Оподаткування міжнародного бізнесу

Спеціальність: Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності
Код дисципліни: 7.073.04.E.40
Кількість кредитів: 4.00
Кафедра: Зовнішньоекономічна та митна діяльність
Лектор: К.е.н., доцент Чиркова Юлія Леонідівна
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: 1. Поглиблені знання теоретико-концептуальних засад оподаткування зовнішньоекономічної діяльності. 2. Поглиблені знання щодо ключових видів податків:(мита, акцизних зборів, податку на додану вартість) та їх функцій у сфері зовнішньоекономічної діяльності. 3. Поглиблені знання щодо різновидів митних зборів. 4. Уміння проводити оподаткування експортних та імпортних операцій. 5. Грунтовні знання порядку відшкодування ПДВ при здійсненні експортних операцій, а також сплати податків та зборів при застосуванні митних режимів «тимчасове ввезення», «тимчасове вивезення», «транзит». 6. Уміння забезпечувати оподаткування операцій із давальницькою сировиною: на митній території України та поза її межами. 7. Поглиблене розуміння ключових засад оподаткування у режимі безмитної торгівлі. 7. Уміння працювати з міжнародними договорами щодо уникнення подвійного оподаткування. 8. Здатність володіти та ефективно застосовувати методи оптимізування податкових платежів у сфері зовнішньоекономічної діяльності підприємств в Україні.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Попередні навчальні дисципліни: - Менеджмент - Зовнішньоекономічна діяльність підприємств. - Митна справа Супутні навчальні дисципліни: - Бюджетування зовнішньоекономічної діяльності; - Міжнародне кредитування і валютне регулювання зовнішньоекономічної діяльності
Короткий зміст навчальної програми: Особливості оподаткування експортних та імпортних операцій. Порядок відшкодування ПДВ при здійсненні експортних операцій. Сплата податків та зборів при застосуванні митних режимів «тимчасове ввезення», «тимчасове вивезення», «транзит». Оподаткування операцій із давальницькою сировиною: на митній території України та поза її межами. Вільна митна зона: сутність та особливості функціонування. Ключові аспекти безмитної торгівлі. Оподаткування доходів нерезидентів. Міжнародні договори щодо уникнення подвійного оподаткування. Різновиди пільг в межах оподаткування зовнішньоекономічної діяльності в Україні. Шляхи оптимізування податкових платежів у сфері зовнішньоекономічної діяльності підприємств в Україні.
Методи та критерії оцінювання: Поточний контроль : практичні заняття (40 балів). Підсумковий контроль (60 балів): письмова компонента (40 балів); усна компонента (20 балів)
Рекомендована література: 1. Податковий кодекс України № 2755-17 від 02.12.2010 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.zakon.gov.rada5.ua.; 2. Митний кодекс України № 4495-VI від 13.03.2012 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.zakon.gov.rada5.ua. 3. Закон України «Про Митний тариф України» № № 584-VII від 19.09.2013 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.zakon.gov.rada5.ua. 4. Трусов О. Довідник ЗЕДівця. – 2-ге вид., перероб. і доп. – Х.: Фактор, 2008. – 656 с. 5. Тюріна Н.М. Зовнішньоекономічна діяльність підприємства: навч. Посібник / Н.М. Тюріна, Н.С. Карвацка. – К.: «Центр учбової літератури», 2013. – 408с. 6. Чернишова Л.О. Зовнішньоекономічна діяльність підприємства: практикум: навч. Посібник / Л.О. Чернишова, В.О. Козуб, Л.Л. Носач, К.Ю. Величко, О.І. Печенка. – Х.: «Видавництво «Форт», 2017. – 238 с.

Оподаткування міжнародного бізнесу (курсова робота)

Спеціальність: Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності
Код дисципліни: 7.073.04.E.41
Кількість кредитів: 2.00
Кафедра: Зовнішньоекономічна та митна діяльність
Лектор: к.е.н.,доцент Чиркова Юлія Леонідівна
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: У результаті виконання курсової роботи студент повинен володіти теоретичними основами та практичними навиками проведення операцій в сфері оподаткування зовнішньоекономічних операцій фізичних і юридичних осіб, специфікою оптимізування податкових платежів суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Облік зовнішньоекономічних операцій Облік в зарубіжних країнах
Короткий зміст навчальної програми: Проводести розрахунки за основними видами експортно-імпортних операцій; читати фінансову звітність; використовувати різноманітні методи аналізу інформації, організувати роботу з виконання підприємством фінансових зобов’язань перед бюджетом та позабюджетними фондами у разі здійснення зовнішньоекономічної діяльності.
Методи та критерії оцінювання: Змістове наповнення роботи: 40%; Оформлення роботи: 20%; Усна компонента: 40%.
Рекомендована література: Боровик С., Угоди про уникнення подвійного оподаткування доходів та майна — запорука стабільності іноземних інвестицій [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http:// pravoznavec.com.ua/period/chapter/2/19/573 Герасименко П. Податок на прибуток – чинник стимулювання економіки? // Стаття від 19.04.2011р. - [Електронний ресурс].- Офіційний сайт ВРУ. – Режим доступу: http://zaxid.net/home/showSingleNews.do?podatok_na_pributok__chinnik_stimulyuvannya_ekonomiki&objectId=1127412 Голов С.Ф., Костюченко В.М. Бухгалтерський облік за міжнародними стандартами: приклади та коментарі. Практичний посібник. – К.: Лібра, 2001. – 840с. Дєєва Н.М., Редіна Н.І. та ін. Оподаткування в Україні. - Навчальний посібник. / За ред. Н. І. Редіної. - К.: Центр учбової літератури, 2009. - 544 с.