Міжнародний інжиніринг

Спеціальність: Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності
Код дисципліни: 7.073.04.E.39
Кількість кредитів: 5.00
Кафедра: Зовнішньоекономічна та митна діяльність
Лектор: канд. екон. наук, доцент Бала Ростислав Дмитрович
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: • поглиблені знання теоретико-методологічних та методико-прикладних засад міжнародного інжинірингу; • поглиблені знання економічної системи підприємства та нормативно-правового забезпечення його економічної діяльності; • поглиблені знання основ бухгалтерського обліку, контролінгу, аудиту та управлінського обліку на підприємстві; • уміння здійснювати економічний аналіз діяльності підприємств із використанням широкого спектру економіко-аналітичних інструментів; • уміння здійснювати управління інноваційними процесами та ризиками у різних сферах функціонування підприємств; • уміння якісно та кількісно оцінювати вплив макроекономічного середовища на економічну систему підприємства.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: пререквізити: • Міжнародний маркетинг • Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності • Міжнародний туроперейтинг кореквізити: • Оподаткування міжнародного бізнесу
Короткий зміст навчальної програми: Базові положення основ міжнародного інжинірингу. Правове забезпечення економічної діяльності підприємств. Майно підприємства та джерела його формування. Загальні положення бухгалтерського обліку у прикладній економіці. Бухгалтерська звітність та господарські процеси у прикладній економіці. Бухгалтерські рахунки та організаційне забезпечення бухгалтерського обліку у прикладній економіці. Контролінг та управлінський облік у прикладній економіці. Загальні положення аудиту у прикладній економіці. Внутрішній аудит. Технологія аудиту. Основи економічного аналізу діяльності підприємств. Методологія економічного аналізу. Прикладні аспекти управління інноваціями підприємства. Розвиток та економічна безпека підприємства. Ризики у прикладній економіці. Вплив макроекономічного середовища на економічну систему підприємства. Ринкова інфраструктура, банківська система та страхування як елементи макроекономічного середовища підприємства. Грошова, валютна, податкова та бюджетна системи як елементи макроекономічного середовища підприємства. Інфляція, зайнятість, безробіття та макроекономічні показники держави.
Методи та критерії оцінювання: • поточний контроль (20%): усне опитування, письмові завдання, лабораторні роботи • іспит (80%): письмова (60%) та усна (20%) компоненти
Рекомендована література: Кузьмін О. Є. Іноземний досвід інжинірингової діяльності / О. Є. Кузьмін, В. Й.Жежуха, Н. А. Городиська // Проблеми економіки. - 2014. - № 3. - С. 240-245. - [Електронний ресурс]. – Режим доступу:http://www.problecon.com/pdf/2014/3_0/240_245.pdf 2. Баторшина А. Ф. Перспективи розвитку фінансового інжинірингу в Україні та світі [Електронний ресурс]/ А. Ф. Баторшина, Т. Ю. Лєбєдєва //Електронне наукове фахове видання "Ефективна економіка" включено до переліку наукових фахових видань України з питань економіки (Наказ Міністерства освіти і науки України від 29.12.2014 № 1528) . – Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=882 3. В. Кравченко Стан та перспективи розвитку фінансового інжинірингу / В.Кравченко, Л. Фільштейн // Вісник економічної науки України. — 2012. — № 2 (22).— С. 50-52. — Бібліогр.: 2 [Електронний ресурс]. – Режим доступу:http://dspace.nbuv.gov.ua/xmlui/bitstream/handle/123456789/45057/13-Kravchenko.pdf?sequence=1 4. Кондратова О.А. Ціновий ризик підприємств виробничої сфери діяльності та фактори, які його обумовлюють - [Електронний ресурс]./ О.А Кондратова., О.С. Григор’єва, П.М Сухарев – Режим доступу:http://www.rusnauka.com/10_NPE_2009/Economics/43865.doc.htm 5. Тюріна Н.М. Зовнішньоекономічна діяльність підприємства: Навчальний посібник. -К.: Центр учбової літератури, 2013. - 408 с - [Електронний ресурс] / Тюріна Н.М.Карвацка – Режим доступу: http://pidruchniki.com/2003062553890/ekonomika/osoblivosti_upravlinnya_rizikami_zovnishnoekonomichniy_diyalnosti

