Крос-культурний менеджмент

Спеціальність: Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності
Код дисципліни: 7.073.04.E.38
Кількість кредитів: 4.00
Кафедра: Зовнішньоекономічна та митна діяльність
Лектор: канд. екон. наук, доцент Передало Христина Станіславівна
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: • здатність продемонструвати поглиблені знання у сфері особливостей національних культур та їх вплив на процеси управління; • здатність продемонструвати поглиблені знання і розуміння теоретико-прикладних засад процесів комунікацій з представниками різних народностей і культур; • здатність продемонструвати поглиблені знання у сфері ділової етики; • уміння усувати міжнаціональні бар’єри при спілкуванні, вирішувати конфліктні ситуації.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: пререквізити: • Міжнародні економічні відносини • Вступ до фаху «Менеджмент» кореквізити: • Теорія економічного аналізу
Короткий зміст навчальної програми: Кросс-культурний менеджмент: сутність та вимоги сьогодення. Кросс-культурні компетенції. Види комунікацій і типові помилки спілкування. Концепція культурного шоку та його визначення на практиці. Елементи ділової культури. Модель культури Герда Хофстеде.. Особливості національних ділових культур. Вплив національної культури на управління організацією (базові моделі корпоративної культури та їх управлінські особливості за системою Фонс Тропенаанса).
Методи та критерії оцінювання: поточний контроль: лабораторні роботи (40%); екзамен: екзаменаційна робота (60%)
Рекомендована література: 1. Тодорова Н.Ю. Кроскультурний менеджмент [навчальний посібник] / Н.Ю. Тодорова – Режим доступу: http://ea.donntu.edu.ua/bitstream/123456789/2021/1/CCM_Todorova.pdf 2. Гестеланд Р. Кросс-культурное поведение в бизнесе. Маркетинговые исследования, ведение переговоров, поиски источников поставок и рынков сбыта, менеджмент в различных культурах / Пер. с англ. – Днепропетровск: Баланс-Клуб, 2003. – 288 с. 3. Hofstede G. Culture’s Consequences: Intern Differences in Work-Related Values. L.: Sage, Beverly Hills. 1980. 4. Зусін В.Я. Етика та етикет ділового спілкування: [навч. посіб.] / В.Я. Зусін - [ 2-ге вид. перероб. і доп.] – К.: ЦНЛ, 2005. – 224 с.