Виконання магістерської кваліфікаційної роботи

Спеціальність: Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності)
Код дисципліни: 7.073.01.O.032
Кількість кредитів: 18.00
Кафедра: Менеджмент організацій
Лектор: Науковим керівником магістерської кваліфікаційної роботи може бути викладач кафедри менеджменту організацій, який є кандидатом чи доктором еконамічних наук
Семестр: 3 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: • здатність продемонструвати базові знання методології та інструментарію наукових досліджень; • здатність продемонструвати поглиблені знання та розуміння класичних і сучасних підходів до менеджменту організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності), принципів, законів, технології, методів менеджменту організацій, процесу прийняття управлінських рішень, стилів лідерства та керівництва, особливостей розв'язання конфліктів в процесі вирішення завдань професійної діяльності; • здатність використовувати професійно-профільовані знання й практичні навички з менеджменту, маркетингу, фінансів, логістики, економіки для ефективного управління суб’єктами господарювання в умовах ринкової економіки; • здатність розкривати соціально-економічну сутність явищ та процесів господарської діяльності організацій, оцінювати вплив на економічні процеси зовнішніх факторів, тенденції розвитку світової економіки, мати цілісне уявлення про систему розвитку організації, аналізувати і використовувати історичний досвід у вирішенні актуальних проблем вітчизняної економіки; • уміння спілкуватись рідною та іноземною мовою із широкою професійною спільнотою та громадськістю в усній та письмовій формі.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: виконана програма магістерської підготовки та успішно здані заходи семестрового контролю навчальної програми підготовки магістрів за даною спеціалізацією Пререквізити: Успішно зданий державний іспит із спеціальності
Короткий зміст навчальної програми: Анотація. Вступ (актуальність теми; мета, об’єкт та предмет дослідження; методи досліджень, елементи наукової новизни, практична значущість досліджень). Дослідницько-аналітичний розділ. Проектно–рекомендаційний розділ. Висновки. Список використаних джерел. Додатки
Методи та критерії оцінювання: За умови вчасного виконання магістерської кваліфікаційної роботи відповідно до вимог рекомендувати її до захисту в Державній Екзаменаційній комісії
Рекомендована література: 1. Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення: монографія / В.П. Мікловда, І.Г. Брітченко, Н.Ю. Кубіній, Ю.О. Дідович - Полтава: ПУЕТ, 2013. - 218 с. 2. Ковалев В. В. Финансовый менеджмент: теория и практика / В. В. Ковалев. – 3-е изд., перераб. и доп. - М. : Проспект, 2013. – 1094 с. 3. Brigham, E. F. Financial Management: Theory and Practice: 13th Edition / Eugene F. Brigham, Michael C. Ehrhardt. – USA : South-Western Cengage Learning, 2011. - 1152 р. 4. Управління проектами: процеси планування проектних дій [Текст]: підручник / І.В. Чумаченко, В.В. Морозов, Н.В. Доценко, А.М. Чередниченко. – К.: Університет економіки та права «КРОК», 2014. – 673 с. 5. Фесенко Т.Г. Управління проектами: теорія та практика виконання проектних дій: навч. посібник / Т.Г. Фесенко. – Харків: ХНАМГ, 2012. – 181 с.

