Транснаціональні корпорації

Спеціальність: Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності
Код дисципліни: 7.073.04.M.28
Кількість кредитів: 5.00
Кафедра: Зовнішньоекономічна та митна діяльність
Лектор: к.е.н. доц. Моторнюк Уляна Іванівна
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: 1. Поглиблені знання теорії транснаціональних корпорацій з метою систематизації теоретичних засад їх функціонування. 2. Поглиблені знання особливостей правового регулювання діяльності транснаціональних корпорацій. 3. Поглиблені знання ролі транснаціональних корпорацій у міжнародних економічних відносинах, сучасної динаміки, особливостей регіональної та галузевої структури інвестиційно-виробничої діяльності ТНК, а також впливу інвестицій ТНК на конкурентоспроможність національних економік. 4. Уміння приймати оптимальні рішення у веденні міжнародного бізнесу та здійсненні державного на наддержавного регулювання інвестиційної діяльності ТНК. 5. Уміння аналізувати вплив діяльності ТНК на конкурентоспроможність України.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: пререквізити: • Менеджмент • Міжнародні економічні відносини кореквізити: • Стратегічний менеджмент • Міжнародний маркетинг
Короткий зміст навчальної програми: ТНК як суб'єкт світового господарства. Теорії прямого іноземного інвестування і ТНК. Економічний механізм ТНК. Фінанси ТНК. Формування та реалізація стратегій ТНК. Маркетингові стратегії ТНК. Транснаціональні альянси. Наддержавне регулювання діяльності ТНК. ТНК у системі сучасного міжнародного інвестування. Геостратегічні орієнтири розвитку інвестиційних тенденцій. ТНК у міжнародній господарській діяльності.
Методи та критерії оцінювання: Поточний контроль (100%): усне експрес-опитування (30%), виступи та презентації (50%), індивідуальне науково-дослідне завдання (20%).
Рекомендована література: Амеліна А.В. Міжнародні економічні відносини [текст]: навч.посіб. / Амеліна І.В., Попова Т.Л., Владимиров С.В. – К.: «Центр учбової літератури», 2013. – 256 с. (Тема 12 «Міжнародні корпорації у світовому господарстві», с. 226-238). 2. Войтко С.В. Транснаціональні корпорації: навч. посіб. / С.В. Войтко, О.А. Гавриш, О.О. Корогодова, Т.Є. Моісеєнко. – Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, Вид-во «Політехніка», 2016. – 208 с. 3. Кривов'язюк І.В. Сучасне трактування та динамізм розвитку сектору транснаціональних корпорацій світу / І.В. Кривов'язюк // Світове господарство і міжнародні економічні відносини. – 2016. – № 13. – с. 74-78. Режим доступу: http://global-national.in.ua/archive/13-2016/16.pdf. 4. Моторнюк У., Теребух М., Кузяк В. Сучасні тенденції транснаціоналізації світової економіки [Електронний ресурс] / Уляна Моторнюк, Марта Теребух, Вікторія Кузяк // Соціально-економічні проблеми і держава. — 2018. — Вип. 2 (19). — С. 13-25. — Режим доступу до журн.: http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2018/18muitse.pdf. 5. Моторнюк У. І., Теребух М. І., Стасюк Н. Р. Транснаціоналізація як фактор розвитку світової економіки. Ефективна економіка. 2018. № 11. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6718. 6. Скавронська І.В. Місце і роль ТНК у розвитку національних економік / І.В. Скавронська, О.В. Мадараш // Молодий вчений. – 2016. – № 4(31). – С. 197–200. 7. Транснаціональні корпорації / І.О. Давидова, К.Ю. Величко, О.І. Печенка – Харків: Видавництво «Форт», 2018. – 175 с. 8. Транснаціональні корпорації: навчальний посібник / В. Рокоча, О. Плотніков, В.Новицький та ін. - К.: Таксон, 2001. - 131 с. 9. Транснаціональні корпорації: особливості інвестиційної діяльності : навч. посіб. / Якубовський С.О., ред. та ін. - 2-ге вид., перероб. та допов. - К. : Центр учбової літератури, 2011. - 472 с. : табл. 10. Охріменко О. О. Транснаціональні корпорації у системі світових економічних відносин / О. О. Охріменко, Д. Д. Сільвестрова. // Ефективна економіка. - 2013. - № 5. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/efek_2013_5_56. 11. Бондарчук В. В. Транснаціональні корпорації в теорії фірми Джона Кеннета Гелбрейта / В. В. Бондарчук, А. В. Рабошук // Вісник Житомирського державного технологічного університету. Серія : Економічні науки. - 2016. - № 1. - С. 136-141. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vzhdtu_econ_2016_1_19. 12. Чумак Н.В. Проблемні аспекти діяльності транснаціональних корпорацій в Україні / Н.В. Чумак // Глобальні та національні проблеми економіки. – 2016. – Вип. 9. – С. 719–723. 13. Корогодова О.О. Напрями інвестиційної активності транснаціональних компаній / О.О. Корогодова, Я.О. Балаба, І.. 14. Сорокін // Бізнес Інформ. - 2014. - № 7. - С. 77-81. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/binf_2014_7_15. 15. Транснаціональні корпорації [Електронний ресурс] : українсько-англійсько-російський словник основних термінів з дисципліни [«Транснаціональні корпорації»] / НТУУ «КПІ» ; уклад. С. В. Войтко, О. О. Корогодова. – Електронні текстові дані (1 файл: 618 Кбайт). – Київ : НТУУ «КПІ», 2014. – 30 с. – Назва з екрана. – Доступ : http://ela.kpi.ua/handle/123456789/10658. 16. Boundless, n.d., Multinational Corporations, viewed 28 April 2014, https://www.boundless.com/sociology/understanding-global-stratification-and-inequality/stratification-in-the-world-system/multinational-corporations/>. 17. Bremmer,I., 2014. ‘The New Rules of Globalization’. Harvard Business Review, vol. 92, no. ½ January-february 2014, pp.103-107. 18. Mats Forsgren Theories Of The Multinational Firm: A Multidimensional Creature In The Global Economy, Published by Edward Elgar Publishing Ltd, United Kingdom (2013). http://www.uaeconomic.com/ulens-905-2.html. 19. Richard E. Caves Multinational Enterprise and Economic Analysis (Cambridge Surveys of Economic Literature) 3rd Edition, Cambridge University Press, Jul 23, 2007. 20. Eiteman, D., K., Stonehill, A., I., Moffet, M., H. Multinational Business Finance. – International Edition, 2000. – 694 p.