Міжнародна електронна комерція

Спеціальність: Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності
Код дисципліни: 7.073.04.E.33
Кількість кредитів: 4.00
Кафедра: Зовнішньоекономічна та митна діяльність
Лектор: К.е.н., доц. Руда Мар’яна Володимирівна
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: • здатність продемонструвати поглиблені знання і розуміння теоретико-прикладних засад здійснення зовнішньоекономічних операцій, їх організаційного, ресурсного, юридичного, логістичного, митного, транспортного, експедиційного, страхового, управлінського супроводу; • планувати, організовувати, контролювати та регулювати зовнішньоекономічну діяльність на усіх рівнях економіки, використовувати класичні та інноваційні механізми мотивування персоналу у сфері зовнішньоекономічної діяльності; • налагоджувати, розвивати та балансувати взаємовідносини зі стейкхолдерами (експортерами, імпортерами, споживачами, митно-брокерськими агенціями, державними органами влади, фінансово-кредитними, транспортними, логістичними, страховими, юридичними організаціями) у процесі здійснення зовнішньоекономічної діяльності; • працювати в середовищі міжнародної електронної комерції та створювати об’єкти міжнародної електронної комерції; • здатність застосовувати сучасні інформаційно-комунікаційні технології для ефективного спілкування на професійному та суспільному рівнях.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: • Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності • Бюджетування зовнішньоекономічної діяльності • Міжнародний маркетинг • Управління витратами в зовнішньоекономічній діяльності
Короткий зміст навчальної програми: Вступ до міжнародної електронної комерції. Становлення та розвиток електронної комерції в Україні. Основні категорії та інструментарій міжнародної електронної комерції. Організаційно-правові форми та види міжнародної електронної комерції. Моделі міжнародної електронної комерції. Системи електронної комерції у секторах В2В та В2С. Міжнародні електронні платіжні системи. Маркетинг та реклама в мережі Internet. Організація продажу товарів через Internet- магазини, Internet-аукціони та електронні торгівельні майданчики. Організація надання послуг в електронній комерції.
Методи та критерії оцінювання: • поточний контроль: виконання лабораторних робіт та захист відповідних звітів у вигляді усного експрес-опитування, індивідуальне науково-дослідне завдання, участь в колоквіумах, рольових іграх (40 %); • підсумковий контроль (60 % контрольний захід - екзамен)
Рекомендована література: 1. Авакова Ю. М. Платежные карты. Бизнес-энциклопедия / Ю. М. Авакова, Л. В. Быстров, А. С. Воронин [и др.]. – Москва, «Маркет ДС». - 2008. 760 с. 2. Електронна комерцiя. /Навчально-методичний посiбник для СВД. /Береза А.М., Козак .А., Левченко Ф.А., Гужва В.М., Трохименко В.С. К : КНЕУ, 2004. - 108 с. 3. Основы электронной коммерции. Учебник для вузов. / Юрасов А. В. – М.: Горячая линия-Телеком, 2008. – 480 с. 4. Плескач В. Л. Електронна комерція: підручник. / В. Л. Плескач, Т.Г. Затонацька. - К.: Знання, 2007. – 535 с. 5. Плескач В.Л. Технології електронного бізнесу: Монографія. – К.: Київ. нац.торг.-екон. ун-т, 2004. – 223 с. 6. Тардаскіна Т.М. Електронна комерція: Навчальний посібник / Т.М. Тардаскіна, Э.М. Стрельчук, Ю.В. Терешко. – Одеса: ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2011. – 244 с. 7. Федоричак В. Тренди електронної комерції в 2016 – 2017 рр. / В. Федоричак // [Електронне джерело]. – Режим доступу: http://lemarbet.com/ua/trends/trendy-elektronnoj-kommertsii-v-2015-2016-godah/ 8. Філіппова Л. Л. Електронна комерція: за і проти / Л. Л. Філіппова // Вісник Нац. техн. ун-туХПІ. – Харків : НТУ "ХПІ". – 2013. – № 44 (1017). – С. 58-65. 9. Ховрак І. В. Електронна комерція в Україні: переваги та недоліки / І. В. Ховрак // Економіка. Фінанси. Право. - 2013. - № 4. - С. 16-20. 10. Чучко Н. О. Електронна торгівля в системі світогосподарських відносин/ Н. О. Чучко, Г. М. Лозікова // Економіка промисловості. — 2011. — № 4. — С. 153–158. 11. Электронная комерция в сфере информацтонных услу: монография / Л.Л. Покровская, А.А. Копачев. – М-Берлин: Директ-Медиа, 2014. – 182 с. 12. Электронная коммерция: учеб. пособ.; под ред. С.В. Пирогова. – М.: ИД Социальные отношения, Перспектива, 2003. – 428 с. 13. Юдін О. М. Системи електронної комерції: створення, просунення і розвиток : монографія / О. М. Юдін, М. В. Макарова, Р. М. Лавренюк. – Полтава : РВВ ПУЕТ, 2011. – 201 с.

