HR-технології в менеджменті

Спеціальність: Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності
Код дисципліни: 7.073.04.M.21
Кількість кредитів: 5.00
Кафедра: Менеджмент персоналу та адміністрування
Лектор: Винничук Роксолана Олександрівна
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: У результаті вивчення модуля студент повинен знати: - сучасні тенденції в управлінні персоналом; - особливості інтеграції інформаційних технологій у систему управління персоналу організацією; - перелік сучасного програмного забезпечення для hr-менеджера; - основні підходи до управління талантами та командами; - особливості управління ефективністю та продуктивністю працівників. У результаті вивчення модуля студент повинен вміти: - будувати систему управління персоналом, яка покращує продуктивність та сприяє командній роботі працівників; - вдосконалювати процеси цілепокладання, навчання, оцінювання та зворотних зав’язків; - працювати з сучасним програмним hr-забезпеченням; - вміти аналізувати великі масиви даних про працівників; - будувати карту досвіду працівника в організації.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Пререквізити: Економічна діагностика процесів інтелектуалізації підприємства; Статистика праці; Технологія лідерства в організації. Кореквізити: Управління знаннями; Інноваційна економіка; HR-стратегія підприємства; Дизайн мислення.
Короткий зміст навчальної програми: Управління талантами. Управління командами. Особливості діджиталізації hr-процесів: перехід від автоматизації до продуктивності. Управління продуктивністю та залученістю працівників. Безперервне управління ефективністю. Карта досвіду працівника. Особливості аналізу даних працівників. Талант-бренд організації.
Методи та критерії оцінювання: Поточний контроль (80%): практичні задачі, кейси, ситуаційні завдання, усне опитування, презентації студентських робіт. Підсумковий контроль (20%, іспит): тестові завдання.
Рекомендована література: 1. Технології управління персоналом.: монографія/ О.А.Гавриш, Л.Є.Довгань, І.М.Крейдич,,Н.В.Семенченко.-Київ : НТУУ « КПІ імені Ігоря Сікорського», 2017. – 528 с. 2. John W. Boudreau. Retooling HR: Using Proven Business Tools to Make Better Decisions About Talent. – Harvard Business Review Press (July 1, 2010). – 224 p. 3. Захарчин Г.М. Мотивування й розвиток персоналу: культурологічний аспект: [монографія] / Г.М. Захарчин, Н.П. Любомудрова, Р. О. Винничук. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2015. – 284c.