Проектний менеджмент

Спеціальність: Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності
Код дисципліни: 7.073.04.O.3
Кількість кредитів: 4.00
Кафедра: Менеджмент організацій
Лектор: к.е.н., доцент Матвій І.Є.
Семестр: 1 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: • здатність продемонструвати поглиблені знання фундаментальних засад та сучасних тенденцій розвитку проектного менеджменту; • поєднувати різні економіко-математичні методи та моделі аналізування та оцінювання ризиків діяльності, приймати управлінські рішення та розробляти заходи зниження їхнього впливу на ефективність проектів; • здатність адаптуватись до нових непередбачуваних ситуацій та приймати оперативні конструктивні рішення; • здатність продукувати креативні ідеї, розробляти та управляти проектами, самостійно та колективно виконувати професійні завдання.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: • прореквізити: Стратегічний менеджмент • кореквізити: Фінансово-економічне обгрунтування доцільності проектного рішення, Прогнозування економічних процесів
Короткий зміст навчальної програми: Проекти в сучасній економіці та процесний підхід до їх управління. Обґрунтування проекту. Процеси планування змісту проекту. Процеси планування строків проекту. Процеси планування вартості проекту. Процеси планування персоналу проекту. Процеси планування якості та ризиків у проектах. Процеси планування закупівель і постачань. Контролювання процесу виконання проекту. Аутсорсинг та офшоринг у проектному менеджменті
Методи та критерії оцінювання: • звіти з лабораторних робіт, усне опитування (30%) • підсумковий контроль (екзамен): письмово-усна форма (70%)
Рекомендована література: 1. Кожушко Л.Ф. Управління проектами: Навчальний посібник / Л.Ф. Кожушко, С.М. Кропивко. – К.: Кондор-Видавництво, 2014. – 388 с. 2. Моделювання процесів в економіці та управлінні проектами з використанням нових інформаційних технологій: монографія / за заг. ред. В.О. Тімофєєва, І.В. Чумаченко. – Харків: ХНУРЭ, 2015. – 245 с. 3. Управління проектами: процеси планування проектних дій [Текст]: підручник / І.В. Чумаченко, В.В. Морозов, Н.В. Доценко, А.М. Чередниченко. – К.: Університет економіки та права «КРОК», 2014. – 673 с. 4. Фесенко Т.Г. Управління проектами: теорія та практика виконання проектних дій: навч. посібник / Т.Г. Фесенко. – Харків: ХНАМГ, 2012. – 181 с. 5. Програмне забезпечення Microsoft Project