Фінансовий менеджмент

Спеціальність: Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності
Код дисципліни: 7.073.04.O.5
Кількість кредитів: 4.00
Кафедра: Менеджмент і міжнародне підприємництво
Лектор: Вікторія Харчук
Семестр: 1 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: 1. Розуміти теоретичні та організаційні проблеми, що виникають при здійсненні фінансового управління організацією в ринкових умовах: (функції, класифікації, організаційні принципи функціонування грошових потоків, часову вартість капіталу, дисконтні та ануїтетні розрахунки, тощо). 2. Вирішувати спеціалізовані завдання інноваційного характеру та розв’язувати складні практичні проблеми у сфері фінансового менеджменту під час професійної та науково-навчальної діяльності, що передбачає застосування класичних і сучасних теорій та інструментів фінансового менеджменту в умовах невизначеності. 3. Організувати дослідження ефективного функціонування фінансових потоків в біржових компаніях, банківсько-кредитних установах, пенсійних фондах, інвестиційних та трастових фондах, брокерських конторах, страхових компаніях, виробничих та сервісних фірмах, тощо. 4. Провадити розрахунки пов'язані з аналізуванням фінансового стану організації та укладанням фінансових угод. 5. Застосовувати основні методи та прийоми роботи з цінними паперами на фондовому ринку. 6. Виконувати функції фінансового менеджера.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Кореквізит: Стратегічний менеджмент
Короткий зміст навчальної програми: Значення фінансового управління. Правове та податкове середовище фінансового менеджменту. Оцінювання фінансового с тану компанії. Визначення вартості боргового цінного паперу. Ризик і планування доходності підприємств. Управління оборотним капіталом. Визначення середньозваженоі вартості капіталу (WACC). Підхід CAPM та концепція Бета. Управління грошовими коштами та ліквідними цінними паперами. Управління дебіторською заборгованістю та товарно-матеріальними запасами. Короткострокове фінансування. Аналіз ефективності капіталовкладень підприємств.
Методи та критерії оцінювання: Поточний контроль (30%): усне опитування, виконання лабораторних робіт; Підсумковий контроль (70%): іспит (письмова (50%) та усна компонента (20%)).
Рекомендована література: 1. Бланк И.А. Концептуальные основы финансового менеджмента. –К.: Нике-Центр, Эльга, 2003. – 448 с. 2. Фінансовий менеджмент: [конспект лекцій з курсу «Фінансовий менеджмент» для магістрів спеціальності 073 «Менеджмент» усіх форм навчання] / Харчук В.Ю. - Самвидав. 2017. 3. Block, Stanley B., Hirt, Geoffrey A. Foundations of Financial Management. Irwin, McGraw-Hill, Inc. 2007. 4. Brealey, Richard A., Myers Stewart C. Principles of Corporate Finance. – McGraw-Hill, Inc. 2000. 5. Brigham, Eugene F., Kahl, Alfred L., Rentz, William F. Canadian Financial Management – Holt, Rinehart and Winston of Canada, Limited. 1991. 6. Keown, Arthur J., Scott, David F. Jr, Martin, John D., Petty William J. Basic Financial Management. – Prentice Hall, Inc., 2006. 7. Ross, Stephen A., Westerfield, Randolph W., Jordan, Bradford D. Fundamentals of Corporate Finance. - Irwin, 2005. 8. Van Horne, James C. Financial Management and Policy. Prentice Hall, Englewood Cliffs, NJ: A Simon & Schuster Company. 2005.