Економіка міжнародного туризму

Спеціальність: Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності
Код дисципліни: 7.073.04.E.43
Кількість кредитів: 4.00
Кафедра: Зовнішньоекономічна та митна діяльність
Лектор: Горбаль Наталія Ігорівна
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: 1. Поглиблені знання теоретико-концептуальних засад економічних засад функціонування міжнародного туризму. 2. Поглиблені знання факторів забезпечення економічної ефективності міжнародного туризму. 3. Уміння розраховувати собівартість міжнародного туристичного продукту; 4. Уміння оцінювати та ефективно використовувати основні та оборотні фонди підприємств туристичної галузі; 5. Умінні аналізувати фінансові результати діяльності туристичних підприємств.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Менеджмент, Маркетинг, Стратегічний менеджмент, Міжнародний туроперейтинг
Короткий зміст навчальної програми: 1. Туризм як динамічна галузь економіки. 2. Показники розвитку міжнародного туризму. Валовий туристичний продукт. 3. Економічні засади функціонування міжнародного туризму. 4. Використання трудових ресурсів у туризмі. 5. Використання основних фондів у туризмі. 6. Використання оборотних засобів у туризмі. 7. Фінансова звітність в міжнародному туризмі. 8. Аналіз платоспроможності та фінансової стійкості туристичного підприємства.
Методи та критерії оцінювання: Поточний контроль (30%): усне експрес-опитування (5%), захист лабораторних робіт (15%), виступи та презентації (5%), індивідуальне науково-дослідне завдання (5%) Екзаменаційний контроль (70%): письмова компонента (50%), усна компонента (20%)
Рекомендована література: 1. Корпоративне управління в туризмі : навч. посібник для студ. вищ. навч. закл. / I. Л. Сазонець, В. О. Ткач, В. М. Зайцева, О. С. Камушков ; Запоріз. нац. техн. ун-т. - Запоріжжя : [б. в.], 2011. - 222 с. 2. Мальська М. П. Міжнародний туризм і сфера послуг: підручник / М. П.Мальська, Н. В. Антонюк, Н. М. Ганич. – К. : Знання, 2008. – 661 с. 3. Поклонський Ф. Ю. Теоретичні та практичні аспекти управління розвитком малого підприємства сфери туризму : монографія / Ф. Ю. Поклонський. К. А. Панасюк ; Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського. - Донецьк : ДонНУЕТ. 2013. - 207 с. 4. Про туризм. Закон України від 15.09.1995 р. № 324/95 – ВР в редакції Закону України від 18.11.2003 р. № 1282. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/324/95-%D0%B2% D1%80. 5. Пуцентейло П. Р. Економіка і організація туристично-готельного підприємництва : навчальний посібник / П. Р. Пуцентейло. – К. : Центр учбової літератури, 2007. – 344 с. 6. Ткаченко Т. І. Економіка готельного господарства і туризму : навч. посібник / Т. І. Ткаченко, С. П. Гаврилюк ; Київський національний торговельно-економічний ун-т. - К. : КНТЕУ, 2005. - 180 с.