Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності

Спеціальність: Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності
Код дисципліни: 7.073.04.O.2
Кількість кредитів: 5.00
Кафедра: Зовнішньоекономічна та митна діяльність
Лектор: К.е.н., доц. Руда Мар’яна Володимирівна
Семестр: 1 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: 1. Здатність продемонструвати поглиблені знання та розуміння класичних і сучасних підходів до менеджменту зовнішньоекономічної діяльності, принципів, законів, технології, методів менеджменту зовнішньоекономічної діяльності, процесу прийняття управлінських рішень, стилів лідерства та керівництва, особливостей розв'язання конфліктів в межах міжнародної співпраці. 2. Формування у студентів системного мислення щодо процесу управління зовнішньоекономічною діяльністю. 3. Отримання практичних навичок застосування різноманітного інструментарію та технологій управління при розгляді конкретних ситуацій у сфері зовнішньоекономічної діяльності.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Менеджмент Зовнішньоекономічна діяльність підприємства Міжнародні економічні відносини Стратегії зовнішньоекономічної діяльності Міжнародне кредитування і валютне регулювання зовнішньоекономічної діяльності Міжнародна електронна комерція
Короткий зміст навчальної програми: 1. Сутність менеджменту зовнішньоекономічної діяльності 2. Стратегічне планування зовнішньоекономічної діяльності підприємств 3. Тактичне планування зовнішньоекономічної діяльності підприємств 4. Організування зовнішньоекономічної діяльності великих підприємств 5. Організування зовнішньоекономічної діяльності малих і середніх підприємств. Управління персоналом у суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності 6. Мотивування працівників у сфері зовнішньоекономічної діяльності 7. Корпоративне управління у сфері зовнішньоекономічної діяльності 8. Діагностування зовнішньоекономічної діяльності 9. Контролювання та регулювання зовнішньоекономічної діяльності 10. Управлінські рішення у зовнішньоекономічній діяльності 11. Ризики у процесі прийняття управлінських рішень у зовнішньоекономічній діяльності 12. Інформаційне забезпечення менеджменту зовнішньоекономічної діяльності 13. Міжнародна інформаційна діяльність 14. Управління діяльністю транснаціональних компаній (ТНК) 15. Управління діяльністю спільних підприємств (СП). СП як суб'єкт зовнішньоекономічної діяльност 16. Антикризовий менеджмент зовнішньоекономічної діяльності
Методи та критерії оцінювання: Поточний контроль (40%): усне експрес-опитування (5%), письмове розв’язання тестів і задач (5%), виступи та презентації (5%), лабораторні роботи (25%). Екзаменаційний контроль (60%): письмова компонента та усна компонента
Рекомендована література: 1. Босак А.О. Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності підприємства: конспект лекцій / А.О. Босак, Р.З. Дарміць. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2011. – 36 с. 2. Вернюк Н.О. Зовнішньоекономічна діяльність підприємства : навч. посіб. для студентів ВНЗ / Н.О. Вернюк, Л.В. Клименко, І.М. Новак. – Умань: Сочінський, 2012. – 322 с. 3. Кузьмін О.Є. Планування, організування та мотивування зовнішньо-економічної діяльності: навч. посіб. / О.Є. Кузьмін, А.О. Босак, Р.З. Дарміць. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2009. – 324 с. 4. Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності : навчальний посібник / [А.А. Мазаракі, Т.М.Мельник, Ю.О. Олейніков та ін.] ; за заг. ред. А.А. Мазаракі. - К.: КНТЕУ, 2012. - 823 с. 5. Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності : посібник / [С.О. Гуткевич, М.Д. Корінько, М.І. Пугачов та ін.] ; за ред. С.О. Гуткевич. – К.: Цифрова типографія, 2012. – 688 с.

Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності (курсовий проект)

Спеціальність: Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності
Код дисципліни: 7.073.04.O.7
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Зовнішньоекономічна та митна діяльність
Лектор: К.е.н., доц. Руда Мар’яна Володимирівна
Семестр: 1 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: 1) поглиблення набутих теоретичних знань з дисципліни «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» та інших дисциплін фахового спрямування; 2) формування компетенцій і навичок визначення й викладення авторських позицій щодо існуючих у діяльності організації економічних і управлінських проблем, а також можливих шляхів їх розв’язання; 3) реалізація набутого студентом у процесі навчання науково-дослідницького потенціалу.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Менеджмент Зовнішньоекономічна діяльність підприємства Міжнародні економічні відносини Стратегії зовнішньоекономічної діяльності Міжнародне кредитування і валютне регулювання зовнішньоекономічної діяльності Міжнародна електронна комерція
Короткий зміст навчальної програми: Вступ 1. Теоретико-методологічні аспекти досліджуваного питання 1.1. Понятійно-категоріальний апарат досліджуваного питання 1.2. Методи аналізу та методи оцінки процесу управління згідно тематики 2. Оцінка та аналіз системи управління (на базі досліджуваного підприємства) 2.1. Загальна характеристика досліджуваного підприємства 2.2. Аналіз основних елементів організаційного процесу на досліджуваному підприємстві 2.3. Аналіз системи управління згідно предмета дослідження 3. Пропозиції щодо удосконалення системи менеджменту ЗЕД досліджуваного підприємства 3.1. Оптимізація організаційної системи управління підприємства 3.2. Економічне обґрунтування рекомендацій Висновки Список використаних джерел Додатки
Методи та критерії оцінювання: Поточний контроль (100%)
Рекомендована література: 1. Босак А.О. Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності підприємства: конспект лекцій / А.О. Босак, Р.З. Дарміць. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2011. – 36 с. 2. Вернюк Н.О. Зовнішньоекономічна діяльність підприємства : навч. посіб. для студентів ВНЗ / Н.О. Вернюк, Л.В. Клименко, І.М. Новак. – Умань: Сочінський, 2012. – 322 с. 3. Кузьмін О.Є. Планування, організування та мотивування зовнішньо-економічної діяльності: навч. посіб. / О.Є. Кузьмін, А.О. Босак, Р.З. Дарміць. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2009. – 324 с. 4. Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності : навчальний посібник / [А.А. Мазаракі, Т.М.Мельник, Ю.О. Олейніков та ін.] ; за заг. ред. А.А. Мазаракі. - К.: КНТЕУ, 2012. - 823 с. 5. Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності : посібник / [С.О. Гуткевич, М.Д. Корінько, М.І. Пугачов та ін.] ; за ред. С.О. Гуткевич. – К.: Цифрова типографія, 2012. – 688 с.