Управління міжнародною конкурентоспроможністю туристичних організацій

Спеціальність: Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності
Код дисципліни: 7.073.04.E.45
Кількість кредитів: 4.00
Кафедра: Зовнішньоекономічна та митна діяльність
Лектор: Горбаль Наталія Ігорівна
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: 1. Поглиблені знання теоретико-концептуальних засад управління міжнародною конкурентоспроможністю туристичних організацій. 2. Поглиблені знання факторів забезпечення міжнародної конкурентоспроможності в туризмі. 3. Поглиблені знання класичного та сучасного інструментарію системного формування конкурентних переваг туристичних організацій. 4. Уміння аналізувати конкурентоспроможність, зокрема міжнародну, туристичних організацій та їх послуг 5. Уміння системно формувати й реалізувати стратегії міжнародної конкурентоспроможності туристичних організацій. 6. Уміння розробляти та приймати обґрунтовані управлінські рішення щодо ефективного управління міжнародною конкурентоспроможністю туристичних організацій.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Менеджмент, Маркетинг, Стратегічний менеджмент, Туроперейтинг
Короткий зміст навчальної програми: 1. Конкуренція в системі ринкової економіки. Конкуренція в туризмі. 2. Конкурентоспроможність товарів і послуг на світовому ринку. 3. Фактори забезпечення міжнародної конкурентоспроможності підприємства. 4. Аналіз і оцінювання міжнародної конкурентоспроможності підприємства. 5. Мікростратегії міжнародної конкурентоспроможності. 6. Система управління конкурентоспроможністю підприємства на світовому ринку. 7. Конкурентоспроможність галузей у світовому господарстві. Конкурентоспроможність у туризмі. 8. Особливості міжнародної конкурентоспроможності регіонів. 9. Сучасні моделі конкурентоспроможності національних економік. 10. Регулювання конкуренції на національному і міжнародному рівнях. 11. Конкурентоспроможність в умовах глобалізації.
Методи та критерії оцінювання: Поточний контроль (30%): усне експрес-опитування (5%), захист лабораторних робіт (15%), виступи та презентації (5%), індивідуальне науково-дослідне завдання (5%) Екзаменаційний контроль (70%): письмова компонента (50%), усна компонента (20%)
Рекомендована література: 1. Кузьмін О.Є., Горбаль Н.І. Управління міжнародною конкурентоспроможністю підприємства (організації): Навч.посібник. – Львів: Вид-во НУ «Львівська політехніка», 2004. – 188 с. 2. Кузьмін О.Є., Горбаль Н.І. Управління міжнародною конкурентоспроможністю підприємства: Підручник. – Львів: Компакт-ЛВ, 2005. – 304 с. 3. Гросул В.А. Методичні підходи до комплексного оцінювання конкурентного потенціалу підприємства / В.А. Гросул, М.В. Афанасьєва // Актуальні проблеми економіки. – № 5(167). – 2015. – С.176-184. 4. Войткевич А. Теорії інтернаціоналізації та інтерналізації як інструменти оцінювання результатів виходу компаній на іноземні ринки / А. Войткевич // Актуальні проблеми економіки. – № 5(167). – 2015. – С.32-39. 5. Дуцька А.С. Ринкові бар’єри та їх вплив на розвиток конкурентних відносин / А.С. Дуцька // Актуальні проблеми економіки. – № 4(178). – 2016. – С. 17-22. 6. Портер М. Стратегія конкуренції. - К. Основи, 1998. - 390 с. 7. Поклонський Ф. Ю. Теоретичні та практичні аспекти управління розвитком малого підприємства сфери туризму : монографія / Ф. Ю. Поклонський. К. А. Панасюк ; Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського. - Донецьк : ДонНУЕТ. 2013. - 207 с. 8. Про туризм. Закон України від 15.09.1995 р. № 324/95 – ВР в редакції Закону України від 18.11.2003 р. № 1282. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/324/95-%D0%B2% D1%80. 9. Смаль І. В. Туристичні ресурси світу / І. В. Смаль. – Ніжин : Вид-во Ніжин. держ. ун-у імені Миколи Гоголя, 2010. – 336 с.

Управління міжнародною конкурентоспроможністю туристичних організацій (курсова робота)

Спеціальність: Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності
Код дисципліни: 7.073.04.E.46
Кількість кредитів: 2.00
Кафедра: Зовнішньоекономічна та митна діяльність
Лектор: Горбаль Наталія Ігорівна
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: 1. Поглиблені знання теоретико-концептуальних засад управління міжнародною конкурентоспроможністю туристичних організацій. 2. Поглиблені знання факторів забезпечення міжнародної конкурентоспроможності туристичних організацій та їх послуг. 3. Уміння діагностувати конкурентоспроможність, зокрема міжнародну, туристичних організацій. 4. Уміння системно формувати й реалізувати стратегії міжнародної конкурентоспроможності туристичних організацій. 5. Уміння розробляти та приймати обґрунтовані управлінські рішення щодо ефективного управління міжнародною конкурентоспроможністю в туризмі.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Менеджмент, Маркетинг, Стратегічний менеджмент, Міжнародний туроперейтинг
Короткий зміст навчальної програми: 1. Предмет, суб’єкт, об’єкт та рівень конкуренції в туристичній галузі. 2. Інтенсивність конкуренції, тип ринку. 3. Дія сил конкуренції. 4. Моніторинг конкурентів. 5. Конкурентні переваги товарів/послуг, організації, галузі, регіону, країни. 6. Діагностика міжнародної конкурентоспроможності туристичної організації. 7. Формування стратегії МКСП туристичної організації.
Методи та критерії оцінювання: Поточний контроль (100%): письмова компонента (50%), усна компонента (50%).
Рекомендована література: 1. Кузьмін О.Є., Горбаль Н.І. Управління міжнародною конкурентоспроможністю підприємства (організації): Навч.посібник. – Львів: Вид-во НУ «Львівська політехніка», 2004. – 188 с. 2. Кузьмін О.Є., Горбаль Н.І. Управління міжнародною конкурентоспроможністю підприємства: Підручник. – Львів: Компакт-ЛВ, 2005. – 304 с. 3. Мальська М. П. Міжнародний туризм і сфера послуг: підручник / М. П.Мальська, Н. В. Антонюк, Н. М. Ганич. – К. : Знання, 2008. – 661 с. 4. Поклонський Ф. Ю. Теоретичні та практичні аспекти управління розвитком малого підприємства сфери туризму : монографія / Ф. Ю. Поклонський. К. А. Панасюк ; Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського. - Донецьк : ДонНУЕТ. 2013. - 207 с.