Міжнародний інжиніринг (курсовий проект)

Спеціальність: Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності
Код дисципліни: 7.073.04.E.42
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Зовнішньоекономічна та митна діяльність
Лектор: канд. екон. наук, доцент Бала Ростислав Дмитрович
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: • поглиблені знання теоретико-методологічних та методико-прикладних засад міжнародного інжинірингу; • поглиблені знання економічної системи підприємства та нормативно-правового забезпечення його економічної діяльності; • поглиблені знання основ бухгалтерського обліку, контролінгу, аудиту та управлінського обліку на підприємстві; • уміння здійснювати економічний аналіз діяльності підприємств із використанням широкого спектру економіко-аналітичних інструментів; • уміння здійснювати управління інноваційними процесами та ризиками у різних сферах функціонування підприємств; • уміння якісно та кількісно оцінювати вплив макроекономічного середовища на економічну систему підприємства.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: пререквізити: • Міжнародний маркетинг • Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності • Міжнародний туроперейтинг кореквізити: • Оподаткування міжнародного бізнесу
Короткий зміст навчальної програми: Базові положення основ міжнародного інжинірингу. Правове забезпечення економічної діяльності підприємств. Майно підприємства та джерела його формування. Загальні положення бухгалтерського обліку у прикладній економіці. Бухгалтерська звітність та господарські процеси у прикладній економіці. Бухгалтерські рахунки та організаційне забезпечення бухгалтерського обліку у прикладній економіці. Контролінг та управлінський облік у прикладній економіці. Загальні положення аудиту у прикладній економіці. Внутрішній аудит. Технологія аудиту. Основи економічного аналізу діяльності підприємств. Методологія економічного аналізу. Прикладні аспекти управління інноваціями підприємства. Розвиток та економічна безпека підприємства. Ризики у прикладній економіці. Вплив макроекономічного середовища на економічну систему підприємства. Ринкова інфраструктура, банківська система та страхування як елементи макроекономічного середовища підприємства. Грошова, валютна, податкова та бюджетна системи як елементи макроекономічного середовища підприємства. Інфляція, зайнятість, безробіття та макроекономічні показники держави.
Методи та критерії оцінювання: • поточний контроль (20%): усне опитування, письмові завдання, лабораторні роботи • іспит (80%): письмова (60%) та усна (20%) компоненти
Рекомендована література: Кузьмін О. Є. Іноземний досвід інжинірингової діяльності / О. Є. Кузьмін, В. Й.Жежуха, Н. А. Городиська // Проблеми економіки. - 2014. - № 3. - С. 240-245. - [Електронний ресурс]. – Режим доступу:http://www.problecon.com/pdf/2014/3_0/240_245.pdf 2. Баторшина А. Ф. Перспективи розвитку фінансового інжинірингу в Україні та світі [Електронний ресурс]/ А. Ф. Баторшина, Т. Ю. Лєбєдєва //Електронне наукове фахове видання "Ефективна економіка" включено до переліку наукових фахових видань України з питань економіки (Наказ Міністерства освіти і науки України від 29.12.2014 № 1528) . – Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=882 3. В. Кравченко Стан та перспективи розвитку фінансового інжинірингу / В.Кравченко, Л. Фільштейн // Вісник економічної науки України. — 2012. — № 2 (22).— С. 50-52. — Бібліогр.: 2 [Електронний ресурс]. – Режим доступу:http://dspace.nbuv.gov.ua/xmlui/bitstream/handle/123456789/45057/13-Kravchenko.pdf?sequence=1 4. Кондратова О.А. Ціновий ризик підприємств виробничої сфери діяльності та фактори, які його обумовлюють - [Електронний ресурс]./ О.А Кондратова., О.С. Григор’єва, П.М Сухарев – Режим доступу:http://www.rusnauka.com/10_NPE_2009/Economics/43865.doc.htm 5. Тюріна Н.М. Зовнішньоекономічна діяльність підприємства: Навчальний посібник. -К.: Центр учбової літератури, 2013. - 408 с - [Електронний ресурс] / Тюріна Н.М.Карвацка – Режим доступу: http://pidruchniki.com/2003062553890/ekonomika/osoblivosti_upravlinnya_rizikami_zovnishnoekonomichniy_diyalnosti