Міжнародна електронна комерція (курсова робота)

Спеціальність: Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності
Код дисципліни: 7.073.04.E.36
Кількість кредитів: 2.00
Кафедра: Зовнішньоекономічна та митна діяльність
Лектор: к.е.н. асистент Малиновська Юлія Богданівна
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: • здатність продемонструвати поглиблені знання і розуміння теоретико-прикладних засад бізнес-планування створення об'єкта міжнародної електронної комерції; • планувати, організовувати, контролювати та регулювати зовнішньоекономічну діяльність на усіх рівнях економіки, використовувати класичні та інноваційні механізми мотивування персоналу у сфері зовнішньоекономічної діяльності; • налагоджувати, розвивати та балансувати взаємовідносини зі стейкхолдерами (експортерами, імпортерами, споживачами, митно-брокерськими агенціями, державними органами влади, фінансово-кредитними, транспортними, логістичними, страховими, юридичними організаціями) у процесі здійснення зовнішньоекономічної діяльності; • розуміння методичних проблем розробки головних структурних частин бізнес-плану створення об'єкта міжнародної електронної комерції, галузевих характеристик, • вміння формувати результати дослідження ринку, плану з маркетингу, виробничого, організаційного планів, оцінки ризиків, фінансового плану створення об'єкта міжнародної електронної комерції; • обґрунтовувати інформаційно-аналітичного та методичного забезпечення процесу бізнес-планування створення об'єкта міжнародної електронної комерції; • здатність працювати в середовищі міжнародної електронної комерції та створювати об’єкти міжнародної електронної комерції; • здатність застосовувати сучасні інформаційно-комунікаційні технології для ефективного спілкування на професійному та суспільному рівнях; • здатність приймати оперативні рішення з урахуванням знання показників економічної ефективності, доцільності інвестування у створення об'єкта міжнародної електронної комерції.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: • Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності; • Бюджетування зовнішньоекономічної діяльності; • Міжнародний маркетинг; • Управління витратами в зовнішньоекономічній діяльності.
Короткий зміст навчальної програми: Сутність бізнес-планування та призначення бізнес-плану створення об'єкта міжнародної електронної комерції; Визначення цілей створення об'єкта міжнародної електронної комерції; Обґрунтування економічної доцільності створення об'єкта міжнародної електронної комерції; Розрахунок очікуваних фінансових результатів створення об'єкта міжнародної електронної комерції; Визначення джерел фінансування обраної стратегії створення об'єкта міжнародної електронної комерції; Підбір працівників; Презентація бізнес-плану створення об'єкта міжнародної електронної комерції.
Методи та критерії оцінювання: - письмова робота (50%); - усне опитування (50%).
Рекомендована література: Рекомендована література: 1. Бізнес-планування : навч. посіб. / Т. Г. Васильців, Я. Д Електронна комерцiя. /Навчально-методичний посiбник для СВД. /Береза А.М., Козак .А., Левченко Ф.А., Гужва В.М., Трохименко В.С. К : КНЕУ, 2004. - 108 с. 2. Бізнес-планування як основа розвитку підприємництва. – Київ 2010.- Український фонд підтримки підприємництва за підтримки американського народу через Агентство США з міжнародного розвитку (USAID). – [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.commerciallaw.com.ua/attachments/162_posb_business_plan.pdf 3. Македон В. В. Бізнес-планування: Навч. пос. / В.В. Македон — К.: Центр учбової літератури, 2009. — 236 с. 4. Основы электронной коммерции. Учебник для вузов. / Юрасов А. В. – М.: Горячая линия-Телеком, 2008. – 480 с. 5. Плескач В. Л. Електронна комерція: підручник. / В. Л. Плескач, Т.Г. Затонацька. - К.: Знання, 2007. – 535 с. 6. Плескач В.Л. Технології електронного бізнесу: Монографія. – К.: Київ. нац.торг.-екон. ун-т, 2004. – 223 с. 7. Тардаскіна Т.М. Електронна комерція: Навчальний посібник / Т.М. Тардаскіна, Э.М. Стрельчук, Ю.В. Терешко. – Одеса: ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2011. – 244 с. 8. Федоричак В. Тренди електронної комерції в 2016 – 2017 рр. / В. Федоричак // [Електронне джерело]. – Режим доступу: http://lemarbet.com/ua/trends/trendy-elektronnoj-kommertsii-v-2015-2016-godah/ 9. Філіппова Л. Л. Електронна комерція: за і проти / Л. Л. Філіппова // Вісник Нац. техн. ун-туХПІ. – Харків : НТУ "ХПІ". – 2013. – № 44 (1017). – С. 58-65. 10. Ховрак І. В. Електронна комерція в Україні: переваги та недоліки / І. В. Ховрак // Економіка. Фінанси. Право. - 2013. - № 4. - С. 16-20. 11. Чучко Н. О. Електронна торгівля в системі світогосподарських відносин/ Н. О. Чучко, Г. М. Лозікова // Економіка промисловості. — 2011. — № 4. — С. 153–158. 12. Электронная комерция в сфере информацтонных услу: монография / Л.Л. Покровская, А.А. Копачев. – М-Берлин: Директ-Медиа, 2014. – 182 с. 13. Электронная коммерция: учеб. пособ.; под ред. С.В. Пирогова. – М.: ИД Социальные отношения, Перспектива, 2003. – 428 с. 14. Юдін О. М. Системи електронної комерції: створення, просунення і розвиток : монографія / О. М. Юдін, М. В. Макарова, Р. М. Лавренюк. – Полтава : РВВ ПУЕТ, 2011. – 201 с.