Ділова кар'єра

Спеціальність: Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності
Код дисципліни: 7.073.04.O.8
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Менеджмент персоналу та адміністрування
Лектор: Гладун Світлана Олексіївна, асистент
Семестр: 1 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: У результаті вивчення модуля студент повинен: - знати теоретико-методологічні, історичні та соціально-психологічні основи розвитку кар’єри працівника на підприємстві; - вміти аналізувати чинники і цінності, що впливають на успішне працевлаштування та кар’єрне становлення молодого фахівця; - здобути практичні навички у галузі самомаркетингу на ринку праці; - бути здатним відповідально ставитись до планування особистої кар’єри, самостійно приймати рішення, досягати поставленої мети з дотриманням вимог професійної етики та ділового спілкування;
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: пререквізит: Управління персоналом кореквізити: -
Короткий зміст навчальної програми: Ділова кар'єра та життєві плани людини. Процес працевлаштування та проблематика зайнятості молоді. Пошук і отримання роботи як початок формування кар'єри. Планування кар'єри. Кар'єрні мотиви та ціннісні орієнтації. Типи, моделі та стратегії кар'єри. Кар'єрні кризи та їх подолання. Технології кар'єрного менеджменту.
Методи та критерії оцінювання: Поточний контроль (100%): усні опитування на практичних заняттях, розв’язування ситуаційних завдань, участь в обговореннях та дискусіях, підготовка та захист тематичних презентацій (80%), контрольна робота (20%)
Рекомендована література: 1. Савельєва В.С., Єськов О.Л. Управління діловою кар’єрою. Навч. пос. – К.: Центр учбової літератури, 2007. – 176 с. 2. Управління діловою кар'єрою : навчальний посібник для студентів напряму підготовки "Управління персоналом та економіка праці" усіх форм навчання / Г. В. Назарова, І. П. Отенко, С. В. Мішина та ін. – Х. : Вид. ХНЕУ, 2013. – 295 с. 3. Мізерний В. М. Технології пошуку роботи. Навчальний посібник / В. М. Мізерний, Л. І. Северин, О. М. Тарасова - Вінниця: ВНТУ, 2012. - 264 с.