / Г.М. Захарчин, Л.Р. Струтинська, Н.П. Любомудрова, Р.О. Винничук. – Львів: Вид-во Львівської політехніки, 2013. – 260 с. 7. Кузьмін О.Є. Економіка та управління знаннями: навч. посібник / О.Є. Кузьмін, Н.Ю. Реверенда, Г.В. Лема, Т.Ю. Лісович. – Львів: “Міські інформаційні системи”, 2019. – 137 с. 8. Менеджмент: графічна і таблична візуалізація: навч. посібн. / О.Є. Кузьмін, О.Г. Мельник, І.С. Процик, С.Б. Романишин, Р.З. Дарміць. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2018. – 208 c. 9. Ситник Й.С. Економіка і фінанси підприємства: Навчальний посібник / Й.С. Ситник, 2-ге вид., перероблене і доповнене. – Львів: «Тріада плюс», 2013. – 244с. 10. Ситник Й. С. Інтелектуалізація систем менеджменту підприємств: концепція, системний моніторинг та моделювання: монографія / Й. С. Ситник. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2017. – 380 c.