Міжнародний маркетинг туризму

Спеціальність: Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності
Код дисципліни: 7.073.04.E.44
Кількість кредитів: 5.00
Кафедра: Зовнішньоекономічна та митна діяльність
Лектор: Горбаль Наталія Ігорівна
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: 1. Поглиблені знання теоретико-концептуальних засад управління міжнародним маркетингом. 2. Поглиблені знання факторів забезпечення ефективності міжнародної маркетингової діяльності. 3. Уміння аналізувати чинники міжнародного середовища. 4. Уміння системно формувати й реалізувати стратегії міжнародного маркетингу. 5. Уміння розробляти та приймати обґрунтовані управлінські рішення щодо ефективного управління міжнародним маркетингом.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Менеджмент, Маркетинг, Європеєзнавство, Технології митного контролю
Короткий зміст навчальної програми: 1. Міжнародний маркетинг: загальний огляд. 2. Економічне середовище міжнародного маркетингу. 3. Міжнародне політико-правове середовище. 4. Соціокультурне середовище міжнародного маркетингу. 5. Міжнародні маркетингові дослідження. 6. Аналіз міжнародної конкуренції. 7. Маркетингова товарна політика на світових ринках. 8. Міжнародна політика ціноутворення. 9. Збутова політика в міжнародному маркетингу. 10. Міжнародні канали розподілу продукції. 11. Міжнародна комунікаційна політика. 12. Управління міжнародним маркетингом.
Методи та критерії оцінювання: Поточний контроль (25%): усне експрес-опитування (5%), захист лабораторних робіт (10%), виступи та презентації (5%), індивідуальне науково-дослідне завдання (5%) Екзаменаційний контроль (75%): письмова компонента (55%), усна компонента (20%)
Рекомендована література: 1. Дзюбіна К.О. Міжнародний маркетинг: конспект лекцій для студентів базового напряму 6.030503 «Міжнародна економіка» та спеціальності 8.03060104 «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» усіх форм навчання / Укл.: К.О. Дзюбіна. – Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2015. 2. Каніщенко О.Л. Міжнародний маркетинг: Теорія і господарські ситуації: Навч. посіб. – 2-ге вид., переробл. – К.: ІВЦ “Видавництво «Політехніка»”, 2004. – 152 с. 3. Сорока М.В. Міжнародний маркетинг: конспект лекцій для студентів базового напряму 6.030503 «Міжнародна економіка» та спеціальності 8.03060104 «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» усіх форм навчання / Укл.: Сорока М.В. – Львів: Видавництво НУ «Львівська політехніка», 2012. – 84 с.

Міжнародний маркетинг туризму (курсовий проект)

Спеціальність: Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності
Код дисципліни: 7.073.04.E.47
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Зовнішньоекономічна та митна діяльність
Лектор: Горбаль Наталія Ігорівна
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: 1. Поглиблені знання теоретико-концептуальних засад управління міжнародним маркетингом у туризмі. 2. Поглиблені знання факторів забезпечення ефективності міжнародної маркетингової діяльності. 3. Уміння аналізувати іноземні туристичні ринки. 4. Уміння системно формувати й реалізувати стратегії міжнародного маркетингу. 5. Уміння розробляти та приймати обґрунтовані управлінські рішення щодо ефективного управління міжнародним маркетингом.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Менеджмент, Маркетинг, Стратегічний менеджмент, Міжнародний туроперейтинг
Короткий зміст навчальної програми: 1. Загальна характеристика туристичного підприємства. 2. Загальна характеристика міжнародної маркетингової діяльності підприємства. 3. Аналізування міжнародного маркетингового середовища підприємства, іноземних ринків. 4. Формування міжнародної маркетингової стратегії.
Методи та критерії оцінювання: Поточний контроль (100%): письмова компонента (50%), усна компонента (50%).
Рекомендована література: 1. Маркетингове дослідження та оцінка привабливості закордонних ринків: норми та критерії оцінювання виконання курсового проекту з дисципліни «Міжнародний маркетинг» галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» базового напряму 6.030503 «Міжнародна економіка» та спеціальностей 7/8.03060104 «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» усіх форм навчання / Укл.: К.О. Дзюбіна, – Львів: Національний університет «Львівська політехніка», ІНЕМ, каф. ЗМД. - 2016. – 23 с. 2. Дзюбіна К.О. Міжнародний маркетинг: конспект лекцій для студентів базового напряму 6.030503 «Міжнародна економіка» та спеціальності 8.03060104 «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» усіх форм навчання / Укл.: К.О. Дзюбіна. – Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2015.