Нетарифне регулювання зовнішньоекономічної діяльності

Спеціальність: Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності
Код дисципліни: 7.073.04.E.35
Кількість кредитів: 4.00
Кафедра: Зовнішньоекономічна та митна діяльність
Лектор: к.е.н. доц. Подра Ольга Павлівна
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: 1. Поглиблені знання основних категорій та термінологічної бази з нетарифного регулювання, поняття нетарифних засобів, методів та інструментів регулювання ЗЕД, значення заборон та обмежень ЗЕД в Україні, інституційні органи та законодавча база нетарифного регулювання. 2. Поглиблені знання кількісних обмежень як засобу нетарифного регулювання, квотування, ліцензування, «добровільне обмеження експорту» як методи нетарифного регулювання 3. Поглиблені знання заходів стимулювання експорту на основі вивчення та засвоєння фінансових методів: субсидії, експортне кредитування, демпінг, адміністративні методи. 4. Поглиблені знання Угоди про технічні бар’єри в торгівлі (ТБТ) як основного документа Світової організації торгівлі. Ключові поняття та положення угоди. Предмет, сфера та об’єкти регулювання Угоди. Технічні регламенти, стандарти, процедури оцінки відповідності. 5. Поглиблені знання методів прихованого протекціонізму, технічні бар’єри, національні стандарти, пакування, маркування, внутрішні податки, поняття санітарних та фітосанітарних заходів.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: пререквізити: • Зовнішньоекономічна діяльність підприємства; • Митна справа; • Технологія зовнішньоекономічних операцій; кореквізити: • Управління митною діяльністю в умовах євроінтеграції; • Митна вартість товарів; • Технологія митного контролюю.
Короткий зміст навчальної програми: Метою навчальної дисципліни є: вивчення здобувачами вищої освіти комплексу нетарифних заходів та методів регулювання зовнішньоекономічної діяльності, вивчення нормативно-правової бази заходів нетарифного регулювання; вивчення інструментів нетарифного регулювання економічного та адміністративного характеру; визначення значення нетарифних заходів для забезпечення державної, суспільної та економічної безпеки країни.
Методи та критерії оцінювання: • письмові звіти з лабораторних робіт, усне опитування (30%) • підсумковий контроль (70 %, контрольний захід, іспит): письмово-усна форма (70%)
Рекомендована література: 1. Козик В.В. Основи зовнішньоекономічної діяльності: практикум / В.В. Козик, Л.А. Панкова, О.Ю. Григор’єв та ін. – К.: Знання, 2013. – 454 с. 2. Дунська А.Р. Зовнішньоекономічна діяльність: теорія і практика: навчальний посібник /А.Р. Дунська.-К.:Кондор-Видавництво, 2013. – 688 с. 3. Тюріна Н.М. Зовнішньоекономічна діяльність підприємства: Навчальний посібник/Н.М.Тюріна, Н.С.Карвацка. – К.: «Центр учбової літератури», 2013. – 408 с. 4. Технічні бар’єри та санітарні та фітосанітарні заходи в міжнародній торгівлі: види, тенденції розвитку, регулювання. Посібник державного службовця. / За ред. І. В . Бураковьского, К. Кравчука, В. Мовчан. – К.: Інститут економічних досліджень i політичних консультацій, 2015. – 243 с.