Стратегічний менеджмент

Спеціальність: Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності
Код дисципліни: 7.073.04.O.4
Кількість кредитів: 4.00
Кафедра: Зовнішньоекономічна та митна діяльність
Лектор: к.е.н., доц. Петришин Н.Я.
Семестр: 1 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: 1. Поглиблені знання основних категорій та термінологічної бази з стратегічного менеджменту, теорія стратегічного менеджменту, роль стратегічного управління та значення стратегічного менеджера в стратегічному управлінні, функцій стратегічного менеджменту, принципи стратегічного менеджменту. 2. Поглиблені знання моделей стратегічного планування, методів аналізування внутрішнього та зовнішнього середовища підприємства, підходів до розроблення стратегічних альтернатив. 3. Поглиблені знання стратегії розвитку організації, базових конкурентних стратегій, стратегій злиття підприємств, стратегій виходу підприємства на зовнішні ринки, міжнародних стратегій. 4. Поглиблені знання видів та типів змін в організації та опору змінам, сутність оцінювання стратегій та індикатори оцінювання рівня ефективності стратегій. 5. Уміння розробляти стратегії організації, формувати місію організації, будувати дерево цілей організації. 6. Уміння аналізувати стратегічні чинники зовнішнього середовища, здійснювати аналізування сильних і слабких сторін підприємства і визначати конкурентні переваги. 7. Уміння здійснювати портфельний аналіз за методом «Бостон консалтинг груп» та за методом МакКінсі. 8. Уміння здійснювати вибір та опис виходу підприємства на зовнішні ринки, оцінювати ефективність стратегій підприємств.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: -
Короткий зміст навчальної програми: Сутність, особливості та етапи розвитку стратегічного менеджменту; місія і цілі організації; аналізування внутрішнього та зовнішнього середовища підприємства; стратегічні альтернативи; портфельний аналіз підприємства; реалізація стратегій організації; стратегічне контролювання та реалізація стратегії з врахуванням ризику; оцінювання соціально-економічної ефективності стратегій організацій.
Методи та критерії оцінювання: - поточний контроль (30%): лабораторні роботи (25%), усне експрес-опитування (5%); - екзаменаційний контроль (70%, екзамен): письмова компонента (50%), усна компонента (20%).
Рекомендована література: 1. Стратегічний менеджмент: [навч. посібн.] / Н.Ю, Подольчак. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2012. – 400 с. 2. Стратегічний менеджмент : [навч. посібн.] / Г.І. Кіндрацька. – 2-ге вид., перероб. і доповн. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2010. – 406 с. 3. Шершньова З.Є. Стратегічне управління : [навч. посібн.] / З.Є. Шершньова, С.В. Оборська. – К.: КНЕУ, 1999. – 384 с. 4. Василенко В.А. Стратегічне управління : [навч. посібн.] / В.А. Василенко, Т.І. Ткаченко. – К.: ЦУЛ, 2003. - 396 с. 5. Галушка З.І. Стратегічний менеджмент : [навч. посібн.] / З.І. Галушка, І.Ф. Комарницький. - Чернівці: Рута, 2006. – 248 с. 6. Стратегічний менеджмент: [конспект лекцій для студентів спеціальності 073 «Менеджмент» усіх форм навчання] / Н.Ю. Подольчак, Н.Я. Петришин, Ю.Б. Малиновська. – Львів: НУ «Львівська політехніка», ІНЕМ, каф. ЗМД, 2016. – 80 с.