Виконання магістерської кваліфікаційної роботи

Спеціальність: Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності)
Код дисципліни: 7.073.01.O.033
Кількість кредитів: 18.00
Кафедра: Менеджмент персоналу та адміністрування
Лектор: доцент кафедри менеджменту персоналу та адміністрування Навчально-наукового інституту економіки та менеджменту, кандидат економічних наук - Бойківська Галина Миколаївна
Семестр: 3 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: У результаті вивчення модуля студент повинен знати: - наукові поняття, теорії і методи, необхідні для розуміння закономірностей функціонування та розвитку економічних систем; - види господарської діяльності, бізнес-процесів, економічного механізму функціонування підприємства; - умови виникнення та ефективного функціонування ринку праці та механізм його саморегулювання; - теоретичні засади економіки праці та управління персоналом, необхідні для освоєння професійно-орієнтованих дисциплін; - змістове наповнення процесу управління кадрами, нормування та стимулювання праці та методів підвищення її ефективності; - економічні, психологічні та управлінські методи розвитку персоналу організації, а також основні моделі визначення ефективності розвитку персоналу організації та шляхи її підвищення. У результаті вивчення модуля студент повинен вміти: - ідентифікувати проблеми особистісного розвитку і самореалізації людини на ринку праці та використовувати синергію людського потенціалу через мотивацію персоналу, корпоративну культуру, управління поведінкою персоналу та сучасні технології лідерства в організації; - розуміти та враховувати соціальні, екологічні, етичні, техніко-технологічні аспекти, що впливають на формування рішень у сфері економіки праці та управління персоналом; - продемонструвати знання способів мотивування працівників підприємств та організацій для ефективної діяльності та підвищення їхньої продуктивності праці; - оцінювати та аналізувати рівень задоволення працівників організацією праці та застосовувати основні методи нормування праці на підприємстві; - сегментувати ринок праці за різними ознаками (територіальний та професійний підхід) та аналізувати характеристики зайнятість та безробіття населення; - розробляти та впроваджувати в практику суб’єктів господарювання сучасні технології управління персоналом з дотриманням вимог законодавства України.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Пререквізити: Захист бакалаврської кваліфікаційної роботи. Кореквізити: Кваліфікаційний екзамен, Виконання магістерської кваліфікаційної роботи, Захист магістерської кваліфікаційної роботи.
Короткий зміст навчальної програми: Анотація. Вступ. Дослідницько-аналітичний розділ. Методологічний розділ. Рекомендаційний розділ. Висновки. Список використаних джерел. Додатки.
Методи та критерії оцінювання: Захист Практики за темою магістерської кваліфікаційної роботи (100 %).
Рекомендована література: 1. Економіка праці: навч. посібник / Т.В. Склярук, Я.В. Панас. – Львів: Видавництво Львівської політехніки. – 2017. – 236 с. 2. Міщук Г.Ю. Економічний аналіз: навч. посібник / Г.Ю. Міщук, Т.М. Джигар, О.О. Шишкіна. – Рівне: НУВГП, 2017. – 156 с. 3. Захарчин Г.М. Корпоративна культура: навчальний посібник / Г.М. Захарчин, Н.П. Любомудрова, Р.О. Винничук, Н.В. Смолінська. – Львів: «Новий світ-2000», 2011. – 342 с. 4. Економіка підприємства: навчальний посібник / О.І. Лисак, Л.О. Андрєєва, Л.О.Болтянська. – Мелітополь: Люкс, 2020. – 272 с. 5. Захарчин Г.М. Управління конфліктами: навчальний посібник / Г.М. Захарчин, Р.О. Винничук. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2017. – 160 c. 6. Захарчин Г.М. Управління персоналом: Навчальний посібник / Г.М. Захарчин, Л.Р. Струтинська, Н.П. Любомудрова, Р.О. Винничук. – Львів: Вид-во Львівської політехніки, 2013. – 260 с. 7. Кузьмін О.Є. Економіка та управління знаннями: навч. посібник / О.Є. Кузьмін, Н.Ю. Реверенда, Г.В. Лема, Т.Ю. Лісович. – Львів: “Міські інформаційні системи”, 2019. – 137 с. 8. Менеджмент: графічна і таблична візуалізація: навч. посібн. / О.Є. Кузьмін, О.Г. Мельник, І.С. Процик, С.Б. Романишин, Р.З. Дарміць. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2018. – 208 c. 9. Ситник Й.С. Економіка і фінанси підприємства: Навчальний посібник / Й.С. Ситник, 2-ге вид., перероблене і доповнене. – Львів: «Тріада плюс», 2013. – 244с. 10. Ситник Й. С. Інтелектуалізація систем менеджменту підприємств: концепція, системний моніторинг та моделювання: монографія / Й. С. Ситник. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2017. – 380 c.