Консалтинг

Спеціальність: Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності
Код дисципліни: 7.073.04.M.14
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Менеджмент організацій
Лектор: д.е.н., доц. Карий Олег Ігорович
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: • здатність продемонструвати поглиблені знання та розуміння класичних і сучасних підходів до менеджменту організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності), принципів, законів, технології, методів менеджменту організацій, процесу прийняття управлінських рішень, стилів лідерства та керівництва, особливостей розв'язання конфліктів в процесі вирішення завдань професійної діяльності; • здатність використовувати професійно-профільовані знання й практичні навички з менеджменту, маркетингу, фінансів, логістики, економіки для ефективного управління суб’єктами господарювання в умовах ринкової економіки; • інтегрувати та застосовувати одержані теоретичні знання на практиці для розв’язання управлінських завдань у сфері менеджменту організацій різних видів економічної діяльності; • застосувати методи менеджменту для формування ділових відносин суб’єктів бізнесу з державними, приватними та громадськими інститутами, що його обслуговують; оптимального використання ресурсів суб’єктів господарювання і організацій, що забезпечують організаційно-технічне, інформаційно-аналітичне, фінансово-кредитне обслуговування бізнесу; • здатність застосовувати сучасні інформаційно-комунікаційні технології для ефективного спілкування на професійному та суспільному рівнях; • здатність продукувати креативні ідеї, розробляти та управляти інноваційними проектами, самостійно та колективно виконувати професійні завдання.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: пререквізити: • Проектний менеджмент.
Короткий зміст навчальної програми: Інститут консультування та ринок консалтингових послуг. Поняття та сутність управлінського консультування. Вартісні та оціночні аспекти консультування. Процес навчання та його психологічні основи в консалтингу. Методи групового пошуку рішень та набуття нових навичок. Презентація розроблених рішень. Професійна майстерність консультанта
Методи та критерії оцінювання: • поточний контроль на заняттях (40 %) • підсумковий контроль (залік): письмово-усна форма (60%)
Рекомендована література: 1. Божанова В.Ю. Основи управлінського консультування: навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / В.Ю. Божанова. – Дніпропетровськ: ДВНЗ “ПДАБА”, 2013. – 187 с. 2. Бутенко Н.Ю. Тренінг управлінських компетенцій / Н.Ю. Бутенко, А.Є. Черпак. – К.: КНЕУ, 2011. — 444с. 3. Кузьмін О. Є. Управління змінами: навчальний посібник / О.Є. Кузьмін, В.В. Яцура, І.І. Грибик, А.М. Грищук, Н.В. Смолінська, М.Б. Гункевич, М.В. Замроз. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2014. – 356 с.