Управління витратами в зовнішньоекономічній діяльності

Спеціальність: Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності
Код дисципліни: 7.073.04.O.9
Кількість кредитів: 4.00
Кафедра: Зовнішньоекономічна та митна діяльність
Лектор: К.е.н., доцент Адамів Марта Євгенівна
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: • Поглиблені знання теоретико-концептуальних засад управління витратами у зовнішньоекономічній діяльності. • Поглиблені знання системи управління витратами у зовнішньоекономічній діяльності на засадах її структурної декомпозиції (планування витрат у зовнішньоекономічній діяльності, організування центрів відповідальності у зовнішньоекономічній діяльності, мотивування працівників за економію витрат у зовнішньоекономічній діяльності, контролювання та регулювання витрат у зовнішньоекономічній діяльності, формування методів управління витратами у зовнішньоекономічній діяльності, ухвалення управлінських рішень щодо оптимізування витрат у зовнішньоекономічній діяльності). • Поглиблені знання класичного та сучасного інструментарію калькулювання собівартості продукції, призначеної на експорт. • Уміння групувати витрати у зовнішньоекономічній діяльності за різними ознаками та ідентифікувати їх за бухгалтерським, податковим та економічним підходами. • Уміння складати кошториси та калькуляції витрат у зовнішньоекономічній діяльності із застосуванням різноманітних методів калькулювання. • Уміння розробляти та приймати обґрунтовані управлінські рішення щодо оптимізації витрат у зовнішньоекономічній діяльності. • Уміння визначати резерви зниження витрат у зовнішньоекономічній діяльності та обчислювати економію від їх використання.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: -
Короткий зміст навчальної програми: Сутність і призначення управління витратами у зовнішньоекономічній діяльності. Витрати зовнішньоекономічної діяльності як об’єкт управління. Типологія витрат у зовнішньоекономічній діяльності. Підходи до ідентифікування витрат у зовнішньоекономічній діяльності. Планування витрат у зовнішньоекономічній діяльності. Організування центрів відповідальності у зовнішньоекономічній діяльності. Мотивування працівників за економію витрат у зовнішньоекономічній діяльності. Контролювання, діагностування та регулювання витрат у зовнішньоекономічній діяльності. Управлінські рішення щодо оптимізування витрат у зовнішньоекономічній діяльності. Фактори та резерви зниження витрат у зовнішньоекономічній діяльності.
Методи та критерії оцінювання: • Поточний контроль (20%): усне опитування, письмові завдання, доповіді та презентації. • Екзаменаційний контроль (80 %): письмова компонента (60%) та усна компонента (20%).
Рекомендована література: 1. Бюджетування зовнішньоекономічної діяльності: [навч. посібник] / О.Є. Кузьмін, О.Г. Мельник, О.В. Мукан, М.Є. Адамів, А.В. Тодощук. – Львів: Видавництво «Растр-7», 2014. – 242 с. 2. Кузьмін О.Є. Управління витратами на підприємствах: [навч. посібн.] / О.Є. Кузьмін, О.Г. Мельник, У.І. Когут. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2014. – 244 с. 3. Управлінський облік : підручник / Г.О. Партин, А.Г. Загородній, Т.І. Свідрик [та ін.] ; Міністерство освіти і науки України, Національний університет "Львівська політехніка". - Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2013. – 279 с.